Najčastejšie kladené otázky

Chcete sa rýchlo dozvedieť čo Vás zaujíma? Pripravili sme odpovede na na najčastejšie kladené otázky. Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám.

O Žltom melóne Zobraziť všetko


 • Čo je Žltý melón?

  Žltý melón je finančný portál, ktorý spája ľudí, ktorí si potrebujú požičať peniaze a sú schopní splácať svoje pôžičky (pozitívne prejdú úverovým hodnotením) s tými, ktorí im chcú peniaze požičať (investovať) a ťažiť tak z nadštandardných výnosov. Prostredníctvom Žltého melóna si ľudia navzájom požičiavajú peniaze, vynechávajú tak banky a každý zúčastnený tým získa - žiadatelia získajú pôžičky za lepších podmienok a investori oveľa vyššie výnosy. 

  Žltý melón zabezpečuje celý rad činností, ako je komplexné rizikové hodnotenie žiadateľov, právny rámec a administrácia zmluvných dokumentov, monitoring a správa splátok a investícií, vymáhanie pri nesplácaní a iné. 

  Náš tím je zložený z ľudí s významnými skúsenosťami pri riadení finančných produktov, hodnotením úverového rizika a poskytovania pôžičiek.

 • Je Žltý melón len ďalšia nebanková spoločnosť?

  Žltý melón nie je nebanková spoločnosť poskytujúca drahé pôžičky, nie je to ani banka. Žltý melón je finančný portál, prostredníctvom ktorého si ľudia navzájom priamo požičiavajú peniaze. Presné podmienky pôžičiek si stanovujú sami ľudia a neurčuje ich žiadna inštitúcia. Je to priame, transparentné a jednoduché, bez vysokých režijných nákladov a marží.

 • Ako fungujú Kolektívne pôžičky?

  Kolektívne pôžičky poľudšťujú a zefektívňujú tradičný model bankovníctva – umožňuje priamo investovať a požičať si jeden od druhého, a tým sa vyhnúť nákladnému bankovému modelu. Štandardne ľudia ukladajú svoje úspory do bánk, ktoré ich s vysokou maržou požičiavajú iným ľuďom a podnikom. Kolektívne pôžičky priamo spájajú ľudí, ktorí chcú, alebo si potrebujú požičať. Ľudia, ktorí majú voľné peniaze ich investujú do pôžičiek pre ľudí, ktorí si potrebujú požičať, a inkasujú tak celý úrok pre seba. Investori si volia a rozkladajú svoju investíciu medzi viacero žiadateľov a určujú podmienky, za ktorých sú ochotní požičať. Žiadatelia majú možnosť tieto podmienky akceptovať alebo odmietnuť. Pri kolektívnych pôžičkách vyhrávajú obe strany – žiadatelia získajú úvery za lepších podmienok a investori vyššie výnosy.

 • Prečo sú Kolektívne pôžičky také výhodné pre žiadateľov aj investorov?

  Kolektívne požičiavanie umožňuje vyhnúť sa starému a nákladnému bankovému modelu ukladania a požičiavania peňazí. Banky majú obrovské náklady na správu s tisíckami zamestnancov a stovkami pobočiek. Preto si zo všetkých peňazí, ktoré cez nich „pretečú“ od vkladateľov k dlžníkom, musia účtovať vysoké marže.

  Avšak prostredníctvom Žltého melónu, ľudia, ktorí majú voľné prostriedky ich požičajú priamo iným ľuďom, ktorí si potrebujú požičať. Je to priame, transparentné a jednoduché, bez vysokých režijných nákladov a marží.

  Pri kolektívnych pôžičkách vyhrávajú obe strany – žiadatelia získajú úvery za lepších podmienok a investori vyššie výnosy.

 • Ako sa môžem spoľahnúť, že kolektívne pôžičky fungujú?

  Kolektívne pôžičky menia finančníctvo, vo  svete a  predstavujú samostatnú kategóriu medzi finančnými službami a stále výrazne získavajú na svojej dôležitosti. Trh Kolektívnych pôžičiek presahuje 6 mld. USD a každý rok sa takmer zdvojnásobuje.

