Najčastejšie kladené otázky

Nie je Vám niečo jasné ohľadne fungovania Žltého melóna, pozrite sa na najčastejšie kladené otázky.

O Žltom melóne Zobraziť všetko


 • Čo je Žltý melón?

  Žltý melón je finančný portál, ktorý spája ľudí, ktorí si potrebujú požičať peniaze a sú schopní splácať svoje pôžičky (pozitívne prejdú úverovým hodnotením) s tými, ktorí im chcú peniaze požičať (investovať) a ťažiť tak z nadštandardných výnosov. Prostredníctvom Žltého melóna si ľudia navzájom požičiavajú peniaze, vynechávajú tak banky a každý zúčastnený tým získa - žiadatelia získajú pôžičky za lepších podmienok a investori oveľa vyššie výnosy. 

  Žltý melón zabezpečuje celý rad činností, ako je komplexné rizikové hodnotenie žiadateľov, právny rámec a administrácia zmluvných dokumentov, monitoring a správa splátok a investícií, vymáhanie pri nesplácaní a iné. 

  Náš tím je zložený z ľudí s významnými skúsenosťami pri riadení finančných produktov, hodnotením úverového rizika a poskytovania pôžičiek.

 • Je Žltý melón len ďalšia nebanková spoločnosť?

  Žltý melón nie je nebanková spoločnosť poskytujúca drahé pôžičky, nie je to ani banka. Žltý melón je finančný portál, prostredníctvom ktorého si ľudia navzájom priamo požičiavajú peniaze. Presné podmienky pôžičiek si stanovujú sami ľudia a neurčuje ich žiadna inštitúcia. Je to priame, transparentné a jednoduché, bez vysokých režijných nákladov a marží.

 • Ako fungujú Kolektívne pôžičky?

  Kolektívne pôžičky poľudšťujú a zefektívňujú tradičný model bankovníctva – umožňuje priamo investovať a požičať si jeden od druhého, a tým sa vyhnúť nákladnému bankovému modelu. Štandardne ľudia ukladajú svoje úspory do bánk, ktoré ich s vysokou maržou požičiavajú iným ľuďom a podnikom. Kolektívne pôžičky priamo spájajú ľudí, ktorí chcú, alebo si potrebujú požičať. Ľudia, ktorí majú voľné peniaze ich investujú do pôžičiek pre ľudí, ktorí si potrebujú požičať, a inkasujú tak celý úrok pre seba. Investori si volia a rozkladajú svoju investíciu medzi viacero žiadateľov a určujú podmienky, za ktorých sú ochotní požičať. Žiadatelia majú možnosť tieto podmienky akceptovať alebo odmietnuť. Pri kolektívnych pôžičkách vyhrávajú obe strany – žiadatelia získajú úvery za lepších podmienok a investori vyššie výnosy.

 • Prečo sú Kolektívne pôžičky také výhodné pre žiadateľov aj investorov?

  Kolektívne požičiavanie umožňuje vyhnúť sa starému a nákladnému bankovému modelu ukladania a požičiavania peňazí. Banky majú obrovské náklady na správu s tisíckami zamestnancov a stovkami pobočiek. Preto si zo všetkých peňazí, ktoré cez nich „pretečú“ od vkladateľov k dlžníkom, musia účtovať vysoké marže.

  Avšak prostredníctvom Žltého melónu, ľudia, ktorí majú voľné prostriedky ich požičajú priamo iným ľuďom, ktorí si potrebujú požičať. Je to priame, transparentné a jednoduché, bez vysokých režijných nákladov a marží.

  Pri kolektívnych pôžičkách vyhrávajú obe strany – žiadatelia získajú úvery za lepších podmienok a investori vyššie výnosy.

 • Ako sa môžem spoľahnúť, že kolektívne pôžičky fungujú?

  Kolektívne pôžičky menia finančníctvo, vo  svete a  predstavujú samostatnú kategóriu medzi finančnými službami a stále výrazne získavajú na svojej dôležitosti. Trh Kolektívnych pôžičiek presahuje 6 mld. USD a každý rok sa takmer zdvojnásobuje.

  Prvým portálom, ktorý vo veľkom rozšíril kolektívne pôžičky, bola britská Zopa v roku 2005 . Po jej enormnom úspechu a obľube medzi ľuďmi začali vo svete vznikať ďalšie spoločnosti ponúkajúce tieto služby. Dnes je model kolektívnych pôžičiek vo svete už dôverne známy a často využívaný. Anglická Zopa, nemecký AuxMoney, americký Prosper a Lending club, to sú len niektorí z úspešných lídrov. Pre príklady pritom nemusíme chodiť až tak ďaleko. Kolektívne pôžičky úspešne už niekoľko rokov fungujú takmer v každej krajine západného sveta, ale aj v okolitých krajinách.

  Žltý melón vznikol v polovici roka 2012 na Slovensku a úspešne nadviazal na svojich zahraničných kolegov.

 • Kto je za Žltým melónom?

  Za vznikom a prevádzkou Žltého melónu stojí tím ľudí s významnými skúsenosťami v oblasti financií a investičného manažmentu spojený so spoločnosťou GRADIAL INVESTMENT MANAGEMENT, a.s. Tím Žltého melóna bol doplnený úverovými analytikmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s riadením úverového rizika v bankách, ako aj v nebankových splátkových spoločnostiach.

  Pri príprave Žltého melónu boli využité i praktické skúsenosti našich partnerov a prevádzkovateľov kolektívnych pôžičiek zo zahraničia.

 • Kto je Váš zmluvný partner v Žltom melóne?

  Portál Žltý melón prevádzkujú spoločnosti iService, a.s. a iSale, v.o.s.. V prípade, že ste investor, na portáli Žltý melón vstupujete do zmluvného vzťahu so spoločnosťou iService, a .s., ktorá pre Vás zabezpečí všetko potrebné, aby ste mohli investovať svoje finančné prostriedky. Pokiaľ ste žiadateľ, Vaším hlavným zmluvným partnerom je spoločnosť iSale, v.o.s. zastrešujúca všetky Vaše aktivity pri získavaní pôžičky.

  Keď sa rozhodnete investovať do pôžičky, po jej úspešnom ukončení iService, a.s., zabezpečí podpis zmluvy o pôžičke vo Vašom mene a prevod sumy Vašej investície na účet žiadateľa. Vznikne Vám tým zmluvný vzťah priamo so zvoleným dlžníkom, a to všetko diskrétne, bez zverejnenia Vašich osobných údajov. Pri splácaní pôžičky dlžníkom iService, a.s. zabezpečí inkaso splátky a jej pripísanie na Váš účet na Žltom melóne, resp. prevod prostriedkov na Váš osobný bankový účet na požiadanie.

  V prípade investície do českých pôžičiek je Vašou zmluvnou protistranou naša česká dcérska spoločnosť iService Czech Republic, s.r.o. na základe uzavretia samostatnej zmluvy.

 • Ako môžem kontaktovať Žltý melón?

  Kontakty na náš zákaznícky servis sú uvedené v časti Kontakt. Najlepší spôsob, ako nás kontaktovať, je však napísať nám email na adresu zltymelon@zltymelon.sk. Použiť môžete i emailový formulár v časti Pomoc.

 • Je Žltý melón regulovaný?

