BEZPEČNOSŤ INVESTÍCIÍ

Bezpečnosť Vašich investícií je kľúčová pre úspech Žltého melóna a je u nás na prvom mieste. Žltý melón používa komplexný program riadenia rizika investorov.

Komplexné hodnotenie všetkých žiadateľov o pôžičku

Každého žiadateľa o pôžičku viacstupňovo vyhodnotíme obdobným spôsobom, aký používajú finančné inštitúcie a banky. U každého žiadateľa preverujeme jeho kredibilitu a schopnosť splácať svoje záväzky. Len žiadatelia, ktorí splnia požadované prísne kritériá, sú pripustení do aukcie a môžu získať pôžičku.

Pozrite si detailnejšie, ako funguje proces ohodnotenia žiadateľov.

Nízke operačné riziko, ochrana vkladov a oddelené účty

Úverový vzťah je po právnej stránke štandardným dvojstranným vzťahom medzi Vami a Vašimi dlžníkmi, v prípade investície do českých pôžičiek vzťah medzi Vami a Žltým melónom. Peniaze, ktoré len čakajú na presun k dlžníkovi sú na samostatnom účte, striktne oddelenom od účtov našej spoločnosti.

Prečítajte si viac o eliminácii operačného rizika.

Vysoká diverzifikácia investícií

Na Žltom melóne nefinancujete celú pôžičku, ale Vašu celkovú investíciu rozkladáte medzi veľké množstvo pôžičiek. Pre ochranu investorov systém štandardne neumožní vložiť od jedného investora do jednej pôžičky viac ako 250 €. Pre dobrú diverzifikáciu odporúčame, aby ste si Vašu investíciu rozložili aspoň medzi 40 pôžičiek, a zároveň platí, že čím viac, diverzifikujte, tým lepšie.

Prečítajte si viac o diverzifikácii investícií a tvorbe investičných portfólií.

Prepracovaný systém vymáhania pohľadávok

Naše procesy, tzv. soft a hard collection, aplikujú postupy zodpovedajúce štandardom bánk a iných finančných inštitúcií na trhu. Na Žltom melóne pristupujeme ku každej problematickej pôžičke individuálne, so zreteľom na zabezpečenie výnosu pre investorov.

Pozrite si viac ako funguje proces Vymáhania nesplácaných pôžičiek.

Majte na pamäti, že pri investovaní do kolektívnych pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. O rizikách investovania do kolektívnych pôžičiek a transparentnom prístupe Žltého melóna k nim sa dozviete na tejto stránke a tiež v našom Prospekte užívateľa. Investori by sa pred investovaním mali oboznámiť s prospektom ako aj s dokumentom o pravidlách riadenia konfliktu záujmov.

Proces hodnotenia žiadateľov o pôžičku

Každý žiadateľ o pôžičku na Žltom melóne musí prejsť procesom komplexného hodnotenia, v ktorom naši úveroví analytici overujú jeho kredibilitu a schopnosť splácať svoje záväzky. Žltý melón má interný tím skúsených úverových analytikov. Samotný proces hodnotenia dlžníka neberieme len ako štatistiku systémových parametrov, ale vykonávame aj rad činností a úkonov, ktoré si žiadajú aj manuálne posúdenie a overenie.

Žiadatelia o pôžičku musia spĺňať prísne kritéria nášho hodnotiaceho procesu, a v aukcii si o pôžičku môžu požiadať len tí, ktorí ním pozitívne prejdú.

Naše procesy a vyhodnocovanie sú štandardné a veľmi podobné tým, aké používajú banky a úverové spoločnosti. Hlavné oblasti hodnotenia dlžníka sú:

 • Personálna identifikácia a verifikácia
 • Žiadateľ sa musí preukázať platným občianskym preukazom, druhým dokladom totožnosti a dokladom potvrdzujúcim jeho bydlisko. Podpis dlžníka na Zmluve o pôžičke je zároveň osvedčovaný notárom, matrikou alebo zmluva je podpísaná na osobnom stretnutí.

 • Preverenie finančnej situácie, majetkových a zamestnaneckých pomerov
 • Žiadateľ musí predložiť minimálne 3 výpisy z jeho bankových účtov, potvrdenie o zamestnaní, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania alebo rozhodnutie sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku / rodičovského príspevku a prípadne iné doklady potvrdzujúce príjem.