  Prvým portálom, ktorý vo veľkom rozšíril kolektívne pôžičky, bola britská Zopa v roku 2005 . Po jej enormnom úspechu a obľube medzi ľuďmi začali vo svete vznikať ďalšie spoločnosti ponúkajúce tieto služby. Dnes je model kolektívnych pôžičiek vo svete už dôverne známy a často využívaný. Anglická Zopa, nemecký AuxMoney, americký Prosper a Lending club, to sú len niektorí z úspešných lídrov. Pre príklady pritom nemusíme chodiť až tak ďaleko. Kolektívne pôžičky úspešne už niekoľko rokov fungujú takmer v každej krajine západného sveta, ale aj v okolitých krajinách.

  Žltý melón vznikol v polovici roka 2012 na Slovensku a úspešne nadviazal na svojich zahraničných kolegov.

 • Kto je za Žltým melónom?

  Za vznikom a prevádzkou Žltého melónu stojí tím ľudí s významnými skúsenosťami v oblasti financií a investičného manažmentu spojený so spoločnosťou GRADIAL INVESTMENT MANAGEMENT, a.s. Tím Žltého melóna bol doplnený úverovými analytikmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s riadením úverového rizika v bankách, ako aj v nebankových splátkových spoločnostiach.

  Pri príprave Žltého melónu boli využité i praktické skúsenosti našich partnerov a prevádzkovateľov kolektívnych pôžičiek zo zahraničia.

 • Kto je Váš zmluvný partner v Žltom melóne?

  Portál Žltý melón prevádzkujú spoločnosti iService, a.s. a iSale, v.o.s.. V prípade, že ste investor, na portáli Žltý melón vstupujete do zmluvného vzťahu so spoločnosťou iService, a .s., ktorá pre Vás zabezpečí všetko potrebné, aby ste mohli investovať svoje finančné prostriedky. Pokiaľ ste žiadateľ, Vaším hlavným zmluvným partnerom je spoločnosť iSale, v.o.s. zastrešujúca všetky Vaše aktivity pri získavaní pôžičky.

  Keď sa rozhodnete investovať do pôžičky, po jej úspešnom ukončení iService, a.s., zabezpečí podpis zmluvy o pôžičke vo Vašom mene a prevod sumy Vašej investície na účet žiadateľa. Vznikne Vám tým zmluvný vzťah priamo so zvoleným dlžníkom, a to všetko diskrétne, bez zverejnenia Vašich osobných údajov. Pri splácaní pôžičky dlžníkom iService, a.s. zabezpečí inkaso splátky a jej pripísanie na Váš účet na Žltom melóne, resp. prevod prostriedkov na Váš osobný bankový účet na požiadanie.

  V prípade investície do českých pôžičiek je Vašou zmluvnou protistranou naša česká dcérska spoločnosť iService Czech Republic, s.r.o. na základe uzavretia samostatnej zmluvy.

 • Ako môžem kontaktovať Žltý melón?

  Kontakty na náš zákaznícky servis sú uvedené v časti Kontakt. Najlepší spôsob, ako nás kontaktovať, je však napísať nám email na adresu zltymelon@zltymelon.sk. Použiť môžete i emailový formulár v časti Pomoc.

 • Je Žltý melón regulovaný?

  Žltý melón je regulovaný viacerými nariadeniami Európskej únie a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Najdôležitejšími právnymi predpismi, ktoré regulujú našu činnosť sú: Zákon o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z. v platnom znení), Občiansky zákonník (zákon č. 40/1963 Zb. v platnom znení), Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení), Zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. v platnom znení), Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (zákon č. 297/2008 Z.z.) a Zákon o elektronickom obchode (zákon č. 22/2004 Z.z. v platnom znení).

  Spoločnosť iService Czech Republic, s.r.o., ktorá spravuje Žltý melón v Českej republike, je zároveň subjektom licencovaným Českou národnou bankou a je zapísaná v registri poskytovateľov platobných služieb malého rozsahu.

 • Čo by sa stalo, ak by Žltý melón skrachoval?

