BEZPEČNOSŤ VAŠEJ INVESTÍCIE

Návratnosť Vašej investície je u nás na prvom mieste - tu žiadne kompromisy nerobíme. Používame preto sofistikovaný a komplexný program riadenia rizika.

Komplexné hodnotenie žiadateľa o pôžičku

Predtým ako máte možnosť investovať v rámci aukcie do pôžičky, Žltý melón vykoná niekoľkostupňové vyhodnotenie rizika žiadateľa. Naše interné postupy sú obdobné ako používajú popredné banky, chceme Vám totiž ponúknuť len spoľahlivých a preverených žiadateľov. Vždy overujeme príjem, schopnosť a ochotu splácať záväzky. Len žiadatelia, ktorí splnia požadované prísne kritériá, sú následne schválení.

Pozrite si detailnejšie, ako funguje proces hodnotenia žiadateľov.

Nízke operačné riziko a oddelené účty

Úverový vzťah je po právnej stránke štandardným dvojstranným vzťahom medzi Vami a Vašimi dlžníkmi, v prípade investície do českých pôžičiek vzťah medzi Vami a Žltým melónom. Peniaze, ktoré máte na Vašom užívateľskom účte na Žltom melóne sú v skutočnosti na samostatnom bankovom účte, striktne oddelenom od účtov našej spoločnosti.

Prečítajte si viac o našom manažmente operačného rizika.

Vysoká diverzifikácia investície

Na Žltom melóne nemôžete financovať celú sumu jednej pôžičky, na tú sa musia zložiť vždy minimálne štyria investori. To znamená, že celkovú sumu Vašej investície musíte rozložiť medzi viacero pôžičiek. Čím viac pôžičiek budete mať takto v portfóliu, tým bude Vaša investícia lepšie chránená - výpadok splácania pri individuálnej pôžičke totiž bude znamenať len malú časť Vašej celkovej investície. Úrokový výnos ostatných pôžiciek hravo pokryje prípadnú stratu, preto Vám odporúčame, aby ste si Vašu investíciu rozložili aspoň medzi 30 pôžičiek.

Prečítajte si viac o diverzifikácii investície a tvorbe investičného portfólia.

Prepracovaný systém vymáhania pohľadávok

V prípade, že sa pôžička dostane do omeškania, aplikujeme naše interné procesy vymáhania, takzvané soft a hard collection. Primárnym cieľom je návrat pôžičky do režimu riadneho splácania, pokiaľ ale dlžník nebude mať ochotu alebo prostriedky na uhradenie svojho dlhu, pristupujeme k právnemu vymáhaniu pôžičky.

Pozrite si viac ako funguje proces vymáhania nesplácaných pôžičiek.

Majte na pamäti, že pri investovaní do kolektívnych pôžičiek podlieha Váš kapitál rizikám a nevzťahuje sa na neho žiaden ochranný mechanizmus. O rizikách investovania do kolektívnych pôžičiek a transparentnom prístupe Žltého melóna k nim sa dozviete na tejto stránke a tiež v našom Prospekte užívateľa. Investori by sa pred investovaním mali oboznámiť s prospektom ako aj s dokumentom o pravidlách riadenia konfliktu záujmov.

Proces hodnotenia žiadateľov o pôžičku

Každý žiadateľ o pôžičku na Žltom melóne musí prejsť procesom komplexného hodnotenia. Využívame rôzne nástroje riadenia rizika ako štatistické modely, overovanie údajov v externých zdrojoch, automatické analytické nástroje ako aj manuálne overovanie. Každá žiadosť je posúdena úverovým analytikom, ktorý vykoná finálne rozhodnutie. Žltý melón má interný tím skúsených úverových analytikov.

Žiadatelia o pôžičku musia spĺňať prísne kritéria nášho hodnotiaceho procesu, na konci ktorého musí byť naše pozitívne rozhodnutie. V opačnom prípade sa takáto žiadosť ani nedostane do aukcie.

Hlavné kroky nášho hodnotenia predstavujú:

 • Personálna identifikácia a verifikácia
 • Žiadateľ sa musí preukázať platným občianskym preukazom, druhým dokladom totožnosti a dokladom potvrdzujúcim jeho bydlisko. Podpis žiadateľa na Zmluve o pôžičke je zároveň osvedčovaný notárom, matrikou alebo zmluva je podpísaná na osobnom stretnutí. S každým žiadateľom absolvujeme telefonický rozhovor za účelom overenia jeho totožnosti a autenticity žiadosti.