  Žltý melón je regulovaný viacerými nariadeniami Európskej únie a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Najdôležitejšími právnymi predpismi, ktoré regulujú našu činnosť sú: Zákon o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z. v platnom znení), Občiansky zákonník (zákon č. 40/1963 Zb. v platnom znení), Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení), Zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z.z. v platnom znení), Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (zákon č. 297/2008 Z.z.) a Zákon o elektronickom obchode (zákon č. 22/2004 Z.z. v platnom znení).

  Spoločnosť iService Czech Republic, s.r.o., ktorá spravuje Žltý melón v Českej republike, je zároveň subjektom licencovaným Českou národnou bankou a je zapísaná v registri poskytovateľov platobných služieb malého rozsahu.

 • Čo by sa stalo, ak by Žltý melón skrachoval?

  Táto možnosť je veľmi nepravdepodobná, keď by k tomu ale došlo, tak ani zánikom spoločnosti iService, a.s. nezaniká Vaša pôžička alebo investícia a Váš zmluvný vzťah ostáva zachovaný.  

  iService, a.s. pôžičky sprostredkováva a spravuje. Keďže správa pôžičiek je hlavná podnikateľská činnosť spoločnosti i prípadný správca konkurznej podstaty by musel riešiť pokračovanie týchto aktivít pre klientov, alebo nájsť iné riešenie – najpravdepodobnejšia by bola forma prevodu správy nad touto činnosťou inému relevantnému subjektu. Investor by mal nárok buď si správu nad pôžičkami prevziať sám, alebo by mal možnosť súhlasiť s navrhovaným riešením konkurzného správcu.

  Pre Vás je tiež dôležitá skutočnosť, že peniaze, ktoré by náhodou v čase zániku iService, a.s. neboli investované u dlžníkov, ale nachádzali by sa na účte na Žltom melóne, nie sú peniaze spoločnosti iService, a.s. Tieto prostriedky sú uložené v banke na samostatnom účte odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti. Tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochranne vkladov (podľa zákona č. 118/1996 Z.b. o ochrane vkladov v platom znení) a patria jedine a výlučne investorom.

  Viac informácií nájdete na stránke www.fovsr.sk

 • Prečo je personálna identifikácia dôležitá?

  Aj keď v systéme vystupujú užívatelia anonymne a nezverejňujú sa ich osobné údaje, Žltý melón musí identifikovať každého investora alebo žiadateľa z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a právnej účinnosti všetkých vykonaných transakcií a pôžičiek. To znamená, že Žltý melón v rámci procesu registrácie investora, resp. žiadosti o pôžičku overuje identitu každého používateľa. Personálna pri žiadateľoch je z dôvodu rizika samozrejme dôslednejšia.

  Všetky zmluvy podpisované v rámci Žltého melóna majú plnú právnu silu a účinnosť. Žltý melón vykonáva všetky opatrenia pre Vašu maximálnu bezpečnosť.

 • Ako Žltý melón ochraňuje Vaše údaje?

  Naša stránka a systém sú zabezpečené najvyššími štandardami IT bezpečnosti tak, aby všetky Vaše osobné údaje boli v absolútnom bezpečí. Náš informačný systém je registrovaný Úradom pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Všetky informácie, ktoré nám poskytujete, sú spracovávané v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Informácie, ktoré nám poskytnete v procese registrácie a pri vyplnení žiadosti o pôžičku, slúžia výlučne na vyššie uvedené účely a nebudú ďalej poskytované tretím osobám bez Vášho súhlasu, pokiaľ to nebude vyžadovať právny predpis, nebudú ani inak komerčne využívané.

  V systéme vystupujete anonymne, pod menom používateľa (Nick name). V systéme sa nezverejňujú žiadne osobné údaje. V žiadostiach o pôžičky sa nezverejňujú žiadne osobné údaje žiadateľov, ale len všeobecné informácie o nich a ich pôžičke. Totožnosť dlžníkov môže byť odhalená investorom len v prípade omeškania splácania pôžičiek, a to v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami používania portálu Žltý melón.

  Žltý melón prijal viacero extra opatrení na zabezpečenie ochrany a kontroly. Viac sa o nich dozviete v časti Bezpečnosť a súkromie.

 • Mám sa zaregistrovať aj keď ešte nechcem investovať alebo si požičať?

  Určite áno. Registrácia je veľmi jednoduchá a rýchla. Registrácia nič nestojí, ani z nej nevyplývajú žiadne záväzky. Zmluvu viete tiež kedykoľvek vypovedať. Už úvodnou registráciou sa dostanete do častí Žltého melóna, ktoré neregistrovaní užívatelia nevidia. Budete sa tak lepšie vedieť rozhodnúť, do ktorých pôžičiek investovať, alebo či je pre Vás výhodné si na Žltom melóne požičať.

 • Môže byť jeden človek zaregistrovaný aj ako investor aj ako žiadateľ o pôžičku?

  Áno, je tu tá možnosť. Musíte si však vytvoriť dve samostatné užívateľské kontá v systéme.

 • Platím za registráciu na Žltom melóne nejaké poplatky?

  Nie, registrácia v systéme Vás nič nestojí a navyše ňou získate prístup do častí systému, do ktorých sa neregistrovaní užívatelia nedostanú, napr. do detailu jednotlivých pôžičiek.

 • Ako Žltý melón zarába?

  Žltý melón zabezpečuje celý rad činností, akými sú prevádzka celého portálu, komplexné rizikové hodnotenie žiadateľov, právny rámec a administrácia zmluvných dokumentov, monitoring a správa splátok a investícií, vymáhanie pri nesplácaní a iné.

  Žltý melón si za svoje služby účtuje poplatky len z úspešných pôžičiek a investícií.


  Poplatky, ktoré si účtuje Žltý melón za svoje služby sú transparentné. Neplatíte poplatky za využívanie nášho systému, za žiadosť o pôžičku, alebo realizáciu Vašej investície. Hlavný poplatok sa vyrubuje až v prípade úspešného sprocesovania pôžičky, resp. za správu investícií a to len tých úspešných. Neúčtujeme Vám žiadne skryté poplatky a zmluvy neobsahujú žiadne ďalšie dodatočné náklady ani netransparentné podmienky.

Účet používateľa Zobraziť všetko


 • Zablokoval som si účet, čo mám robiť?

  Pre Vašu bezpečnosť sa po zadaní viacerých nesprávnych prístupových hesiel sa Váš užívateľský účet na určitú dobu zablokuje a až následne budete môcť opätovne zadať Vaše prihlasovacie údaje. V prípade, že ste Vaše heslo zabudli, stlačte "Zabudol som heslo" na obrazovke prihlásenia. Systém Vám vygeneruje nové prístupové heslo, ktoré Vám bude zaslané na Váš emailový účet. V prípade problémov nás kontaktujte na e-mailovej adrese zltymelon@zltymelon.sk alebo na zákazníckej linke.

 • Ako si môžem zmeniť svoje osobné údaje?

  Keďže ide o právne relevantné údaje, ktoré majú vplyv na uzavreté zmluvy, zmenu Vašich osobných údajov, akým sú meno, číslo občianskeho preukazu alebo rodinný stav, nie je možné vykonať priamo v systéme. Pre uskutočnenie danej zmeny nám pošlite poštou kópiu oficiálneho dokumentu potvrdzujúceho danú zmenu (napr. nový občiansky preukaz).