  Táto možnosť je veľmi nepravdepodobná, keď by k tomu ale došlo, tak ani zánikom spoločnosti iService, a.s. nezaniká Vaša pôžička alebo investícia a Váš zmluvný vzťah ostáva zachovaný.  

  iService, a.s. pôžičky sprostredkováva a spravuje. Keďže správa pôžičiek je hlavná podnikateľská činnosť spoločnosti i prípadný správca konkurznej podstaty by musel riešiť pokračovanie týchto aktivít pre klientov, alebo nájsť iné riešenie – najpravdepodobnejšia by bola forma prevodu správy nad touto činnosťou inému relevantnému subjektu. Investor by mal nárok buď si správu nad pôžičkami prevziať sám, alebo by mal možnosť súhlasiť s navrhovaným riešením konkurzného správcu.

  Pre Vás je tiež dôležitá skutočnosť, že peniaze, ktoré by náhodou v čase zániku iService, a.s. neboli investované u dlžníkov, ale nachádzali by sa na účte na Žltom melóne, nie sú peniaze spoločnosti iService, a.s. Tieto prostriedky sú uložené v banke na samostatnom účte odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti. Tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochranne vkladov (podľa zákona č. 118/1996 Z.b. o ochrane vkladov v platom znení) a patria jedine a výlučne investorom.

  Viac informácií nájdete na stránke www.fovsr.sk

 • Prečo je personálna identifikácia dôležitá?

  Aj keď v systéme vystupujú užívatelia anonymne a nezverejňujú sa ich osobné údaje, Žltý melón musí identifikovať každého investora alebo žiadateľa o pôžičku. To zabezpečí Vašu riadnu právnu ochranu a účinnosť všetkých vykonaných transakcií na našom portáli.  

  Vy tak máte istotu, že za každou žiadosťou o pôžičku, do ktorej investujete, je konkrétna osoba a naopak, pokiaľ žiadate o pôžičku, dostanete ju od skutočných ľudí.

 • Aké osobné údaje Žltý melón zbiera?

  Poskytnutie Vašich osobných údajov Žltému melónu je predpokladom uzavretia zmlúv a plnenie našich zmluvných povinností voči Vám, ale taktiež na plnenie si našich zákonných povinností. Informácie, ktoré nám poskytnete v procese registrácie a pri vyplnení žiadosti o pôžičku, slúžia výlučne na tieto účely.

  Spracúvame bežné osobné údaje - identifikačné údaje, kontaktné údaje, ďalej údaje a doklady preukazujúce schopnosť splácať pôžičku a plniť zmluvné záväzky, prípadne ďalšie údaje v rozsahu zodpovedajúcom platným právnym predpisom.

  Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ("GDPR") a ďalších platných predpisov.

 • Ako Žltý melón chráni Vaše údaje?

  Naša stránka a IT systém sú zabezpečené najvyššími štandardami bezpečnosti tak, aby všetky Vaše osobné údaje boli v absolútnom bezpečí. Pri pripojení na náš portál a pri práci s Vašimi investíciami, aukciami, pôžičkami a osobnými údajmi sú všetky prenášané dáta šifrované technológiu SSL (Secure Sockets Layer). Týmto spôsobom je zaistené to, že Vaše údaje sa k nám dostanú tak, ako ste ich zadali a nikto iný ich neprečíta. 

  Na našom portáli vystupujete anonymne, pod menom používateľa (Nick name), pričom žiadne Vaše osobné údaje nie sú zverejnené. Pri žiadostiach o pôžičku zverejníme na našom portáli len všeobecné informácie o Vás a Vašej žiadosti. Totožnosť dlžníkov môže byť odhalená investorom len v prípade nesplácania Vašej pôžičky, a to v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami používania portálu Žltý melón.

  Žltý melón prijal viacero extra opatrení na zabezpečenie ochrany a kontroly. Viac sa o nich dozviete v časti Bezpečnosť a súkromie.

 • Kedy Žltý melón vymaže moje osobné údaje?