 • Dokladovanie príjmu
 • Každý žiadateľ musí predložiť minimálne 3 výpisy z jeho bankových účtov, ktoré potvrdzujú príjem. Na základe typu dosahovaného príjmu a rizikového profilu sú výžadované aj ďalšie doklady ako potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, potvrdenie o podaní daňového priznania alebo rozhodnutie sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku / rodičovského príspevku a prípadne iné doklady potvrdzujúce príjem.

 • Preverenie príjmov a záväzkov
 • Dokladovaný príjem je následne v druhom kroku overovaný, a to priamo u zamestnávateľa, prípadne externých databázach. U zamestnávateľa overujeme existenciu zamestnaneckého pomeru a prípadné ďalšie významné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvňovať kredibilitu žiadateľa.

 • Preverenie dlhov a nedoplatkov
 • Overujeme negatívne záznamy v neverejných databázach, obsahujúcich informácie ohľadom nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení, daňové nedoplatky, exekúcie, osobné bankroty a konkurzy, záložné práva atď. V databázach spolupracujúcich spoločností, ktoré vykonávajú vymáhanie pohľadávok pre mnohé finančné aj nefinančné inštitúcie, zisťujeme existenciu minulých a súčasných dlhov a omeškaní žiadateľa.

 • Skóring žiadateľa a pridelenie ratingovej triedy
 • Žltý melón má vyvinutú vlastnú aplikačnú skórovaciu kartu, ktorá na základe sociodemografických údajov a finančnej situácie žiadateľa určí jeho pravdepodobnosť zlyhania a spočíta aplikačné skóre. Žiadatelia s podobnou pravdepodobnosťou sú následne zoskupení do rizikových tried. Aj najviac riziková trieda HR má nastavenú vrchnú hranicu pravdepodobnosti zlyhania, ktorá spoľahlivo odfiltruje najviac rizikových žiadateľov. Sledujeme tiež vývoj nášho portfólia na mesačnej báze a upravujeme kritériá a parametre tak, aby dosahovali maximálnu efektivitu.

 • Vyhodnotenie finančnej situácie a určenie maximálnej výšky pôžičky
 • Po overení príjmov a záväzkov vyhodnotíme schopnosť splácať požadovanú pôžičku a určíme maximálnu výšku pôžičky. Náš systém zohľadňuje aj životné náklady, rodinnú situáciu žiadateľa a finančnú rezervu, ktorá je nevyhnutná pre bezproblémové splácanie. Snažíme sa vyvarovať toho, aby po získaní pôžičky mohol byť dlžník nadmieru zadĺžený.

 • Anti-fraudové mechanizmy
 • V našom systéme máme implementované automatické aj manuálne kontroly, ktoré vyhodnocujú všetky relevatné informácie a identifikujú podozrivé správanie žiadateľa prípadne skupiny žiadateľov. Sme tak schopní identifikovať individuálne podvodné konania žiadateľa ako aj organizovanej skupiny.


Výsledkom celého procesu hodnotenia je v prípade pozitívneho výsledku stanovenie maximálnej výšky úveru a priradenie rizikovej triedy. Tá je označena písmenkami AA A B C D D- HR

AA je najmenej riziková trieda klientov s veľmi vysokým predpokladom splácania svojich záväzkov. Trieda HR je priradená najviac rizikovým žiadateľom (aj pri nej je však jasná pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičky, v opačnom prípade by totiž žiadatelia našim hodnotením neprešli).

V systéme tiež priraďujeme ratingové skupiny H a H1, ktoré sú určené pre zabezpečené pôžičky financujúce nehnuteľnosti a rating aaa, určený na označenie garantovaných Partnerských pôžičiek.

V prípade triedy HR je možné, že sme žiadateľa manuálne preradili do tejto skupiny z dôvodu, že niektorú zo žiadateľom uvedených informácií nebolo možné dostatočne overiť, prípadne existujú konkrétna skutočnosť, pre ktorú nemohol získať vyšší rating. O tejto skutočnosti ste vždy informovaní v aukcii žiadateľa. Nakoľko táto skupina žiadateľov predstavuje vyššie investičné riziko, odporúčame investície do HR pôžičiek len skúseným investorom, ktorí sú - napriek vyšším možným výnosom - dostatočne vedomí i vyššieho rizika spojeného s ich investíciou.