 • Ako si môžem zmeniť svoje kontaktné údaje?

  V systéme v časti Môj Žltý melón si môžete priamo zmeniť Vašu korešpondenčnú adresu alebo telefónne číslo. Zmenu Vašej trvalej adresy nie je možné vykonať priamo v systéme. Pre uskutočnenie danej zmeny nám pošlite poštou kópiu oficiálneho dokumentu potvrdzujúceho danú zmenu (napr. nový občiansky preukaz).

 • Ako si môžem zmeniť svoj priradený bankový účet?

  V systéme v časti Môj Žltý melón si môžete priamo zmeniť Váš priradený bankový účet, na ktorý Vám posielame Vašu pôžičku, alebo na ktorý si môžete previesť získané splátky Vašich investícií.

 • Ako môžem zrušiť svoj užívateľský účet?

  Napíšte nám email s touto žiadosťou a použite pri tom Váš email, ktorý máte registrovaný v systéme. Uistite sa, že v emaili uvediete Vaše skutočné meno a Vaše užívateľské meno na Žltom melóne. Pozor, uistite sa, že v systéme nemáte žiadne živé transakcie.

 • Ako sa môžem odhlásiť z odberu informačných emailov?

  V časti môj Žltý melón si odznačte možnosť zasielania informačných emailov.

 • Môžem si zmeniť svoje užívateľské meno?

  Nie, Vaše užívateľské meno na Žltom melóne je unikátne a slúži na Vašu identifikáciu. Z tohto dôvodu ho nie je možné po registrácii zmeniť.

 • Môžem si zmeniť svoj email?

  V systéme v časti Môj Žltý melón si môžete priamo zmeniť Váš email.

Investovanie Zobraziť všetko


 • Kto môže na Žltom melóne investovať?

  Prostredníctvom Žltého melónu môžu investovať občania SEPA (Single Euro Payments Area) krajín, starší ako 18 rokov a plne spôsobilý na právne úkony.

  Medzi SEPA krajiny patria všetky krajiny EU (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a ďalšie krajiny - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Monako.

 • Ako môžem investovať svoje peniaze?

  Vaše investície realizujte ponukami na financovanie konkrétnych žiadostí o pôžičku, ktoré si na na našej stránke vyberiete. Pri ponuke vždy uvediete jej výšku a akú sadzbu ste žiadateľovi ochotný/á ponúknuť. Ak žiadateľ Vašu ponuku akceptuje, tá sa skombinuje s ponukami iných investorov a žiadateľovi je poskytnutá pôžička. Vždy Vám bude počítaný ten úrok, ktorý ste vo Vašej ponuke uviedli. Pri zadanej ponuke počas prebiehajúceho financovania máte zároveň možnosť ponuku zvýšiť a / alebo znížiť sadzbu pôvodnej ponuky.

  Na investovanie tiež môžte využiť funkcionalitu autoinvestu, ktorý na základe Vami zvolených kritérií, automaticky uskutoční investičné ponuky.  Pred vykonaním investície musíte byť na Žltom melóne zaregistrovaný/á a mať nadotovaný Váš Žltý melón účet (minimálne v sume uskutočňovanej ponuky na financovanie pôžičky). Celý proces registrácie a vykonania investície je rýchly a jednoduchý. Viac o ňom sa dozviete v časti Ako funguje proces investovania.

 • Koľko môžem na Žltom melóne investovať?

  Minimálna výška jednej investície je 25 €. Maximálny limit pre Vašu celkovú investíciu (výšku Vášho investičného portfólia) nie je určený. Pre Vašu bezpečnosť je však možné investovať maximálne 250 € do jednej pôžičky (pre stálych investorov v rámci nášho Vernostného programu je tento limit zvýšený).

  Vašu investíciu odporúčame dostatočne diverzifikovať. O diverzifikácii sa môžete dozvedieť viac v časti Diverzifikácia investícií.

 • Aké výnosy môžem očakávať?

  Žltý melón pre každú Žiadosť o pôžičku odporučí férovú úrokovú sadzbu. Sadzba sa určuje na základe detailnej znalosti štandardných podmienok na trhu pôžičiek tak, aby jej úroveň bola spravodlivá pre všetky strany a je ďalej prispôsobovaná výsledkom komplexného hodnotenia žiadateľa a zvýšená o rizikovú prirážku. Riziková prirážka sa určuje podľa rizikovej triedy žiadateľa a pri dostatočnej diverzifikácii by mala absorbovať potenciálne výpadky splátok (default) niektorých dlžníkov v danej ratingovej skupine.

  Platí, že Žltým melónom odporúčané úrokové sadzby nie sú pre Vás záväzné. Presnú sadzbu, ktorá zodpovedá Vašim investičným očakávaniam, a za ktorú chcete žiadateľovi požičať, si určujete len Vy!

  Celkový výnos portfólia za celé obdobie fungovania Žltého melónu je viac ako 8% p.a. Aktuálne výsledky výnosnosti nájdete na našej stránke v časti Štatistiky.

 • Ako sa mám rozhodovať pri určení úrokových sadzieb, za ktoré chcem požičať?

  Všetko závisí od Vašej predstavy, za koľko ste ochotný/á požičať Vaše peniaze a od Vašej investičnej stratégie. Ako pomôcka na správne určenie úrokovej sadzby Vám slúži nami odporúčaná úroková sadzba na financovanie danej pôžičky. Dôležité je aj pozrieť sa na ponuky iných investorov na financovanie tejto pôžičky. Majte na pamäti, že keď je pôžička dostatočne naplnená ponukami investorov, ponuky s nižšími úrokovými sadzbami majú prednosť. Samozrejme v prípade, ak bola Vaša ponuka vyradená ponukami iných investorov s nižšími úrokovými sadzbami, môžete Vašu ponuku zopakovať, musíte však ponúknuť lepšiu úrokovú sadzbu.

  Pri zadanej ponuke počas prebiehajúceho financovania máte zároveň možnosť ponuku zvýšiť a / alebo znížiť sadzbu pôvodnej ponuky.

 • Ako si vyhodnotím kreditné riziko žiadateľa?

  Pri žiadostiach o pôžičku uvádzame všetky dôležité informácie o žiadateľovi, jeho príjmoch a výdavkoch a jeho rizikovej triede. Žiadateľov sa tiež môžete pýtať dodatočné otázky.

  Každý žiadateľ o pôžičku na Žltom melóne prechádza procesom komplexného hodnotenia žiadateľa, v ktorom overujeme jeho kredibilitu a schopnosť splácať svoje záväzky. Len ľudia s jasným zázemím a vysokou pravdepodobnosťou dôsledného splácania svojich pôžičiek si môžu prostredníctvom Žltého melónu požičať. Žiadatelia, ktorí neprejdú minimálnym skóringom, prípadne majú negatívnu úverovú históriu, alebo nebudú spĺňať všetky požadované kritériá pre spôsobilého dlžníka, nebudú môcť získať pôžičku.

  Žiadateľovi o pôžičku, ktorý pozitívne prejde hodnotením sa prideľuje riziková trieda: AA, A, B, C, D, D- a HR.