  Vaše osobné údaje budú spracúvané počas trvania zmluvných vzťahov s nami a po ich zániku na dobu nevyhnutnú na uplatnenie našich zákonných práv a povinností, najmenej po dobu desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu. Po uplynutí tejto doby budú nepotrebné osobné údaje zlikvidované.

  Pokiaľ nepríde k uzavretiu zmluvného vzťahu so Žltým melónom, Vaše osobné údaje budú spracúvané počas 12 mesiacov od ich získania. Po uplynutí tejto doby budú nepotrebné osobné údaje zlikvidované, pokiaľ ich ďalšie spracovanie nie je upravené zákonom.

  O vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne odvolanie súhlasu s ich spracovaním môžete požiadať písomne na adrese sídla našej spoločnosti alebo prostredníctvom emailovej správy zaslanej na našu adresu zltymelon@zltymelon.sk

  Všetky informácie ohľadom Vašich práv nájdete v časti Dokumenty - Informácia o spracúvaní osobných údajov.

 • Mám sa zaregistrovať aj keď ešte nechcem investovať alebo si požičať?

  Určite áno. Registrácia je veľmi jednoduchá a rýchla. Registrácia nič nestojí, ani z nej nevyplývajú žiadne záväzky. Zmluvu viete tiež kedykoľvek vypovedať. Už úvodnou registráciou sa dostanete do častí Žltého melóna, ktoré neregistrovaní užívatelia nevidia. Budete sa tak lepšie vedieť rozhodnúť, do ktorých pôžičiek investovať, alebo či je pre Vás výhodné si na Žltom melóne požičať.

 • Môže byť jeden človek zaregistrovaný aj ako investor aj ako žiadateľ o pôžičku?

  Áno, je tu tá možnosť. Musíte si však vytvoriť dve samostatné užívateľské kontá v systéme.

 • Platím za registráciu na Žltom melóne nejaké poplatky?

  Nie, registrácia v systéme Vás nič nestojí a navyše ňou získate prístup do častí systému, do ktorých sa neregistrovaní užívatelia nedostanú, napr. do detailu jednotlivých pôžičiek.

 • Ako Žltý melón zarába?

  Žltý melón zabezpečuje celý rad činností, akými sú prevádzka celého portálu, komplexné rizikové hodnotenie žiadateľov, právny rámec a administrácia zmluvných dokumentov, monitoring a správa splátok a investícií, vymáhanie pri nesplácaní a iné.

  Žltý melón si za svoje služby účtuje poplatky len z úspešných pôžičiek a investícií.


  Poplatky, ktoré si účtuje Žltý melón za svoje služby sú transparentné. Neplatíte poplatky za využívanie nášho systému, za žiadosť o pôžičku, alebo realizáciu Vašej investície. Hlavný poplatok sa vyrubuje až v prípade úspešného sprocesovania pôžičky, resp. za správu investícií a to len tých úspešných. Neúčtujeme Vám žiadne skryté poplatky a zmluvy neobsahujú žiadne ďalšie dodatočné náklady ani netransparentné podmienky.

Účet používateľa Zobraziť všetko


 • Zabudol som svoje užívateľské meno, čo mám robiť?

  Ak ste zabudli Vaše užívateľské meno na prihlásenie sa do systému, napíšte nám emailom alebo cez formulár Pomoc Vaše meno a email, pod ktorým ste registrovaný.

 • Zabudol som svoje prihlasovacie heslo, čo mám robiť?

  Na stránke Prihlásenie nájdete link Zabudol som heslo. Po jeho stlačení zadajte do systému Vaše užívateľské meno a email a systém Vám emailom alebo sms správou pošle nové dočasné heslo.

 • Zablokoval som si účet, čo mám robiť?

  Pre Vašu bezpečnosť sa po zadaní viacerých nesprávnych prístupových hesiel sa Váš užívateľský účet na určitú dobu zablokuje a až následne budete môcť opätovne zadať Vaše prihlasovacie údaje. V prípade, že ste Vaše heslo zabudli, stlačte "Zabudol som heslo" na obrazovke prihlásenia. Systém Vám vygeneruje nové prístupové heslo, ktoré Vám bude zaslané na Váš emailový účet. V prípade problémov nás kontaktujte na e-mailovej adrese zltymelon@zltymelon.sk alebo na zákazníckej linke.