Priradenie rizikovej triedy Vám pomáha pri rozhodovaní, ktorí žiadatelia najlepšie vyhovujú Vašej investičnej stratégii a rizikovému profilu. Riziková trieda je tiež určujúci prvok pre správne určenie úrokovej sadzby, nakoľko obsahuje rizikovú maržu zodpovedajúcu vypočítanej pravdepodobnosti zlyhania pôžičky.

Aktuálne štatistiky vývoja rizika portfólia na Žltom melóne nájdete tu.

DIVERZIFIKÁCIA INVESTÍCIE

Diverzifikácia je štandardný spôsob riadenia a limitovania investičného rizika. Rozložením celej investície medzi väčší počet menších investícií znížite angažovanosť a riziko plynúce z jednej konkrétnej investície. Investície, ktoré sa skombinujú do rôznych aktív, ktoré navyše spolu minimálne korelujú, vedú k výnosom s podstatne nižšou volatilitou a celkovým nižším rizikom.

Rozložte si svoju investíciu

Pre stabilitu Vašich výnosov a limitáciu investičného, resp. v tomto prípade úverového rizika odporúčame, aby ste si Vašu investíciu rozložili aspoň medzi 30 pôžičiek. Čím viac pôžičiek, tým lepšie pre Vás. Pre Vašu ochranu systém neumožní jednému investorovi vložiť do jednej pôžičky viac ako 250 € (pre skúsených investorov, ktorí majú na Žltom melóne preinvestované minimálne 5.000 EUR / 125.000 CZK aspoň v 40tich pôžičkách, je tento limit zvýšený na 25 % hodnoty pôžičky, do ktorej chcú investovať).

Príklad
Ak chcete na Žltom melóne investovať 1.000 €, mohli by ste investovať napríklad takto:

 • Všetkých 1.000 € investujete do pôžičky jedného žiadateľa (v skutočnosti vám toto systém neumožní ale je to príklad)
 • alebo
 • Rozložiť investíciu a investovať do 40 pôžičiek po 25 €

Ak by sa do omeškania so splácaním dostala pôžička resp. žiadateľ, ktorému ste požičali 1.000 €, mohli by ste potenciálne prísť o celú Vašu investíciu.

V prípade, ak ste však investovali do 40 pôžičiek a z nich by sa jeden žiadateľ dostal do omeškania, Vaša potenciálna strata by sa limitovala na 2,5 % Vašej celkovej investície a hravo by sa vykryla z výnosov z úrokov z ostatných pôžičiek.

TVORBA PORTFÓLIA

Tvorba portfólia je vyšší stupeň diverzifikácie, keď si pri tvorbe portfólia rozložíte svoju investíciu medzi viacero dlžníkov, a to nie náhodne, ale podľa určitej stratégie. Viete sa tak ochrániť nie len voči riziku zlyhania individuálneho žiadateľa, ale aj koncentrovanému riziku zlyhania homogénnej skupiny žiadateľov.

Pre dôsledné rozloženie svojej investície Vám odporúčame vytvárať portfólio pôžičiek v rôznych rizikových triedach, s rozličnou dobou splatnosti, typu produktov a účelov pôžičiek.

Ako pri každej inej investícii i tu platí, že investícia do rizikovejších aktív (v tomto prípade pôžičiek z viac rizikovej triedy) môže priniesť vyššie výnosy, ale zároveň nesie celkové vyššie riziko výpadku. Úrokové sadzby odporúčané Žltým melónom zohľadňujú rizikovú prirážku podľa rizikovej triedy pôžičky.

Vytvorte si rôzne portfóliá a optimalizujte výnosnosť

Žltý melón Vám umožňuje spravovať ľubovolný počet investičných portfólií. Pre každé porfólio môžte sledovať a analyzovať jeho výkonnosť a výnos. V rámci porfólií si vyskúšate úspešnosť rôznych investičných stratégií a tým budete optimalizovať celkovú výnosnosť Vašich investícií.