  AA predstavuje najmenej rizikovú triedu klientov s veľmi vysokým predpokladom splácania svojich záväzkov. Trieda HR je priradená najviac rizikovým žiadateľom. Na Žltom melóne je aj trieda HR dostatočná a aj pri týchto žiadateľoch je jasná pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičky. V opačnom prípade, by totiž žiadatelia našim úverovým hodnotením neprešli.


  Priradenie rizikovej triedy je významný prvok, ktorý Vám pomôže pri rozhodovaní ktorí žiadatelia najlepšie vyhovujú vašej investičnej stratégii a rizikovému investičnému profilu. Riziková trieda je tiež určujúci prvok pre správne určenie úrokovej sadzby pre pôžičku. Žltý melón v závislosti od rizikovej triedy odporúča úrokovú sadzbu. Presnú sadzbu určujete vy vo Vašej ponuke na financovanie pôžičky.

 • Ako mám analyzovať a vybrať zo žiadostí o pôžičky?

  Všetci žiadatelia o pôžičku musia prejsť úverovým hodnotením a musia mať jasné predpoklady riadneho splácania svojich záväzkov. Dôležité je vybrať žiadosti, ktoré najlepšie vyhovujú Vášmu investičnému profilu, stratégii a preferenciám k riziku a výnosnosti. Pri žiadateľoch s ratingom AA alebo A je veľmi nízke riziko výpadku splátok pôžičky, pri skupine D, D- a HR je síce riziko vyššie, ale aj výnosy Vašej investície môžu byť oveľa vyššie. Riziková trieda B a C predstavuje vyváženú voľbu medzi výškou rizika a výnosom.

  Nezabúdajte: Na Žltom melóne je aj trieda HR dostatočná; aj tu je veľká pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičky. V opačnom prípade by totiž žiadatelia našim hodnotením neprešli.

  Najdôležitejšie pravidlo, ktoré by ste mali dodržiavať na Žltom melóne, bez ohľadu na Váš investičný profil, je dostatočná diverzifikácia Vašej investície medzi väčšie množstvo pôžičiek. O diverzifikácii sa môžete dozvedieť viac v časti Diverzifikácia investícií.

 • Ako Žltý melón zabezpečuje, že sa mi vrátia moje investované peniaze?

  Žltý melón nezabezpečuje Vašu investíciu. Ponúkame Vám dostatok informácii o žiadateľovi a jeho žiadosti, aby ste mohli urobiť Vaše kvalifikované rozhodnutie o investícii. Aj v tomto prípade platí, že najlepšia prevencia výpadkov je dostatočná diverzifikácia Vašej investície.

  Zároveň platí, pre všetkých ľudí, ktorí investujú, alebo si požičiavajú na Žltom melóne, je dôležité, aby celý systém bol bezpečný a poskytoval tie najlepšie podmienky. Bez toho by fungovanie Žltého melóna stratilo svoj zmysel.

  Návratnosť peňazí investorov je u nás na prvom mieste!

  Viac sa dozviete v časti Bezpečnosť investícií.

 • Uvidia žiadatelia a iní užívatelia moje osobné údaje?

  V systéme vystupujete anonymne, pod menom používateľa (Nick name). Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V systéme nie sú zverejnené žiadne osobné údaje investorov.

 • Viem, kto sú moji dlžníci?

  Z bezpečnostných dôvodov Vám pri žiadostiach neposkytneme meno ani presné kontaktné údaje žiadateľa. Uvádzame však všetky dôležité informácie o ňom, jeho príjmoch a výdavkoch a jeho rizikovej triede tak, aby ste danú žiadosť mohli dostatočne ohodnotiť. Žiadateľom tiež môžete položiť dodatočné otázky.

  Presné údaje dlžníka Vám sprístupníme až vtedy, ak by sa dlžník dostal do omeškania so splátkami, jeho pôžička bola zosplatnená a začal by sa proces jej právneho vymáhania.

 • Ako je zabezpečená moja investícia?

  Záujemcovia o pôžičku majú možnosť získať prostredníctvom portálu Žltý melón spotrebné pôžičky do výšky 10.000 €. Spotrebné pôžičky sú bankami alebo nebankovými spoločnosťami bežne poskytované bez zabezpečenia nehnuteľnosťami alebo hnuteľnými vecami. Keďže na Žltom melóne vyhrávajú obe strany, nie je od dlžníka požadované nič navyše, avšak prísne skúmame jeho schopnosť pôžičku splatiť. Pôžička je poskytnutá na základe právnej dokumentácie pripravenej advokátskou kanceláriou s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Zároveň zamestnaný dlžník podpisuje Dohodu o zrážkach zo mzdy. V prípade, že by dlžník predsa len pôžičku nesplácal, aktívne vymáhame vrátenie dlžnej sumy aj v konaní pred rozhodcovským súdom. V následnej exekúcii je potom postihnuteľný majetok dlžníka, z ktorého by sa pôžička splatila, vrátane sankčných poplatkov a penále za spôsobené komplikácie.

 • Aké zmluvy podpisuje investor?

  Popri akceptácii Všeobecných zmluvných podmienok portálu Žltý melón podpisuje investor len Rámcovú zmluvu o spolupráci, ktorá zabezpečuje právny rámec pre všetky jeho pôžičky vykonané cez Žltý melón.

 • Požičiavam všetky peniaze len jednej osobe?

  Nie, Žltý melón predpokladá dostatočnú diverzifikáciu Vašej investície medzi väčšie množstvo dlžníkov. Odporúčame, aby ste svoju investíciu rozložili medzi minimálne 30 žiadateľov. Investujte skôr menšie sumy, medzi rôznych dlžníkov vzhľadom na ich vek, pohlavie, kraj, príjmovú skupinu a rizikovú triedu. Viac sa môžete dozvedieť v časti Tvorba portfólia.

 • Čo sa stane, ak sa dlžník omešká so splátkou pôžičky?

  Žltý melón aktívne monitoruje každého dlžníka a identifikuje už prvé príznaky potenciálnych výpadkov splátok a potenciálnej problémovej pôžičky. Náš systém vymáhania pohľadávok pozostáva z dvoch častí, tzv. soft collection a hard collection. Pri procese vymáhania používame postupy zodpovedajúce štandardom bánk a finančných inštitúcií na trhu. Oproti týmto inštitúciám má však Žltý melón výhodu. Naše portfólio nie je obrovské, a tak sme schopní pristupovať ku každej problematickej pôžičke individuálne so zreteľom na investora, aby sme pre neho získali čo najviac jeho peňazí od dlžníka. Viac sa môžete dozvedieť v časti Vymáhanie nesplácaných pôžičiek.

 • Môžem vymáhať nesplatenú pôžičku i sám?

  Áno. Žltý melón má systém vymáhania pohľadávok, na ktorom spolupracuje s renomovanou právnou kanceláriou špecializujúcou sa na túto činnosť. Ak by ste napriek tomu preferovali riešiť tento problém samostatne, poskytneme Vám na to všetky právne podklady vrátane identity dlžníka.

 • Ako odhadnúť podiel nesplatených pôžičiek?

  Žltý melón sleduje výkonnosť jednotlivých rizikových skupín klientov a ich pôžičiek. Sledujeme vývoj splatnosti pôžičiek v skupine, vývoj omeškaní a defaultov. Na základe aktívneho monitoringu aktualizujeme naše predikcie na výpadkovosť jednotlivých ratingových tried, ako aj dopad na rizikové prirážky k pôžičkám a prispôsobujeme tomu odporúčané úrokové sadzby.

