Najčastejšie kladené otázky

Chcete sa rýchlo dozvedieť čo Vás zaujíma? Pripravili sme odpovede na na najčastejšie kladené otázky. Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám.

O Žltom melóne Zobraziť všetko


 • Čo je Žltý melón?

  Žltý melón je finančný portál, ktorý spája ľudí, ktorí si potrebujú požičať peniaze a sú schopní splácať svoje pôžičky, s tými, ktorí im chcú peniaze požičať (investovať) a ťažiť tak z nadštandardných výnosov. Prostredníctvom Žltého melóna si ľudia navzájom požičiavajú peniaze, vynechávajú tak banky a každý zúčastnený tým získa - žiadatelia získajú pôžičky za lepších podmienok a investori oveľa vyššie výnosy.

  Žltý melón vznikol v roku 2012 a zabezpečuje celý rad činností, ako je komplexné rizikové hodnotenie žiadateľov, právny rámec a administrácia zmluvných dokumentov, monitoring a správa splátok a investícií, vymáhanie pri nesplácaní a iné.

 • Je Žltý melón len ďalšia nebanková spoločnosť?

  Žltý melón nie je nebanková spoločnosť poskytujúca drahé pôžičky, nie je to ani banka. Žltý melón je finančný portál, prostredníctvom ktorého si ľudia navzájom priamo požičiavajú peniaze. Je to priame, transparentné a jednoduché, bez vysokých režijných nákladov a marží.

 • Ako fungujú Kolektívne pôžičky?

  Kolektívne pôžičky poľudšťujú a zefektívňujú tradičný model bankovníctva – umožňujú ľuďom priamo investovať a požičať si jeden od druhého, a tým sa vyhnúť nákladnému bankovému modelu. Štandardne ľudia ukladajú svoje úspory do bánk, ktoré ich s vysokou maržou požičiavajú iným ľuďom a podnikom. Pri kolektívnych pôžičkách ľudia, ktorí majú voľné peniaze ich investujú do pôžičiek pre ľudí, ktorí si potrebujú požičať, a inkasujú tak celý úrok pre seba. Investori si volia a rozkladajú svoju investíciu medzi množstvo žiadateľov a volia podmienky, za ktorých sú ochotní požičať. Žiadatelia majú možnosť tieto podmienky akceptovať alebo odmietnuť. Pri kolektívnych pôžičkách vyhrávajú obe strany – žiadatelia získajú úvery za lepších podmienok a investori vyššie výnosy.

 • Prečo sú Kolektívne pôžičky také výhodné pre žiadateľov aj investorov?

  Finančné technológie umožňujú portálom kolektívneho požičiavania oveľa efektívnejšie fungovanie, aké majú tradičné finančné domy s tisíckami zamestnancov a stovkami pobočiek. Z dôvodu vysokých nákladov potrebujú tradiční poskytovatelia peňazí a finančných služieb účtovať vysoké poplatky a marže.

  Prostredníctvom Žltého melónu, ľudia, ktorí majú voľné prostriedky ich požičajú priamo iným ľuďom, ktorí si potrebujú požičať. Je to priame, transparentné a jednoduché, bez vysokých režijných nákladov a marží.

  Pri kolektívnych pôžičkách vyhrávajú obe strany – žiadatelia získajú úvery za lepších podmienok a investori vyššie výnosy.

 • Ako sa môžem spoľahnúť, že kolektívne pôžičky fungujú?

  Kolektívne pôžičky menia finančníctvo, vo svete a predstavujú samostatnú a populárnu kategóriu medzi finančnými službami.

  Prvým portálom, ktorý vo veľkom rozšíril kolektívne pôžičky, bola britská Zopa v roku 2005 . Po jej enormnom úspechu a obľube medzi ľuďmi začali vo svete vznikať ďalšie spoločnosti ponúkajúce tieto služby. Dnes je model kolektívnych pôžičiek vo svete už dôverne známy a často využívaný. Anglická Zopa, nemecký AuxMoney, americký Prosper a Lending club, to sú len niektorí z úspešných lídrov. Pre príklady pritom nemusíme chodiť až tak ďaleko. Kolektívne pôžičky úspešne už niekoľko rokov fungujú takmer v každej krajine západného sveta, ale aj v okolitých krajinách.