 • Stratil som Validačné kódy, čo mám robiť?

  Validačné kódy, ktoré slúžia na potvrdzovanie citlivých operácií v systéme, si môžete novo vygenerovať priamo vo Vašom účte na stránke Validačné kódy.

 • Zabudol som odpoveď na moju bezpečnostnú otázku, čo mám robiť?

  Vašu bezpečnostnú otázku si môžete zmeniť priamo vo Vašom účte na stránke Validačné kódy.

 • Ako si môžem zmeniť svoje osobné údaje?

  Keďže ide o právne relevantné údaje, ktoré majú vplyv na uzavreté zmluvy, zmenu Vašich osobných údajov, akým sú meno, číslo občianskeho preukazu alebo rodinný stav, nie je možné vykonať priamo v systéme. Pre uskutočnenie danej zmeny nám pošlite poštou kópiu oficiálneho dokumentu potvrdzujúceho danú zmenu (napr. nový občiansky preukaz).

 • Ako si môžem zmeniť svoje kontaktné údaje?

  V systéme v časti Môj Žltý melón si môžete priamo zmeniť Vašu korešpondenčnú adresu alebo telefónne číslo. Zmenu Vašej trvalej adresy nie je možné vykonať priamo v systéme. Pre uskutočnenie danej zmeny nám pošlite poštou kópiu oficiálneho dokumentu potvrdzujúceho danú zmenu (napr. nový občiansky preukaz).

 • Ako si môžem zmeniť svoj priradený bankový účet?

  V systéme v časti Môj Žltý melón si môžete priamo zmeniť Váš priradený bankový účet, na ktorý Vám posielame Vašu pôžičku, alebo na ktorý si môžete previesť získané splátky Vašich investícií.

 • Ako môžem zrušiť svoj užívateľský účet?

  Napíšte nám email s touto žiadosťou a použite pri tom Váš email, ktorý máte registrovaný v systéme. Uistite sa, že v emaili uvediete Vaše skutočné meno a Vaše užívateľské meno na Žltom melóne. Pozor, uistite sa, že v systéme nemáte žiadne živé transakcie.

 • Ako sa môžem odhlásiť z odberu informačných emailov?

  V časti môj Žltý melón si odznačte možnosť zasielania informačných emailov.

 • Môžem si zmeniť svoje užívateľské meno?

  Nie, Vaše užívateľské meno na Žltom melóne je unikátne a slúži na Vašu identifikáciu. Z tohto dôvodu ho nie je možné po registrácii zmeniť.

 • Môžem si zmeniť svoj email?

  V systéme v časti Môj Žltý melón si môžete priamo zmeniť Váš email.

Pôžičky Zobraziť všetko


 • Kto si môže na Žltom melóne požičať?

  Na Žltom melóne si môžu požičať všetci obyvatelia Slovenskej republiky a Českej republiky s trvalým pobytom v jednej z týchto krajín, starší ako 18 rokov a spôsobilí na právne úkony. Žiadatelia o pôžičku musia mať trvalý príjem, spĺňať minimálne stanovené kritériá ratingu a finančnej schopnosti splácať pôžičku.

 • Koľko a na ako dlho si môžem požičať na Žltom melóne?

  Minimálna výška pôžičky je 500 € a maximálna až 15 000 €, s dobou splatnosti od 3 mesiacov po 5 rokov. Môžete si vybrať jednoduchú bezúčelovú pôžičku alebo účelové pôžičky so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Presný produkt si vždy zvolíte pri žiadosti o pôžičku, pričom nie je potrebné žiadne zabezpečenie ani ručiteľ. 

 • Akú úrokovú sadzbu môžem získať?

  Každému klientovi pripravujeme ponuku na mieru, vrátane úrokovej sadzby. Vašu konkrétnu ponuku sa dozviete ihneď po vyplnení jednoduchej online žiadosti. Naše sadzby začínajú už od skvelých 4,4%, pričom väčšina klientov získa sadzbu do 10%.  