  Aktuálnu výkonnosť portfólia nájdete na našej webovej stránke v časti Štatistiky.

 • Platím za investovanie poplatok?

  Jediný štandardný poplatok, ktorý znáša investor je mesačný poplatok za správu jeho investícií. Poplatok predstavuje 1 % z mesačných splátok inkasovaných od dlžníkov a strháva sa automaticky z prijatých platieb. Zároveň však platí, že Žltému melónu záleží na návratnosti Vašich investícií. Z tohto dôvodu sa mesačný poplatok za správu investícií neinkasuje z pôžičiek, pri ktorých dlžník nesplatil svoju splátku, resp. splatil len jej časť. Poplatok sa vzťahuje len za rozinvestované peniaze.

 • Kde sú uložené moje peniaze, kým nie sú investované v pôžičkách?

  Peniaze, ktoré prevediete na Váš Žltý melón účet, sú uložené v banke na samostatnom klientskom účte až do momentu ich poskytnutia dlžníkom. Nie sú to peniaze spoločnosti iService, a.s.. Tieto prostriedky sú uložené v banke na samostatnom účte odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti. Tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochranne vkladov (podľa zákona č. 118/1996 Z.b. o ochrane vkladov v platom znení) a patria jedine a výlučne investorom.

 • Ako funguje financovanie pôžičiek - aukcia?

  Žiadateľovi, ktorý prešiel skóringom a verifikáciou, spustíme aukciu na financovanie pôžičky. Na Žltom melóne existujú dva druhy aukcií - Štandardná aukcia a Istá investícia.

  Každá štandardná aukcia má priradenú odporúčanú úrokovú sadzbu, ktorá zodpovedá rizikovému profilu žiadateľa. Do aukcie investujete sumu v minimálnej výške 25 EUR a maximálne 250 EUR za sadzbu, ktorú si sami určíte. Táto sadzba môže byť nižšia aj vyššia ako odporúčaná sadzba. Po naplnení celej výšky aukcie, ktorá trvá maximálne 14 dní, sa doba trvania aukcie skráti na 24 hodín, počas ktorých je stále možné do nej investovať. Systém vždy automaticky vyradí ponuky s najvyššou sadzbou a nahradí ich ponukami s nižšou sadzbou. Ak by bola Vaša sadzba vyradená, máte možnosť zadať novú ponuku s nižšou sadzbou. 

  Počas financovania sa môžete žiadateľa pýtať dodatočné otázky (v detaile Vašej pôžičky) a urobiť si o ňom ešte lepší obraz, resp. dozvedieť sa informácie, ktoré nie sú uvedené v detaile žiadosti. Keď je pôžička naplnená na 100 %, žiadateľ môže financovanie predčasne ukončiť a akceptovať získané podmienky, alebo v ňom bude pokračovať a čakať na ponuky ďalších investorov. 

  Žiadateľ môže aukciu ukončiť i predčasne a akceptovať doterajšiu výšku a získané podmienky, aj keď nemá získaných 100 % očakávanej pôžičky. Podmienkou je, aby získaná pôžička dosiahla výšku minimálne 500 €.

  Po ukončení času trvania aukcie má žiadateľ možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasí so získanými podmienkami, alebo ju zamietnuť. Pôžička sa vždy akceptuje ako celok, neodsúhlasujú sa jednotlivé ponuky investorov.

  Aukcia typu Istá investícia sa používa pri úverových produktoch, pri ktorých Žltý melón stanoví pevnú úrokovú sadzbu. Ide hlavne o interné a externé refinancovanie a CashFree produkty. Vy sa tak môžete rozhodnúť, či je pre Vás táto investícia za daných podmienok atraktívna alebo nie. V prípade realizácie investičnej ponuky máte však istotu, že Vaša ponuka nebude vyradená ponukou iného investora, nakoľko financovanie sa po dosiahnutí 100% za preferovanú sadzbu automaticky ukončuje. 

  Pokiaľ zadáte ponuku do aukcie, je možné počas jej trvania financovania ju ešte upraviť a to tak, že môžete zvýšiť jej celkovú hodnotu, a / alebo znížiť úrokovú sadzbu, ktorú ste zadali.

 • Čo sú High Risk pôžičky?

  High-Risk je najviac riziková trieda pôžičiek na Žltom melóne. Žiadatelia s ratingom HR nesplnili všetky potrebné prísne kritériá aby získali štandardnú pôžičku na Žltom melóne. Zároveň však, i žiadatelia pri HR pôžičkách musia spĺňať mnohé hodnotiace kritériá na získanie pôžičky a musí byť u nich reálny predpoklad riadneho splácania pôžičky.

  Pre vyššiu rizikovosť odporúčame investície do HR pôžičiek len skúseným investorom, ktorí sú si, napriek vyšším možným výnosom, dostatočne vedomí i vyššieho rizika spojeného s ich investíciou. Do HR aukcií môže zadať ponuku len investor, ktorý na Žltom melóne už investoval viac ako 1.000 EUR. Maximálna výška HR pôžičky je 5.000 EUR (samozrejme, maximálna výška je zároveň individuálne prispôsobená možnostiam žiadateľa pôžičku splácať). Maximálna úroková sadzba investora nesmie presiahnuť 3-násobok odporúčanej sadzby žiadosti.

  Počas trvania aukcie môže investor svoju ponuku i zrušiť, resp. ľubovoľne upraviť. Žiadateľ nemusí automaticky akceptovať všetky vyhrávajúce ponuky na financovanie svojej pôžičky. Žiadateľ má možnosť akceptovať ponuky len do určitej výšky úrokovej sadzby aj s tým, že nenačerpá celú požadovanú pôžičku.

 • Ako funguje automatické investovanie?

  V prípade ak nechcete zadávať investičné ponuky na individuálnej báze, môžete využiť našu unikátnu funkciu autoinvest, ktorá bude robiť investičné ponuky za Vás a navyše Vám optimalizuje investičný výnos. V rámci nastavenia si zvolíte buď štandardnú investičnú stratégiu, alebo si definujete Vašu vlastnú a určíte si detailné podmienky, do ktorých žiadostí zadávať ponuky a s akými očakávaniami na výnos.  Tiež si určíte sumy a zostatky, za ktorých má autoinvest vykonať Vaše ponuky. Autoinvest navyše obsahuje jedinečnú funkcionalitu optimalizácie výnosov, keď zadáva ponuky za maximálnu úrokovú sadzbu, ktorú vie pri pôžičke dosiahnuť. Tým sa dosiahne, že neprídete o žiadne možné výnosy.

  Autoinvest môžete používať samostatne, alebo ako doplnok k manuálnemu zadávaniu investičných ponúk. 

 • Môžem svoju investíciu ukončiť aj skôr ako je pôžička splatná?

  Áno, v prípade že potrebujete inkasovať peniaze vložené do Vašej investície skôr ako je pôžička splatná, môžte celú Vašu investíciu predať na Sekundárnom trhu pôžičiek inému investorovi. Určíte si za koľko by ste ju chceli predať a s novým investorom si dohodnete presné podmienky.

 • Ako funguje Sekundárny trh pôžičiek?