 • Preverenie príjmov a záväzkov
 • Žiadateľ musí predložiť minimálne 3 výpisy z jeho bankových účtov. Žiadateľ má možnosť poslať i výpis z úverového registra, čo mu zabezpečí lepšie hodnotenie. V určitých prípadoch je výpis podmienkou pozitívneho schválenia. Preverujeme existenciu zamestnávateľa. U zamestnávateľa overujeme existenciu zamestnaneckého pomeru a prípadné ďalšie významné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvňovať kredibilitu žiadateľa.

 • Preverenie prípadných dlhov a nedoplatkov
 • Overujeme negatívne záznamy o dlhoch v databázach ohladne daňových nedoplatkov a nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení. Overujeme tiež prípadné existujúce a minulé konkurzy na majetok dlžníka. V databázach spolupracujúcich spoločností, ktoré vykonávajú vymáhanie pre finančné inštitúcie, zisťujeme existenciu možných minulých a súčasných konaní voči žiadateľovi.

 • Kreditný skóring, vylúčenie žiadateľov s rizikovým profilom a pridelenie ratingovej triedy žiadateľom spĺňajúcim všetky kritériá
 • V systéme využívame štandardnú skóringovú maticu, akú využívajú finančné inštitúcie, a ktorá na základe demografických údajov a údajov o finančnej situácii žiadateľa určí jeho rizikový profil a ratingovú triedu. Sledujeme tiež vývoj nášho portfólia a na základe minulých výsledkov upravujeme kritériá a parametre tak, aby čo najpresnejšie vyjadrovali rizikovú situáciu všetkých žiadateľov o pôžičku. Každá žiadosť je zároveň komplexne posudzovaná skúseným úverovým analytikom, ktorý verifikuje všetky údaje a zistenia, schvaľuje každú žiadosť a potenciálne upravuje rizikovú triedu klienta.

 • Vyhodnotenie finančnej situácie a určenie maximálnej výšky pôžičky
 • V systéme využívame tzv. Debt Burden Ratio, ktoré určuje maximálnu výšku pôžičky žiadateľa na základe jeho príjmov, záväzkov, výdavkov a dostatočnej rezervy na životné náklady vzhľadom na jeho rodinnú a príjmovú situáciu. Snažíme sa vyvarovať toho, aby po získaní pôžičky mohol byť dlžník nad mieru zadĺžený alebo predĺžený a mohol mať tak problémy pôžičku riadne splácať.

 • Anti-fraudové mechanizmy
 • V systéme máme implementovaných množstvo kontrol, ktoré úverových analytikov upozorňujú na možný nesúlad údajov zo žiadosti a prípadné podvodné konania žiadateľa prípadne organizovaných skupín.


Pre jednotlivých žiadateľov je presná výška pôžičky prispôsobovaná individuálne, podľa ich osobnej finančnej situácie, a tiež historických skúseností s bezproblémovým splácaním. Pôžičky jedného dlžníka súhrnne nemôžu v súčasnosti prekročiť sumu 10.000 EUR / 250.000 CZK (výnimku tvoria pôžičky, ktoré obsahujú dodatočnú garanciu tretej strany a preto môžu byť vyššie).

Na základe procesov a mechanizmov popísaných vyššie, žiadateľov o pôžičku, ktorí pozitívne prejdú hodnotením a splnia všetky kritériá, rozdeľujeme do kategórií podľa ich rizikovosti; Je im priradená riziková trieda: AA A B C D D-

AA je najmenej riziková trieda klientov s veľmi vysokým predpokladom splácania svojich záväzkov. Trieda D- je priradená najviac rizikovým žiadateľom (aj pri nej je však jasná pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičky, v opačnom prípade by totiž žiadatelia našim hodnotením neprešli).

Na Žltom melóne máme i rizikovú kategóriu žiadateľov s ratingom HR, alebo High Risk. Aj týto žiadatelia musia mať predpoklad riadneho splácania pôžičky (inak nemôžu byť zaradení ani do tejto kategórie), v ich prípade však buď nebolo možné určité skutočnosti dostatočne preukázať alebo naopak, existujú fakty, pre ktoré nemohli získať štandardný rating. Investori sú o týchto skutočnostiach informovaní v aukcii žiadateľa. Pre vyššiu rizikovosť odporúčame investície do HR pôžičiek len skúseným investorom, ktorí sú si - napriek vyšším možným výnosom - dostatočne vedomí i vyššieho rizika spojeného s ich investíciou.