  Žltý melón vznikol v polovici roka 2012 na Slovensku a úspešne nadviazal na svojich zahraničných kolegov.

 • Kto je za Žltým melónom?

  Za vznikom a prevádzkou Žltého melónu stojí tím ľudí s významnými skúsenosťami v oblasti financií a investičného manažmentu, ktorý bol doplnený úverovými analytikmi s dlhoročnými skúsenosťami s riadením úverového rizika v bankách, ako aj v nebankových splátkových spoločnostiach.

  V roku 2015 Žltý melón úspešne uskutočnil prvé investičné kolo a získal dodatočný kapitál na posilnenie svojho rozvoja a realizáciu strategických plánov. Na investícii do spoločnosti sa podieľal i fond JEREMIE Co-Investment Fund, ako súčasť Európskeho investičného fondu. Fond poskytuje rozvojový kapitál pre investične atraktívne slovenské spoločnosti. Fond sa zameriava na spoločnosti, ktoré demonštrujú technologicky pokročilé riešenia alebo unikátnosť a ich výrobky či služby majú inovatívny charakter.

  Viac informácií nájdete na stránke O nás.

 • Kto je Váš zmluvný partner v Žltom melóne?

  Portál Žltý melón prevádzkujú spoločnosti iService, a.s. a iSale, v.o.s.. V prípade, že ste investor, na portáli Žltý melón vstupujete do zmluvného vzťahu so spoločnosťou iService, a .s., ktorá pre Vás zabezpečí všetko potrebné, aby ste mohli investovať svoje finančné prostriedky. Pokiaľ ste žiadateľ, Vaším hlavným zmluvným partnerom je spoločnosť iSale, v.o.s. zastrešujúca všetky Vaše aktivity pri získavaní pôžičky.

  Keď sa rozhodnete investovať do pôžičky, po jej úspešnom ukončení iService, a.s., zabezpečí podpis zmluvy o pôžičke vo Vašom mene a prevod sumy Vašej investície na účet žiadateľa. Vznikne Vám tým zmluvný vzťah priamo so zvoleným dlžníkom, a to všetko diskrétne, bez zverejnenia Vašich osobných údajov. Pri splácaní pôžičky dlžníkom iService, a.s. zabezpečí inkaso splátky a jej pripísanie na Váš účet na Žltom melóne, resp. prevod prostriedkov na Váš osobný bankový účet na požiadanie.

 • Ako môžem kontaktovať Žltý melón?

  Kontakty na náš zákaznícky servis sú uvedené v časti Kontakt. Najlepší spôsob, ako nás kontaktovať, je však napísať nám email na adresu zltymelon@zltymelon.sk alebo využiť formulár v časti Pomoc.

 • Je Žltý melón regulovaný?

  Žltý melón je regulovaný viacerými nariadeniami Európskej únie a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Najdôležitejšími právnymi predpismi, ktoré regulujú našu činnosť sú: Zákon o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z. v platnom znení), Občiansky zákonník (zákon č. 40/1963 Zb. v platnom znení), Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení), Zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. v platnom znení), Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (zákon č. 297/2008 Z.z.) a Zákon o elektronickom obchode (zákon č. 22/2004 Z.z. v platnom znení).

 • Čo by sa stalo, ak by Žltý melón skrachoval?

  Žltý melón úspešne pôsobí na trhu už od roku 2012 a generuje prevádzkový zisk. Táto možnosť je preto veľmi nepravdepodobná. Ak by k tomu ale došlo, tak ani zánikom spoločnosti iService, a.s. nezaniká Vaša pôžička alebo investícia, a Váš zmluvný vzťah ostáva zachovaný.

  iService, a.s. pôžičky sprostredkováva a spravuje a máme vypracovaný interný plán pre takúto krízovú situáciu. Zároveň, keďže správa pôžičiek je hlavná podnikateľská činnosť spoločnosti i prípadný správca konkurznej podstaty by musel riešiť pokračovanie týchto aktivít pre klientov alebo nájsť iné riešenie – najpravdepodobnejšia by bola forma prevodu správy nad touto činnosťou inému relevantnému subjektu. Investor by mal nárok buď si správu nad pôžičkami prevziať sám, alebo by mal možnosť súhlasiť s navrhovaným riešením konkurzného správcu.