  Cez Sekundárny trh pôžičiek, môže ktorýkoľvek investor predať akúkoľvek svoju pôžičku zrealizovanú cez Žltý melón. Iný investor, ktorý má záujem kúpiť túto existujúcu pôžičku, môže takto realizovať svoju investíciu.

  Pri ponuke na trhu určí pôvodný investor sumu, za ktorú pohľadávku okamžite predá. Ponuka je na trhu na neobmedzený čas, pôvodný investor ju však vie kedykoľvek zrušiť. Investícia sa dá kúpiť len ako celok. Nový investor zadáva ponuku na kúpu danej pôžičky. Ak zadá sumu, ktorú požaduje pôvodný investor, pôžička sa ihneď prevedie. Môže ale zadať i nižšiu ponuku pri ktorej zadá čas jej platnosti. Je potom na rozhodnutí pôvodného investora, či danú ponuku akceptuje alebo nie.

  Cena pôžičky sa určuje ako diskont / prémia k aktuálnemu zostatku istiny. Ak by medzičasom prebehla splátka pôžičky, ide na účet investorovi, ktorý je v čase splátky jej vlastníkom. V tomto prípade sa aukcia na sekundárnom trhu tiež zruší, keďže dôjde k zmene úvodných podmienok.

 • Ako inkasujem mesačné splátky svojej investície?

  Keď dlžník zrealizuje mesačnú splátku pôžičky, časť splátky pripadajúca na Vašu investíciu (vrátane úroku) sa pripíše na Váš účet na Žltom melóne. Tieto peniaze môžete reinvestovať do ďalších pôžičiek iným dlžníkom, alebo si ich previesť na Váš bankový účet.

 • Môžem si vybrať peniaze zo splátok?

  Samozrejme, všetky peniaze neviazané v pôžičkách (alebo ponukách, ktoré ešte nie sú akceptované alebo sú zamietnuté dlžníkom), vrátane inkasovaných mesačných splátok, si môžete kedykoľvek previesť späť na Váš bankový účet.

 • Môžem reinvestovať peniaze zo splátok?

  Je to odporúčaný spôsob využitia Vašich peňazí. Peniaze zo splátok si môžete samozrejme kedykoľvek previesť na Váš bankový účet. Ak ich reinvestujete do nových pôžičiek, Vaše peniaze budú i naďalej na Žltom melóne zarábať.

 • Ako sa zdaňuje príjem získaný z pôžičiek na Žltom melóne?

  Na Žltom melóne dosahuje investor úrok z pôžičky, ktorý je predmetom daňového zákona a podlieha zdaneniu v zmysle jeho ustanovení. Žltý melón za investorov neuhrádza dane vyplývajúce z ich výnosov dosiahnutých investovaním do pôžičiek realizovaných cez tento systém. Je preto na každom investorovi, aby si túto zákonnú povinnosť splnil. Ako pri daňovej povinnosti postupovať sa dozviete v časti Dane a odvody.

 • Ako sa počíta čistý mesačný výnos, čistá úroková sadzba a risk vintages?

  Čistý mesačný výnos investora

  Výpočet čistého mesačného výnosu investora je založený na skutočne prijatých platbách, ktoré investor získa na svoj účet a ktoré sú zároveň znížené o poplatky za správu investícií. Čistá výnosnosť zohľadňuje splátky, ktoré sú v omeškaní a počíta presnú čistú výnosnosť investičného portfólia v danom čase. Z prijatých súm sú tiež odpočítané prípadne defaultné pôžičky, ktoré sa nepodarilo vymôcť a to v sume celkovej nesplatenej istiny.

  Čistý mesačný výnos investora reflektuje len skutočne získané platby k danému dátumu a nevychádza zo žiadnych projekcií výnosu. Z tohto dôvodu je to presnejšie meranie skutočného výnosu investora, ako by bol pohľad zameraný len na úrokové sadzby investorom poskytnutých pôžičiek.

  Výpočet vychádza z nasledovného vzorca:


  Použitím tohto výpočtu sme schopní prezentovať výnosnosť celého portfólia pôžičiek, bez ohľadu na to, že majú rôznu splatnosť, začiatok, alebo úrokovú sadzbu. Výsledná výnosnosť je počítaná na ročnú bázu (p.a.).

  Treba upozorniť, že tento výpočet zohladňuje zosplatené pôžičky tak, že ich istina naďalej navyšuje pohľadávku, ale príjem zo splátok ju neznižuje. Teda celková výnosnosť postupne klesá. Zosplatené pôžičky, teda nie sú celé odpísané, lebo pri nich prebieha vymáhanie a inkaso platieb vymáhanej pohľadávky.

  Čistý výnos investora sa počíta vždy po ukončení kalendárneho mesiaca a uvádza čistú výnosnosť za predchádzajúci mesiac.


  Vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, takzvané Risk Vintages (na štatistickej stránke)

  Risk Vintages sú štandardný nástroj na porovnanie vývoja kvality úverového portfólia v rámci risk manažmentu. Graf zobrazuje, ako sa vyvíjal pomer problémových pôžičiek oproti tým riadne splácaným podľa mesiacov nasledujúcich od ich poskytnutia. Užívateľ má tak prehľad, aký podiel defaultu dosiahli pôžičky v rovnakom časovom horizonte od poskytnutia, ale pre časovo odlíšené portfóliá (čiže roky kedy boli poskytnuté).

  Čistá úroková sadzba po zohľadnení defaultu (dva grafy o výnosnosti na stránke štatistík)

  Hodnoty pre výpočet Čistej úrokovej sadzby sú počítané cez takzvanú zníženú splátku. Tá je spočítaná ako mesačná splátka z objemu celého portfólia, ktorú tvorí splatná istina, riadny a sankčný úrok a poplatky. Nesplácané úvery, tj dlžná istina a úrok, vstupuje do výpočtu len pomerne na základe výsledkov aktuálnej úspešnosti vymáhania. Následne pre takto dosiahnutú hodnotu znížených splátok je podľa doby splatnosti a sumy pôvodnej istiny vypočítaný aktuálny skutočný úrok (čiže výnos), ktorý celé portfólio dosahuje. Daný výpočet je pre účely štatistík urobený pre celé portfólio, ako aj rozdelený podľa ratingových tried. Táto hodnota teda predstavuje skutočný aktuálny výnos, vrátane reálnej dosahovanej úspešnosti vymáhania, ktorý môžete dosiahnuť.

 • Čo je notifikačné centrum?

  Na Žltom melóne máte  k dispozícii funkcionalitu Notifikačného centra s unikátnymi vlastnosťami.

  Vstup do Notifikačného centra nájdete v hornej lište užívateľského účtu, kde pribudlo nové tlačidlo „Nástenka“. Hlavnou funkcionalitou Notifikačného centra je Nástenka, na ktorú budete dostávať všetky správy a upozornenia ohľadne Vášho využívania Žltého melóna. Ide o  správy, ktoré  dostávate emailom,  rozšírené o   nové notifikácie, ktoré Vám pomôžu pri plnohodnotnom využívaní systému. Správy sú rozdelené do viacerých kategórií podľa toho, čoho sa týkajú. Zoznam kategórií nájdete aj na ľavej strane obrazovky. Ak na niektorú sekciu kliknete, zobrazia sa Vám správy len z nej. Správy tiež môžete označovať ako prečítané buď v detaile každej správy, alebo hromadne v tabuľke zoznamu kategórií.