Priradenie rizikovej triedy pomáha investorom pri rozhodovaní, ktorí žiadatelia najlepšie vyhovujú ich investičnej stratégii a rizikovému investičnému profilu. Riziková trieda je tiež určujúci prvok pre správne určenie úrokovej sadzby.

Aktuálne štatistiky čistých výnosnosti investorov a vývoja defaultov na Žltom melóne nájdete tu.

DIVERZIFIKÁCIA INVESTÍCIÍ

Diverzifikácia je štandardný spôsob riadenia a limitovania investičného rizika. Rozložením celej investície medzi väčší počet menších investícií znížite angažovanosť a riziko plynúce z jednej konkrétnej investície. Investície, ktoré sa skombinujú do rôznych aktív, ktoré navyše spolu minimálne korelujú, vedú k výnosom s podstatne nižšou volatilitou a celkovým nižším rizikom.

Rozložte si svoju investíciu

Pre stabilitu Vašich výnosov a limitáciu investičného, resp. v tomto prípade úverového rizika, odporúčame, aby ste si Vašu investíciu rozložili aspoň medzi 30 dlžníkov. Čím viac je dlžníkov, tým lepšie pre Vás. Pre Vašu ochranu systém neumožní jednému investorovi vložiť do jednej pôžičky viac ako 250 € (pre skúsených investorov, ktorí majú na Žltom melóne preinvestované minimálne 5.000 EUR / 125.000 CZK aspoň v 40tich pôžičkách, je tento limit zvýšený na 25 % hodnoty pôžičky, do ktorej chcú investovať).

Príklad
Ak chcete na Žltom melóne investovať 1.000 €, mohli by ste investovať napríklad takto:

 • Všetkých 1.000 € investujete do pôžičky jedného žiadateľa (v skutočnosti vám toto systém neumožní, keďže maximálna povolená suma, ktorú môže investor vložiť do jednej pôžičky je 250 €)
 • alebo
 • Rozložiť investíciu a investovať do 40 pôžičiek po 25 €

Ak by sa v portfóliu pôžičiek stal delikventným práve dlžník, ktorému ste požičali 1.000 €, mohli by ste potenciálne prísť o celú Vašu investíciu.

V prípade, ak ste však investovali do 40 pôžičiek a z nich by sa jeden dlžník stal tiež delikventný, Vaša potenciálna strata by sa limitovala na 2,5 % Vašej celkovej investície a hravo by sa vykryla z výnosov z úrokov z pôžičiek ostatných dlžníkov.

TVORBA PORTFÓLIA

Tvorba portfólia je vyšší stupeň diverzifikácie, keď investor pri tvorbe portfólia rozkladá svoju investíciu medzi viacero dlžníkov, nie náhodne, ale podľa určenej stratégie. Každý investor si nastaví pomer akceptovateľného rizika a očakávaného výnosu podľa svojho individuálneho investičného profilu.

Pre dôsledné rozloženie svojej investície odporúčame investorom vytvárať portfólio dlžníkov v rôznych rizikových triedach, ale aj portfólio pôžičiek s rozličnou dobou splatnosti. Samotné rozloženie by malo zodpovedať individuálnym preferenciám a rizikovému profilu investora.

Ako v každej inej investícii i tu platí, že investícia do rizikovejších aktív (v tomto prípade dlžníkov s horším ratingom) môže priniesť vyššie výnosy (v našom prípade vyššie úrokové sadzby z pôžičiek), ale zároveň nesie celkové vyššie riziko výpadku. Úrokové sadzby odporúčané Žltým melónom zohľadňujú rizikovú prirážku podľa skóringovej triedy dlžníka. Pri dodržaní dostatočnej diverzifikácie by mali rizikové prirážky pokryť prípadné straty spôsobené výpadkom splátok niektorých dlžníkov.

Nastavte si rôzne portfóliá a optimalizujte výnosnosť

Žltý melón Vám umožňuje spravovať ľubovolný počet investičných portfólií. Pre každé porfólio môžte sledovať a analyzovať jeho výkonnosť a výnos. V rámci porfólií si vyskúšate úspešnosť rôznych investičných stratégií a tým budete optimalizovať celkovú výnosnosť Vašich investícií.