  Presná výška úrokovej sadzby závisí od Vašej ratingovej triedy, produktu ktorý si vyberiete a od konkrétnych ponúk investorov na financovanie pôžičky. Výsledná úroková sadzba sa počíta ako vážený priemer úrokových sadzieb ponúknutých investormi. Po ukončení financovania sa môžete samozrejme rozhodnúť či chcete pôžičku čerpať alebo nie. 

  Úroková sadzba je fixná počas celej doby splácania pôžičky.

 • Môžem si zlepšiť svoju úrokovú sadzbu?

  Jednoduchá odpoveď je áno! Na rozdiel od iných spoločností poskytujúcich úvery u nás viete priamo ovplyvniť Vašu úrokovú sadzbu. Stačí si len vybrať výhodné poistenie splácania úveru, pridať do úveru spoludlžníka alebo si zvoliť účelovú pôžičku a sadzbu si viete zlepšiť priamo v žiadosti, a to na celú dobu splatnosti.

 • Čo je to ratingová trieda?

  Každý žiadateľ o pôžičku u nás prechádza procesom komplexného hodnotenia, v ktorom overíme jeho schopnosť aj ochotu splácať svoje záväzky. Tým, ktorí sú vyhodnotení pozitívne, pridelíme ratingovú triedu na základe ich individuálneho profilu, a to konkrétne: AA, A, B, C, D, D- a HR.

  AA predstavuje najmenej rizikovú triedu klientov s veľmi vysokým predpokladom splácania svojich záväzkov. Trieda HR- je priradená najviac rizikovým žiadateľom.

 • Je potrebné pôžičku nejako zabezpečiť?

  Nie, naše pôžičky nie je potrebné zabezpečiť žiadnou fyzickou vecou.

 • Ako rýchlo získam pôžičku?

  Vašu žiadosť posúdime do dvoch pracovných dní. Následne spustíme financovanie Vašej pôžičky, ktoré zvyčajne trvá 8 dní. Financovanie máte možnosť ukončiť aj predčasne a získať tak aktuálne ponúknuté podmienky pôžičky.

 • Ako funguje financovanie pôžičiek?

  Financovanie pôžičky znamená, že sa jednotliví investori skladajú na Vašu pôžičku prostredníctvom individuálnych ponúk. Môžu sa Vás pýtať dodatočné otázky, nezabudnite ich preto sledovať a odpovedať. Akonáhle sa Vaša pôžička naplní na 100%, doba jej financovania sa skráti na jeden deň, počas ktorého Vám investori môžu ponúknuť ešte lepšiu sadzbu. Finálna úroková sadzba sa následne spočíta ako vážený priemer ponúk jednotlivých investorov. Maximálna doba trvania financovania je 14 dní. 

  Po ukončení času financovania máte možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasíte so získanými podmienkami, alebo ju zamietnuť. 

  Produkty refinancovanie a CashFree sa ponúkajú za pevnú úrokovú sadzbu. Investori nemôžu dávať ponuky s vyššou úrokovou sadzbou ako je pre pôžičku stanovená.

 • Čo ak sa moja pôžička nenaplnila na 100 %?

  V prípade, že sa Vaša pôžička nenaplnila na 100 % Vami požadovanej čiastky, ale súhlasíte s jej podmienkami, máte možnosť ju i napriek tomu akceptovať. Podmienkou je, aby získaná pôžička dosiahla minimálne 500 €.

  V prípade, že nechcete sumu a parametre pôžičky získané v tomto financovaní akceptovať, môžete ich odmietnuť a požiadať o nové financovanie. 

 • Musím akceptovať ponuky investorov na moju pôžičku?

  Nie, po ukončení financovania máte možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasíte so získanými podmienkami alebo ju odmietnuť. Pôžička sa vždy akceptuje ako celok, neodsúhlasujú sa jednotlivé ponuky investorov.

 • Ako pripravím úspešnú žiadosť o pôžičku?