  Pre Vás je tiež dôležitá skutočnosť, že peniaze, ktoré by náhodou v čase zániku iService, a.s. neboli investované u dlžníkov, ale nachádzali by sa na účte na Žltom melóne, nie sú peniaze spoločnosti iService, a.s. Tieto prostriedky sú uložené v banke na samostatnom účte odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti. Tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochranne vkladov (podľa zákona č. 118/1996 Z.b. o ochrane vkladov v platom znení) a patria jedine a výlučne investorom.

  Viac informácií o fonde ochrany vkladov nájdete na stránke www.fovsr.sk.

 • Prečo je personálna identifikácia dôležitá?

  Aj keď v systéme vystupujú užívatelia anonymne a nezverejňujú sa ich osobné údaje, Žltý melón musí identifikovať každého investora alebo žiadateľa o pôžičku. To zabezpečí Vašu riadnu právnu ochranu a účinnosť všetkých vykonaných transakcií na našom portáli.

  Vy tak máte istotu, že za každou žiadosťou o pôžičku, do ktorej investujete, je konkrétna osoba a naopak, pokiaľ žiadate o pôžičku, dostanete ju od skutočných ľudí.

 • Aké osobné údaje Žltý melón zbiera?

  Poskytnutie Vašich osobných údajov Žltému melónu je predpokladom uzavretia zmlúv a plnenie našich zmluvných povinností voči Vám, ale taktiež na plnenie si našich zákonných povinností. Informácie, ktoré nám poskytnete v procese registrácie a pri vyplnení žiadosti o pôžičku, slúžia výlučne na tieto účely.

  Spracúvame bežné osobné údaje - identifikačné údaje, kontaktné údaje, ďalej údaje a doklady preukazujúce schopnosť splácať pôžičku a plniť zmluvné záväzky, prípadne ďalšie údaje v rozsahu zodpovedajúcom platným právnym predpisom.

  Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ("GDPR") a ďalších platných predpisov.

 • Ako Žltý melón chráni Vaše údaje?

  Naša stránka a IT systém sú zabezpečené najvyššími štandardami bezpečnosti tak, aby všetky Vaše osobné údaje boli v absolútnom bezpečí. Pri pripojení na náš portál a pri práci s Vašimi investíciami, aukciami, pôžičkami a osobnými údajmi sú všetky prenášané dáta šifrované technológiu SSL (Secure Sockets Layer). Týmto spôsobom je zaistené to, že Vaše údaje sa k nám dostanú tak, ako ste ich zadali a nikto iný ich neprečíta.

  Na našom portáli vystupujete anonymne, pod menom používateľa (Nick name), pričom žiadne Vaše osobné údaje nie sú zverejnené. Pri žiadostiach o pôžičku zverejníme na našom portáli len všeobecné informácie o Vás a Vašej žiadosti. Totožnosť dlžníkov môže byť odhalená investorom len v prípade nesplácania Vašej pôžičky, a to v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami používania portálu Žltý melón.

  Žltý melón prijal viacero extra opatrení na zabezpečenie ochrany a kontroly. Viac sa o nich dozviete v časti Bezpečnosť a súkromie.

 • Kedy Žltý melón vymaže moje osobné údaje?

  Vaše osobné údaje budú spracúvané počas trvania zmluvných vzťahov s nami, a po ich zániku na dobu nevyhnutnú na uplatnenie našich zákonných práv a povinností, najmenej po dobu desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu. Po uplynutí tejto doby budú nepotrebné osobné údaje zlikvidované.

  Pokiaľ nepríde k uzavretiu zmluvného vzťahu so Žltým melónom, Vaše osobné údaje budú spracúvané počas 12 mesiacov od ich získania. Po uplynutí tejto doby budú nepotrebné osobné údaje zlikvidované, pokiaľ ich ďalšie spracovanie nie je upravené zákonom.

  O vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne odvolanie súhlasu s ich spracovaním môžete požiadať písomne na adrese sídla našej spoločnosti alebo prostredníctvom emailovej správy zaslanej na našu adresu zltymelon@zltymelon.sk

  Všetky informácie ohľadom Vašich práv nájdete v časti Dokumenty - Informácia o spracúvaní osobných údajov.