 • Ako môžem nasledovať iného užívateľa, čo o jeho aktivitách uvidím a môžem zablokovať ak nechcem, aby ma niekto nasledoval?

  V rámci Notifikačného centra na Žltom melóne môžete „nasledovať“ iných investorov. Znamená to, že do notifikácií dostanete správu, keď nasledovaný investor zadá investičnú ponuku, otázku, ponuku na predaj na sekundárnom trhu, príspevok na fóre, alebo sa mu zvýši investičný limit či si zadá autoinvest. Nasledovať investora môžete priamo v okne jeho verejného profilu, ktoré sa zobrazuje po prejdením myši nad užívateľským menom v aukciách alebo na diskusnom fóre, alebo si ho v Notifikačnom centre vyhľadáte podľa mena užívateľa. Informácia o tom, že Vás niekto nasleduje sa Vám zobrazí na nástenke v správach, a tiež v prehľade investorov, ktorí Vás nasledujú. Ak si neželáte, aby Vás niektorý investor nasledoval, môžete ho jednoducho zablokovať.

  V tejto súvislosti tiež máte možnosť poslať všetkým investorom, ktorí Vás nasledujú krátku správu. Správa, ktorú môžete napísať v časti nad Nástenkou, sa po odoslaní zobrazí všetkým investorom, ktorí Vás nasledujú v rámci ich správ na Nástenke.

 • Môžem si nastaviť, ktoré emailové správy chcem dostávať?

  Áno, pri väčšine emailových správ máte možnosť si zvoliť, či tieto typy emailov chcete dostávať alebo Vám stačia notifikácie, ktoré sa Vám zobrazia na Nástenke v rámci Notifikačného centra.

  Nastavenie emailov nájdete v časti Profil užívateľa.

Pôžičky Zobraziť všetko


 • Kto si môže na Žltom melóne požičať?

  Prostredníctvom Žltého melóna si môžu požičať všetci obyvatelia Slovenskej republiky a Českej republiky s trvalým pobytom v jednej z týchto krajín a starší ako 18 rokov. Žiadatelia o pôžičku musia spĺňať minimálne stanovené kritériá ratingu klienta a finančnej schopnosti splácať pôžičku.

 • Koľko a na ako dlho si môžem požičať na Žltom melóne?

  Prostredníctvom Žltého melóna si môžete požičať minimálne 500 € a maximálne 10.000 €. Doba splatnosti pôžičiek je od 3 mesiacov po 5 rokov. Prostredníctvom Žltého melóna sa poskytujú bezúčelové pôžičky (nemusíte dokladovať spôsob ich využitia) a účelové pôžičky. Presný produkt si žiadateľ zvolí pri žiadosti o pôžičku. Pôžičky sú bez zabezpečenia fyzickým aktívom.

 • Aké úrokové sadzby môžem získať?

  Prostredníctvom Žltého melóna si môžete požičať za skvelých podmienok. Úrokové sadzby sa pri bonitných žiadateľoch pohybujú od 5,9 % p.a. do 9,6 % p.a., pri žiadateľoch s nižším ratingom to môže byť viac. 

  Presná výška úrokovej sadzby závisí od ratingu žiadateľa a od konkrétnych ponúk investorov na financovanie pôžičky. Výsledná úroková sadzba sa počíta ako vážený priemer úrokových sadzieb ponúknutých investormi na financovanie Vašej pôžičky. Ponuky investorov a výsledné parametre pôžičky má dlžník možnosť akceptovať alebo odmietnuť. 

  Úroková sadzba je fixná počas celej doby splácania pôžičky.

 • Ako si môžem zlepšiť svoju úrokovú sadzbu?

  Na rozdiel od iných spoločností poskytujúcich úvery si presnú úrokovú sadzbu, za ktorú si požičiavate na Žltom melóne môžete priamo ovplyvňovať. Úroková sadzba závisí primárne od Vašej ratingovej triedy. Výberom poistenia pôžičky, predložením výpisu zo svojho úverového registra alebo pridaním spoludlžníka máte možnosť znížiť svoju úrokovú sadzbu, a to na celú dobu splatnosti.

 • Čo je to ratingová trieda?

  Každý žiadateľ o pôžičku na Žltom melóne prechádza procesom komplexného hodnotenia žiadateľa, v ktorom overujeme jeho kredibilitu a schopnosť splácať svoje záväzky. Žiadateľovi o pôžičku, ktorý pozitívne prejde hodnotením sa prideľuje ratingová trieda: AA, A, B, C, D, D- a HR.

  AA predstavuje najmenej rizikovú triedu klientov s veľmi vysokým predpokladom splácania svojich záväzkov. Trieda HR- je priradená najviac rizikovým žiadateľom.

 • Aké sa poskytuje zabezpečenie?

  Pôžičky získané prostredníctvom Žltého melóna nie sú zabezpečené fyzickými aktívami.

 • Ako rýchlo môžem získať pôžičku?

  Žltý melón posúdi Vašu žiadosť do dvoch pracovných dní. Následne spustíme financovanie Vašej pôžičky, ktoré zvyčajne trvá 8 dní, maximálne však 14 dní. Ako žiadateľ máte možnosť financovanie kedykoľvek predčasne ukončiť a akceptovať dovtedy ponúknuté podmienky financovania. Financovanie môžete ukončiť aj pred dosiahnutím 100 % výšky Vašej pôžičky, musí však dosiahnuť minimálnu výšku 500 €.

 • Ako funguje financovanie pôžičiek?

  Financovanie pôžičky trvá maximálne 14 dní, zároveň ak sa naplní na 100 %, čas ukončenia sa skráti na nasledujúci 1 deň. Počas doby trvania Vám investori ponúkajú čiastky na financovanie Vašej pôžičky a úrok za aký sú Vám ochotní požičať. Úroková sadzba na Vašu pôžičku sa počíta ako vážený priemer ponúk jednotlivých investorov. Počas financovania sa Vás investori môžu pýtať dodatočné otázky, nezabudnite ich sledovať  a na otázky odpovedať. Môžete tak zvýšiť svoju dôveryhodnosť. Keď je pôžička naplnená na 100 %, môžete financovanie predčasne ukončiť a akceptovať získané podmienky, alebo v ňom môžete pokračovať a čakať na ponuky ďalších investorov. Systém vždy automaticky vyraďuje ponuky investorov s vyššími úrokovými sadzbami a nahrádza ich lepšími ponukami, tým Vám zabezpečuje najlepšie možné podmienky.

  Po ukončení času financovania máte možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasíte so získanými podmienkami, alebo ju zamietnuť. Pôžička sa vždy akceptuje ako celok, neodsúhlasujú sa jednotlivé ponuky investorov.

  Refinancovanie funguje podobne ako financovanie typu Istý úrok. Jediný rozdiel je, že investori nemôžu dávať ponuky s vyššou úrokovou sadzbou ako je pre pôžičku určená.

 • Čo ak sa moja pôžička nenaplnila na 100 %?

  V prípade, že sa Vaša pôžička nenaplnila na 100 % Vami požadovanej čiastky, ale súhlasíte s jej podmienkami, máte možnosť ju i napriek tomu akceptovať. Podmienkou je, aby získaná pôžička dosiahla minimálne 500 €.