Nízke operačné riziko, ochrana vkladov a oddelené účty

Pre ochranu Vašich investícií je dôležité vyhodnotiť operačné riziko súvisiace s prípadným zánikom spoločnosti iService a.s., ako správcom systému Žltý melón. Toto riziko je však oveľa menšie ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

 • iService, a.s. je akciová spoločnosť s vysokým základným imaním. Predstavitelia našej spoločnosti majú významné skúsenosti vo finančnej oblasti a v oblasti riadenia a správy investičných fondov.
 • Spoločnosť iService Czech Republic, s.r.o., ktorá Žltý melón prevádzkuje v Českej republike, je zároveň subjektom licencovaným Českou národnou bankou a je zapísaná v registri poskytovateľov platobných služieb malého rozsahu.
 • Zároveň platí, že zánikom spoločnosti iService, a.s. nezaniká Vaša investícia. Váš úverový vzťah je po právnej stránke dvojstranným vzťahom medzi Vami a Vaším dlžníkom. Zánikom iService, a.s. by preto nezanikla právna povinnosť dlžníka splatiť Vám celú Vašu pôžičku aj s príslušným úrokom.
 • Peniaze, ktoré by náhodou v čase zániku iService, a.s. neboli investované u dlžníkov, ale nachádzali by sa na Vašom virtuálnom účte, nie sú peniaze spoločnosti iService, a.s..Tieto prostriedky sú uložené v banke na samostatnom účte striktne odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti a patria jedine a výlučne investorom.
 • V prípade, ak by sa do problémov dostala banka, ktorá vedie účet s klientskými prostriedkami (v súčasnosti využívame služby pobočiek českých bánk na Slovesku - Unicredit bank Slovakia a FIO banky), tak tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochrane vkladov, tak ako to určuje aktuálne znenie českého zákona č. 21/1992 Sb. o bankách v platnom znení.
 • iService, a.s. pôžičku sprostredkováva a pomáha ju spravovať. Keďže správa pôžičiek je hlavná podnikateľská činnosť spoločnosti i prípadný správca konkurznej podstaty by musel riešiť pokračovanie týchto aktivít pre klientov, alebo nájsť iné riešenie – najpravdepodobnejšia by bola forma prevodu správy nad touto činnosťou inému relevantnému subjektu. Investor by mal nárok buď si správu nad pôžičkami prevziať sám, alebo by mal možnosť súhlasiť s navrhovaným riešením konkurzného správcu.

VYMÁHANIE NESPLÁCANÝCH PÔŽIČIEK

Žltý melón aktívne monitoruje splátky každého dlžníka a identifikuje tak už prvé príznaky ich výpadku a potenciálnych problémov pôžičky.

V prípade problémov s pôžičkami plne zabezpečujeme celý proces vymáhania pohľadávok pre investorov.

Dôležité prvky nášho systému právneho vymáhania pohľadávok

 • Zmluvy na Žltom melóne podliehajú najvyšším právnym štandardom
 • Dlžník v pracovnom pomere podpisuje Dohodu o zrážkach zo mzdy
 • Dlžník, ktorý sa u nás dostane do omeškania bude zapísaný do registra dlžníkov a nebude si môcť vziať iný úver
 • Vymáhanie môže viesť až k súdnemu vymáhaniu pohľadávky a exekučnému konaniu voči dlžníkovi
 • Na vymáhaní spolupracujeme s profesionálnymi agentúrami pre vymáhanie pohľadávok
 • Pre urýchlenie procesu vymáhania využívame aj rozhodcovský súd
 • Následná exekúcia môže podľa zákona č. 233/1995 Z.z. v platnom znení postihnúť mzdu dlžníka, jeho účty v bankách, hnuteľný a nehnuteľným majetok, cenné papiere alebo speňažiteľné práva dlžníka
 • Dlžník je na základe súdneho rozhodnutia povinný uhradiť všetky náklady vynaložené v rámci súdneho a exekučného konania a trovy právneho zastúpenia v zmysle platných predpisov
 • Náš systém vymáhania nezaťažuje investorov žiadnymi dodatočnými nákladmi


Riešenie nesplácaných pôžičiek sa skladá z dvoch častí:

 • Soft collection (splátka pôžičky je v omeškaní 1 deň – 3 mesiace)
 • Hard collection (pôžička je nesplácaná viac ako 3 mesiace)

Soft collection

Ak dlžník nezaplatí svoju splátku načas, dostáva sa do omeškania. Omeškanie naštartuje celý rad procesov. Dlžník je penalizovaný formou poplatkov za omeškanie, ktoré sa pripočítajú k jeho splátke. Zároveň sa spúšťa aktívne riadenie pôžičky, tzv. Soft collection. Viac stupňová aktívna komunikácia s dlžníkom má za cieľ čo najrýchlejšie vrátiť pôžičku do štandardného stavu.