Nízke operačné riziko, ochrana vkladov a oddelené účty

Pre ochranu Vašej investície je dôležité vedieť o operačnom riziku súvisiacom s prípadným zánikom spoločnosti iService a.s., ako správcom systému Žltý melón. Toto riziko je oveľa menšie ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

 • iService, a.s. je akciová spoločnosť s vysokým základným imaním 340 900 EUR. Predstavitelia našej spoločnosti majú významné skúsenosti vo finančnej oblasti a v oblasti riadenia a správy investičných fondov.
 • Spoločnosť iService Czech Republic, s.r.o., ktorá Žltý melón prevádzkuje v Českej republike, je zároveň subjektom licencovaným Českou národnou bankou a je zapísaná v registri poskytovateľov platobných služieb malého rozsahu.
 • Prípadným zánikom spoločnosti iService, a.s. nezaniká Vaša investícia. Váš úverový vzťah je po právnej stránke dvojstranným vzťahom medzi Vami a Vaším dlžníkom. Zánikom iService, a.s. by preto nezanikla právna povinnosť žiadateľa splatiť Vám celú Vašu pôžičku aj s príslušným úrokom.
 • Peniaze, ktoré by v čase prípadného zániku iService, a.s. neboli investované u žiadateľov, ale nachádzali by sa na Vašom užívateľskom účte, nie sú peniaze našej spoločnosti.Tieto prostriedky sú uložené v banke na samostatnom účte striktne odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti a patria jedine a výlučne investorom.
 • V prípade, ak by sa do problémov dostala banka, ktorá vedie účet s klientskými prostriedkami (v súčasnosti využívame služby pobočiek českých bánk na Slovesku - Unicredit bank Slovakia a FIO banky), tak tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochrane vkladov, tak ako to určuje aktuálne znenie českého zákona č. 21/1992 Sb. o bankách v platnom znení.
 • iService, a.s. pôžičku sprostredkováva a pomáha ju spravovať. Keďže správa pôžičiek je hlavná podnikateľská činnosť spoločnosti i prípadný správca konkurznej podstaty by musel riešiť pokračovanie týchto aktivít pre klientov, alebo nájsť iné riešenie – najpravdepodobnejšia by bola forma prevodu správy nad touto činnosťou inému relevantnému subjektu. Investor by mal nárok buď si správu nad pôžičkami prevziať sám, alebo by mal možnosť súhlasiť s navrhovaným riešením konkurzného správcu.

VYMÁHANIE NESPLÁCANÝCH PÔŽIČIEK

Žltý melón aktívne monitoruje splácanie každej pôžičky a identifikuje tak už prvé príznaky možného výpadku splácania.

V prípade omeškania respektíve nesplácania pôžičky pre Vás plne zabezpečujeme celý proces vymáhania pohľadávok.

Dôležité prvky nášho procesu vymáhania pohľadávok sú:

 • Zmluvy na Žltom melóne podliehajú najvyšším právnym štandardom
 • Žiadateľ v pracovnom pomere podpisuje Dohodu o zrážkach zo mzdy
 • Žiadateľ ktorý sa u nás dostane do omeškania bude zapísaný do registra dlžníkov
 • Pri vymáhaní spolupracujeme s profesionálnymi agentúrami pre vymáhanie pohľadávok
 • Pre urýchlenie procesu vymáhania využívame aj rozhodcovský súd
 • Následná exekúcia môže podľa zákona č. 233/1995 Z.z. v platnom znení postihnúť mzdu dlžníka, jeho účty v bankách, hnuteľný a nehnuteľným majetok, cenné papiere alebo speňažiteľné práva dlžníka
 • Dlžník je na základe súdneho rozhodnutia povinný uhradiť všetky náklady vynaložené v rámci súdneho a exekučného konania a trovy právneho zastúpenia v zmysle platných predpisov
 • Celý proces vymáhania je pre Vás bezplatný!


Proces riešenie nesplácaných pôžičiek sa skladá z dvoch hlavných častí:

 • Soft collection (pôžičky je v omeškaní 1 deň – 90 dní)
 • Hard collection (pôžička je v omeškaní viac ako 90 dní)

Soft collection

Ak žiadateľ nezaplatí svoju splátku načas, dostáva sa do omeškania. Na omeškanie ho upozorníme aktívnou komunikáciou s cieľom čo najrýchlejšej úhrady splátky a návratu do štandardného režimu splácania. Bežne sa stáva, že žiadateľ len zabudne na termín splátky a takéto omeškanie je vo veľkej väčšine prípadov uhradené do siedmeho dňa omeškania.