  V prípade, že nechcete sumu a parametre pôžičky získané v tomto financovaní akceptovať, môžete ich odmietnuť a opätovane si otvoriť nové financovanie. Pozrite si pred tým naše tipy na vytvorenie úspešného financovania pôžičky.

 • Musím vždy akceptovať ponuky investorov na moju pôžičku?

  Nie, po ukončení financovania máte možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasíte so získanými podmienkami alebo ju odmietnuť. Pôžička sa vždy akceptuje ako celok, neodsúhlasujú sa jednotlivé ponuky investorov.

 • Ako pripravím úspešnú žiadosť o pôžičku?

  Žiadosti o pôžičku, ktoré sú dôkladne vyplnené, to znamená, že majú konkrétne informácie a dôsledne zdôvodňujú, prečo si chce žiadateľ požičať, aké má zázemie, a prečo je pre investorov dôveryhodný, majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť, že získajú dostatok investorov na pokrytie celej požadovanej sumy za najlepších podmienok. Nepodceňujte dôsledné vyplnenie všetkých formulárov, ak chcete byť úspešný/á. Tipy, ako vytvoriť úspešné financovanie, nájdete v časti Ako vytvoriť úspešnú žiadosť o pôžičku.

 • Uvidia pri financovaní investori a iní užívatelia moje osobné údaje?

  V systéme vystupujete anonymne, pod užívateľským menom (Nick name). Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V žiadosti sa nezverejňujú žiadne osobné údaje žiadateľov, ale len všeobecné informácie o nich a ich pôžičke. Totožnosť dlžníkov môže byť odhalená investorom len v prípade nesplácania pôžičiek, a to v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami používania portálu Žltý melón.

 • Ako splácam svoju pôžičku?

  Pôžičky na Žltom melóne sa splácajú mesačne, podľa splátkového kalendára, ktorý od nás dostanete pri poskytnutí pôžičky. Každý mesiac splácate rovnakú sumu. Výnimku tvorí len posledný mesiac, kedy sa výška splátky prispôsobuje presnému dňu, kedy bola pôžička poskytnutá. Každý dlžník platí len jednu splátku mesačne na jednu pôžičku. Rozloženie splátky medzi jednotlivých investorov, ktorí do pôžičky investovali, zabezpečuje automaticky náš systém. Priebeh splátok Vašej pôžičky tiež môžete sledovať v časti Môj Žltý melón.

  Odporúčame Vám zriadiť si na Vašom bankovom účte trvalý príkaz, ktorý každý mesiac automaticky odošle sumu Vašej splátky. Nezabúdajte tiež, že poctivým a včasným splácaním dlhu nielen predídete možným sankciám, ale Vám to môže výrazne zlepšiť podmienky, ako aj výšku, akejkoľvek Vašej pôžičky v budúcnosti.

 • Čo sa stane, ak sa omeškám so splátkou pôžičky?

  Ak meškáte s mesačnou splátkou Vašej pôžičky, Žltý melón Vás upozorní na tento fakt, a ak nedôjde k rýchlej náprave, spustí štandardný proces vymáhania, aký používajú finančné inštitúcie na trhu. Je pre Vás prospešné, aby ste nás pri potenciálnych náznakoch problémov pri splácaní Vašej pôžičky čo najskôr kontaktovali a mohli sme nájsť spoločné riešenie vzniknutého problému.

 • Môžem splatiť svoju pôžičku i predčasne?

  Áno, Vašu pôžičku môžete celú kedykoľvek predčasne splatiť. Za predčasné splatenie sa účtuje poplatok podľa cenníka poplatkov.

 • Sú na Žltom melóne nejaké skryté poplatky?

  Absolútne nie. Žltý melón si neúčtuje žiadne skryté poplatky. Žiadateľ platí len jeden poplatok za poskytnutie pôžičky. Ďalšia správa jeho pôžičky ho v prípade riadneho splácania už nič nestojí. Bližšie o poplatkoch sa dozviete v časti Poplatky žiadateľa.

 • Môžem si poistiť svoju schopnosť splácať pôžičku?

  Áno, dokonca je to veľmi dobrý spôsob Vašej ochrany pred nečakanými udalosťami. Ak sa dostanete v priebehu splácania pôžičky, nie Vašou vinou do problémov, poistenie Vám môže výrazne pomôcť preklenúť toto obdobie. Žltý melón nepoisťuje Vašu schopnosť splácať priamo, ale spolupracuje s renomovanou poisťovacou spoločnosťou. Viac o poistení sa dozviete v časti Poistenie.

 • Môžem si požičať viackrát?

  Áno, prostredníctvom Žltého melóna si môžete požiadať i o viac pôžičiek súčasne. Ich celková výška (aktuálny stav neplatenej istiny) však nemôže prekročiť maximálny limit, ktorý je určovaný Vašou schopnosťou splácať pôžičky. Zároveň platí, že o ďalšiu pôžičku môžete požiadať až o 6 mesiacov od poskytnutia prvej pôžičky, ak tú bez problémov splácate. Práve bezproblémové splácanie je predpoklad, ktorý by Vám mohol zabezpečiť lepšie podmienky na financovanie Vašich ďalších pôžičiek.

 • Aké zmluvy podpisuje dlžník?

  Pri žiadosti uzavrie žiadateľ s portálom Žltý melón Rámcovú zmluvu o spolupráci. Zo zmluvy nevyplývajú pre žiadateľa žiadne povinnosti, žiadne poplatky a môže ju kedykoľvek vypovedať. Na základe tejto zmluvy môžme zahájiť financovanie na pôžičku. Keď je financovanie úspešné, pôžička je poskytnutá na základe Zmluvy o pôžičke, ktorá obsahuje všetky potrebné detaily – najmä výšku pôžičky, jej splatnosť, úrokovú sadzbu a RPMN. V prípade, že si dlžník zvolí z našej ponuky poistenie schopnosti splácať pôžičku, súčasťou Zmluvy o pôžičke je aj pristúpenie dlžníka k Rámcovej poistnej zmluve s Poisťovňou Ergo, a.s.

 • Prečo bola moja žiadosť zamietnutá?

  Peniaze, ktoré žiadatelia na financovanie svojich pôžičiek dostávajú, nie sú naše, ale peniaze konkrétnych ľudí, ktorí takto poskytujú svoje úspory. Pre všetkých ľudí, ktorí investujú, alebo si požičiavajú na Žltom melóne je dôležité, aby celý systém bol bezpečný a poskytoval tie najlepšie podmienky. Z týchto dôvodov je dôležité, aby žiadatelia, ktorí žiadajú o pôžičku mali vysoké predpoklady jej riadneho splácania.

  Z tohto dôvodu dôkladne preverujeme každú žiadosť o pôžičku, zisťujeme rizikový profil žiadateľa a jeho predpoklady pôžičku riadne splácať. Ak bola Vaša žiadosť zamietnutá, nemôžeme Vám špecificky zdôvodniť, prečo sa tak stalo. Súvisí to s našimi pravidlami, ktoré čo najviac zabraňujú potenciálnemu narušeniu celého systému.

  Je nám ľúto, ak sme Vašu žiadosť zamietli, skúste však požiadať o pôžičku o niekoľko mesiacov neskôr, ak sa u Vás udejú výraznejšie pozitívne osobné a pracovné zmeny.