 • Mám sa zaregistrovať aj keď ešte nechcem investovať alebo si požičať?

  Určite áno. Registrácia je veľmi jednoduchá a rýchla. Registrácia nič nestojí, ani z nej nevyplývajú žiadne záväzky. Zmluvu viete tiež kedykoľvek vypovedať. Už úvodnou registráciou sa dostanete do častí Žltého melóna, ktoré neregistrovaní užívatelia nevidia. Budete sa tak lepšie vedieť rozhodnúť, do ktorých pôžičiek investovať, alebo či je pre Vás výhodné si na Žltom melóne požičať.

 • Môže byť jeden človek zaregistrovaný aj ako investor aj ako žiadateľ o pôžičku?

  Áno, je tu tá možnosť. Musíte si však zaregistrovať dve samostatné užívateľské kontá.

 • Platím za registráciu na Žltom melóne nejaké poplatky?

  Nie, registrácia v systéme Vás nič nestojí a navyše ňou získate prístup do častí systému, do ktorých sa neregistrovaní užívatelia nedostanú, napr. do detailu jednotlivých pôžičiek.

 • Ako Žltý melón zarába?

  Za svoje služby súvisiace so správou a prevádzkou portálu si Žltý melón účtuje od užívateľov poplatky. Poplatky sa však platia len z úspešných pôžičiek a investícií.

  Poplatky, ktoré si účtuje Žltý melón za svoje služby sú transparentné. Neplatíte poplatky za využívanie nášho systému, za žiadosť o pôžičku, alebo realizáciu Vašej investície. Hlavný poplatok sa vyrubuje až v prípade úspešného sprocesovania pôžičky, resp. za správu investícií a to len ak sú riadne splácané. Neúčtujeme Vám žiadne skryté poplatky a zmluvy neobsahujú žiadne ďalšie dodatočné náklady ani netransparentné podmienky.

  Prehľad všetkých poplatkov nájdete na stránke Ako Žltý melón zarába.

Účet používateľa Zobraziť všetko


 • Zabudol som svoje užívateľské meno, čo mám robiť?

  Ak ste zabudli Vaše užívateľské meno na prihlásenie sa do systému, napíšte nám email alebo cez formulár Pomoc, Vaše meno a email, pod ktorým ste registrovaný.

 • Zabudol som svoje prihlasovacie heslo, čo mám robiť?

  Na stránke Prihlásenie nájdete link Zabudol som heslo. Po jeho stlačení zadajte do systému Vaše užívateľské meno a email a systém Vám emailom alebo sms správou pošle nové dočasné heslo.

 • Zablokoval som si účet, čo mám robiť?

  Pre Vašu bezpečnosť sa po zadaní viacerých nesprávnych prístupových hesiel sa Váš užívateľský účet na určitú dobu zablokuje a až následne budete môcť opätovne zadať Vaše prihlasovacie údaje. V prípade, že ste Vaše heslo zabudli, stlačte “Zabudol som heslo” na obrazovke prihlásenia. Systém Vám vygeneruje nové prístupové heslo, ktoré Vám bude zaslané na Váš emailový účet alebo sms správou.

  V prípade, ak sa Váš účet zablokoval pri viacnásobnou chybnom zadaní niektorého z bezpečnostných prvkov pri využívaní systému (napr. Validačných kódov), dostanete email s linkou na jeho odblokovanie.

  V prípade problémov nás kontaktujte na e-mailovej adrese zltymelon@zltymelon.sk cez formulár Pomoc.

 • Stratil som Validačné kódy, čo mám robiť?

  Validačné kódy, ktoré slúžia na potvrdzovanie citlivých operácií v systéme, si môžete novo vygenerovať priamo vo Vašom účte na stránke Validačné kódy.

 • Zabudol som odpoveď na moju bezpečnostnú otázku, čo mám robiť?

  Vašu bezpečnostnú otázku si môžete zmeniť priamo vo Vašom účte na stránke Validačné kódy.

 • Ako si môžem zmeniť svoje osobné údaje?

  Keďže ide o právne relevantné údaje, ktoré majú vplyv na uzavreté zmluvy, zmenu Vašich osobných údajov, akým sú meno, číslo občianskeho preukazu alebo rodinný stav, nie je možné vykonať priamo v systéme. Pre uskutočnenie danej zmeny nám pošlite poštou kópiu oficiálneho dokumentu potvrdzujúceho danú zmenu (napr. nový občiansky preukaz).