Celý proces Soft collection plne zabezpečuje naša spoločnosť v rámci zavedených postupov, investora nestojí žiaden čas ani peniaze.

Pre prípady omeškania sa so splácaní pôžičky využívame aj inštitút dohody o zrážkach zo mzdy, ktorý dlžník (v pracovnom pomere) uzatvára v rámci čerpania pôžičky. Táto dohoda sa v prípade omeškania dlžníka predkladá jeho zamestnávateľovi, ktorý je na jej základe povinný vykonávať dlžníkovi zrážky zo mzdy vo výške dlžnej sumy.

Za výpadok splátky je investor kompenzovaný

Pri výpadku splátky, je dlžník penalizovaný sankčným poplatkom 10 EUR / 300 CZK za každú omeškanú splátku. 80% tohto poplatku prislúcha investorom ako kompenzácia za výpadok ich splátky.

Soft collection je účinné

Len malá časť pôžičiek sa dostane do omeškania so splátkami. Zároveň z našich doterajších skúseností vyplýva, že až 60 % až 70 % pôžičiek, ktoré sa do omeškania dostanú, sa nám v rámci Soft collection postupov darí vrátiť do normálneho stavu plnenia si záväzkov zo strany dlžníka.

Hard collection

Pokiaľ v procese Soft collection dlžník nezačne plne spolupracovať, nastupuje proces Hard collection. Dlžníkovi je zosplatnená celá jeho pohľadávka, ktorú tvoria nesplatená istina, neuhradené úroky, sankčné poplatky / zmluvná pokuta a prípadne aj dlžné poistné. Následne sa táto pohľadávka voči dlžníkovi postupuje na Združenie na ochranu práv investorov – občanov (v skratke ZOPI), ktorá ďalej vymáha od dlžníka sumu jeho celého záväzku súdnou formou a prostredníctvom exekúcie.

ZOPI je neziskové združenie založené spoločnosťami iService, a.s. a iSale, s.r.o. za účelom transparentného a účelného zastrešenia procesu vymáhania pohľadávok pre investorov na Žltom melóne. ZOPI je založené ako neziskové, to znamená, že všetky výnosy, ktoré zo svojej činnosti dosiahne, t.j. vymožené pohľadávky od dlžníkov, sú po odpočítaní účelovo vynaložených nákladov distribuované priamo investorom. Externé náklady zároveň štandardne navyšujú sumu, ktorá sa od dlžníka vymáha a sú kompenzované v prípade úspešného vymoženia. ZOPI však za investorov znáša všetky náklady na vymáhanie (napr. právne, súdne a exekučné poplatky) a umožňuje tak nezaťažovať tým investorov. Žltý melón, resp. ZOPI za svoju koordináciu procesu Hard collection neúčtuje investorom žiadne poplatky.

ZOPI o svojej činnosti a stave vymáhaných pohľadávok pravidelne informuje investorov. Peniaze, ktoré toto neziskové združenie vymôže sa bezodkladne od ich zinkasovania posielajú na účty dotknutých investorov na Žltom melóne. Platí, že táto distribúcia sa vykonáva priebežne (peniaze inkasované od dlžníka priebežne sa aj priebežne posielajú na účty investorov).

Stanovy ZOPI môžete nájsť tu.

Rýchly proces právneho vymáhania

Pre urýchlenie procesu prebieha súdne vymáhanie na rozhodcovskom súde. Po vynesení rozsudku sa vykonávajú ďalšie zákonom stanovené kroky, ktoré môžu viesť až k exekučnému konaniu na majetok dlžníka.

Platí, že investor nemusí využiť uvedený postup. Ak bude mať záujem riešiť právne vymáhanie (Hard collection) individuálne, odovzdáme mu všetky potrebné dokumenty aj s osobnou identifikáciou dlžníka.

Viac o IT bezpečnosti a ochrane súkromia čítajte v časti Bezpečnosť a súkromie.