  Žiadosti o pôžičku, ktoré sú dôkladne vyplnené, obsahujú konkrétne informácie a vysvetľujú, prečo si chcete požičať majú vyššiu pravdepodobnosť, že získajú dostatok investorov na pokrytie celej požadovanej sumy, a to za najlepších podmienok. V skratke, čím lepšie sa predstavíte investorom, tým lepšie podmienky získate. Tipy, ako vytvoriť úspešné financovanie, nájdete v časti Ako vytvoriť úspešnú žiadosť o pôžičku.

 • Uvidia iní užívatelia moje osobné údaje?

  Na našom portáli vystupujete anonymne, pod užívateľským menom (Nick name). V žiadosti nezverejňujeme žiadne Vaše osobné údaje, ale len všeobecné informácie o Vás a Vašej pôžičke. Vašu totožnosť odhalíme investorom v jedinom prípade - a to pokiaľ by ste Vašu pôžičku nesplácali a my sme boli nútení vymáhať ju súdnou cestou.

 • Ako splácam svoju pôžičku?

  Vašu pôžičku splácate vždy mesačne rovnakou splátkou. Výnimkou je len posledný mesiac splácania, keď sa výška splátky prispôsobí presnému dňu, kedy bola pôžička poskytnutá. Pri čerpaní pôžičky Vás zašleme splátkový kalendár so všetkými detailami, zároveň ho nájdete v užívateľskom účte na Žltom melóne. 

  Odporúčame Vám zriadiť si na Vašom bankovom účte trvalý príkaz, ktorý každý mesiac automaticky odošle sumu Vašej splátky. Nemusíte tak na dátum splátky myslieť každý mesiac a dobrá platobná disciplína Vám zlepší podmienky získania ďalšej pôžičky v budúcnosti. 

 • Čo sa stane, ak sa omeškám so splátkou pôžičky?

  Na chýbajúcu splátku Vás vždy upozorníme emailom a SMS správou, tak aby ste vedeli splátku čo najskôr uhradiť. Pokiaľ u Vás nastane situácia kedy nebudete mať prostriedky na úhradu, dajte nám o tom vždy vedieť telefonicky alebo emailom a spolu sa pokúsime nájsť riešenie ako túto situáciu prekonať.  

 • Môžem splatiť svoju pôžičku i predčasne?

  Áno, Vašu pôžičku môžete celú kedykoľvek predčasne splatiť. Za predčasné splatenie účtujeme poplatok podľa platného cenníka poplatkov.

 • Môžem si poistiť svoju schopnosť splácať pôžičku?

  Áno, a je to veľmi dobrý spôsob Vašej ochrany pred nečakanými udalosťami. Ak sa dostanete v priebehu splácania pôžičky, nie Vašou vinou do problémov, poistenie Vám môže výrazne pomôcť preklenúť toto obdobie. Žltý melón nepoisťuje Vašu schopnosť splácať priamo, ale spolupracuje so zmluvnou poisťovňou. Viac o poistení sa dozviete v časti Poistenie splácania.

 • Môžem si požičať viackrát?

  Áno, na Žltom melóne si môžete požiadať i o viac pôžičiek. Ich celková výška však nemôže prekročiť hranicu, ktorú z Vášho príjmu viete splácať. Zároveň platí, že o ďalšiu pôžičku môžete požiadať až o 6 mesiacov od poskytnutia prvej pôžičky, ak tú bez problémov splácate. Práve bezproblémové splácanie je predpoklad, ktorý Vám pomôže získať ešte lepšie podmienky pri ďalšej žiadosti.

 • Aké zmluvy budem podpisovať?

  V procese žiadosti stačí Váš jednoduchý súhlas s Rámcovou zmluvou o spolupráci. Z tejto zmluvy Vám nevyplývajú žiadne povinnosti, žiadne poplatky a môže ju kedykoľvek vypovedať. Na základe tejto zmluvy zahájime financovanie Vašej pôžičky. Keď je financovanie úspešne ukončené, pôžičku Vám poskytneme na základe Zmluvy o pôžičke, ktorá už obsahuje všetky konkrétne detaily ako výšku pôžičky, jej splatnosť, úrokovú sadzbu a RPMN. V prípade, že si vyberiete z našej ponuky poistenie schopnosti splácať pôžičku, súčasťou Zmluvy o pôžičke je aj pristúpenie k Rámcovej poistnej zmluve s Poisťovňou Ergo, a.s.