V prípade, ak žiadateľ nezaplatí splátku v prvom týždni omeškania, aplikujeme ďalšie kroky vymáhania. Pokiaľ je žiadateľ zamestnaný využívame inštitút dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú predkladáme jeho zamestnávateľovi. Ten je povinný vykonávať zamestnancovi zrážky zo mzdy vo výške dlžnej sumy. V prípade neúspechu postupujeme pohľadávku na externú vymáhaciu spoločnosť, ktorá už aplikuje vlastné kroky za účelom vymoženia dlžnej sumy.

Za omeškanie splátky máte nárok na kompenzáciu

V prípade, že omeškanie pôžičky dosiahne siedmy deň, je žiadateľ penalizovaný sankčným poplatkom 10 EUR / 300 CZK za každú omeškanú splátku. 80% tohto poplatku Vám následne zašleme ako kompenzáciu za omeškanie.

Soft collection je účinné

Takmer 95% žiadateľov ktorí nemeškajú so splátkou viac ako 30 dní, splátku uhradia a pokračujú v riadnom splácaní.

Hard collection

Pokiaľ v procese Soft collection nepríde k úhradeniu dlžnej čiastky, Žltý melón po 90 dňoch omeškania vyhlási splatnosť celej pôžičky. Dlžník tak musí zaplatiť celú výšku nesplatenej istiny, neuhradených úrokov, sankčných poplatkov a neuhradeného poistného. Pokiaľ ani následne nepríde k úhrade, celú pohľadávku voči dlžníkovi postupujeme na Združenie na ochranu práv investorov – občanov (v skratke ZOPI). Táto zastupuje investorov zosplatnenej pohľadávky v rámci súdneho konania a následnej exekúcie.

ZOPI je neziskové združenie založené spoločnosťami iService, a.s. a iSale, s.r.o. za účelom transparentného a účelného zastrešenia procesu vymáhania pohľadávok pre investorov na Žltom melóne. ZOPI je založené ako neziskové, to znamená, že všetky výnosy, ktoré zo svojej činnosti dosiahne, t.j. vymožené pohľadávky od dlžníkov, sú po odpočítaní účelovo vynaložených nákladov distribuované priamo investorom. Externé náklady zároveň štandardne navyšujú sumu, ktorá sa od dlžníka vymáha a sú kompenzované v prípade úspešného vymoženia. ZOPI však za investorov znáša všetky náklady na vymáhanie (napr. právne, súdne a exekučné poplatky). Žltý melón, resp. ZOPI za svoju koordináciu procesu Hard collection neúčtuje investorom žiadne poplatky.

ZOPI Vás o svojej činnosti a stave vymáhaných pohľadávok pravidelne informuje. Peniaze, ktoré toto neziskové združenie vymôže sa bezodkladne od ich zinkasovania posielajú na účty dotknutých investorov na Žltom melóne. Platí, že táto distribúcia sa vykonáva priebežne (peniaze inkasované od dlžníka priebežne sa aj priebežne posielajú na účty investorov).

Stanovy ZOPI môžete nájsť tu.

Právne vymáhanie potrebuje čas

Robíme všetko preto, aby bolo toto konanie čo najrýchlejšie, dlžníkov preto žalujeme na rozhodcovskom súde. Následne po vynesení rozsudku vykonávame ďalšie zákonom stanovené kroky, ktoré môžu viesť až k exekučnému konaniu na majetok dlžníka. Je ale potrebné počítať s tým, že toto konanie zaberie istý čas, počítaný v mesiacoch, v niektorých prípadoch až rokoch. Právne vymáhanie je ale efektívne, takmer 40% Vašej pohľadávky sa takýmto spôsobom podarí vymôcť.

Vymáhanie pohľadávok je individálny proces, to znamená že postupnosť a časový sled ktorov ktoré sme tu opísali sa nemusí nutne aplikovať na každú jednu pohľadávku. Postup vymáhania vždy prisôsobujeme konkrétnej situácií, s cieľom maximalizácie návratnosti Vašej investície.

Tento postup nemusíte ale využiť. Ak budete mať záujem riešiť právne vymáhanie (Hard collection) individuálne, odovzdáme Vám všetky potrebné dokumenty aj s osobnou identifikáciou dlžníka.

Viac o IT bezpečnosti a ochrane súkromia čítajte v časti Bezpečnosť a súkromie.