 • Prečo bola moja žiadosť zamietnutá?

  Žiaľ nevieme vyhovieť všetkým žiadostiam o pôžičku. Peniaze, ktoré žiadatelia na financovanie svojich pôžičiek dostávajú, nie sú naše, ale peniaze konkrétnych ľudí, ktorí takto investujú svoje úspory. Pre všetkých ľudí, ktorí investujú, alebo si požičiavajú na Žltom melóne je dôležité, aby celý systém bol bezpečný a poskytoval tie najlepšie podmienky. Z týchto dôvodov je dôležité, aby žiadatelia, ktorí žiadajú o pôžičku mali vysoké predpoklady jej riadneho splácania.

  Z tohto dôvodu dôkladne preverujeme každú žiadosť o pôžičku, zisťujeme rizikový profil žiadateľa a jeho predpoklady pôžičku riadne splácať. Ak bola Vaša žiadosť zamietnutá, nie vždy Vám môžeme špecificky zdôvodniť, prečo sa tak stalo. Súvisí to s našimi pravidlami, ktoré čo najviac zabraňujú potenciálnemu narušeniu celého systému. Je nám ľúto ak sme Vašu žiadosť zamietli, skúste však požiadať o pôžičku o niekoľko mesiacov neskôr, ak sa u Vás udejú výraznejšie pozitívne osobné a pracovné zmeny.

 • Ako prebieha proces online autorizovaného overenia?

  Online autorizované overenia cez bankový účet prebieha na základe smernice Európskej únie PSD2 (anglicky Payment Services Directive 2), ktorá vstúpila do platnosti v januári 2018. Táto smernica upravuje platobné služby na vnútornom európskom trhu. EÚ má pomocou tejto úpravy za cieľ najmä zvýšenie ochrany spotrebiteľa, nakoľko sprísňuje bezpečnostné požiadavky pre elektronické platby a zároveň umožňuje poskytovanie nových platobných služieb. Medzi najvýznamnejšie novinky patrí sprístupnenie vybraných bankových služieb licencovaným tretím stranám prostredníctvom technologického rozhrania API (Application Programming Interface). Prostredníctvom tých je možné získať vybrané informácie o platobnom účte - samozrejme, vždy na základe súhlasu klienta. Aby klienti mohli komfortne využívať tieto služby a zároveň boli garantované najvyššie bezpečnostné štandardy, tak pre svoju bezpečnosť klient zadáva svoje prihlasovacie údaje výlučne v zabezpečenom prostredí svojej banky.

  Využívanie služieb na základe smernice PSD2 si vyžaduje licenciu a tieto subjekty spadajú pod dohľad príslušných národných autorít. Na Slovensku je takouto autoritou Národná banka Slovenska.

  Spoločnosť iService, a.s. nevykonáva túto činnosť priamo, ale spolupracuje so spoločnosťami SaltEdge Limited (registračné číslo 11178811, s adresou 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, Veľká Británia), s licenciou vydanou FCA dňa 25.03.2019 s územnou platnosťou pre Veľkú Britániu a spoločnosťou fino run GmbH (registračné číslo HRB17459, so sídlom Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, Nemecko), platobnou inštitúciou voľne poskytujúcou cehraničné služby na území SR v zmysle licencie vydanej BaFin dňa 09.02.2021. Všeobecné zmluvné podmienky a Zmluvné podmienky ochrany súkromia spoločnosti Salt Edge Limited nájdete na stránke Dokumenty na stiahnutie.

  Vďaka tejto inovácii, nemusí žiadateľ o pôžičku žiadať svoju banku (priamo alebo cez internet banking) o výpis zo svojho účtu, ktorý je potrebný pre overenie a schválenie žiadosti o pôžičku, ani následne ho manuálne nahrávať do systému Žltého melóna, ale stačí len potvrdiť súhlas s autorizovaným online overením a všetko prebehne v systéme automaticky.