 • Ako si môžem zmeniť svoje kontaktné údaje?

  V systéme v časti Nastavenia si môžete priamo zmeniť Vašu korešpondenčnú adresu alebo telefónne číslo. Zmenu Vašej trvalej adresy nie je možné vykonať priamo v systéme. Pre uskutočnenie danej zmeny nám pošlite poštou kópiu oficiálneho dokumentu potvrdzujúceho danú zmenu (napr. nový občiansky preukaz).

 • Ako si môžem zmeniť svoj priradený bankový účet?

  V systéme v časti Nastavenia si môžete priamo zmeniť Váš priradený bankový účet, na ktorý Vám posielame Vašu pôžičku, alebo na ktorý si môžete previesť získané splátky Vašich investícií.

 • Ako môžem zrušiť svoj užívateľský účet?

  Napíšte nám email s touto žiadosťou a použite pri tom Váš email, ktorý máte registrovaný v systéme. Uistite sa, že v emaile uvediete Vaše skutočné meno a Vaše užívateľské meno na Žltom melóne. Pozor, uistite sa, že v systéme nemáte žiadne aktívne pôžičky, investície alebo Voľné zdroje na Vašom účte.

 • Ako sa môžem odhlásiť z odberu informačných emailov?

  V časti Nastavenia si odznačte možnosť zasielania tých informačných emailov, ktoré si neželáte dostávať.

 • Môžem si zmeniť svoje užívateľské meno?

  Nie, Vaše užívateľské meno na Žltom melóne je unikátne a slúži na Vašu identifikáciu. Z tohto dôvodu ho nie je možné po registrácii zmeniť.

 • Môžem si zmeniť svoj email?

  Z bezpečnostných dôvodov v systéme nie je priamo možné si zmeniť Váš email. V prípade tejto potreby nás kontaktujte na e-mailovej adrese zltymelon@zltymelon.sk alebo cez formulár Pomoc.

Investovanie Zobraziť všetko


 • Kto môže na Žltom melóne investovať?

  Prostredníctvom Žltého melóna môžu investovať občania krajín SEPA (Single Euro Payments Area), starší ako 18 rokov a plne spôsobilý na právne úkony.

  Medzi SEPA krajiny patria všetky krajiny EU (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a ďalšie krajiny - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Monako.

 • Ako môžem investovať?

  V prvom kroku je potrebné zaregistrovať sa na našom portáli. Vytvoríte si tak užívateľský účet, na ktorý následne prevediete peniaze, ktoré chcete investovať. Peniaze na investovanie môžete posielať i priebežne. V časti Investičné príležitosti nájdete ponuky konkrétnych pôžičiek, do ktorých môžete priamo investovať, prípadne si môžete vybrať možnosť automatického investovania a zvoliť si jedno z investičných portfólií, alebo si vytvoriť úplne vlastné.

  V prípade manuálneho investovania pri investičnej ponuke vždy uvediete jej výšku a úrokovú sadzbu, ktorú žiadateľovi chcete ponúknuť. Ak žiadateľ Vašu ponuku akceptuje, tá sa skombinuje s ponukami iných investorov a žiadateľovi je pôžička poskytnutá za priemernú úrokovú sadzbu. Vaša investícia je ale vždy úročená úrokovou sadzbou, ktorú ste uviedli pri ponuke. Pri už zadanej investičnej ponuke máte možnosť navýšiť jej sumu a/alebo znížiť úrokovú sadzbu, nemôžete ju ale zrušiť.

 • Koľko môžem investovať?

  Minimálna výška jednej investície je 25 € (pri partnerských pôžičkách je to 1 €). Maximálny limit pre Vašu celkovú investíciu (výšku Vášho investičného portfólia) nie je určený. Do jednej štandardnej pôžičky je možné investovať maximálne 250 €, resp. 25% sumy pôžičky v prípade, že už máte vytvorené minimálne investičné portfólio.

  Pri zabezpečených realitných pôžičkách CashFree nie je maximálna výška jednej investície limitovaná.

  Obmedzenie výšky investície do jednej pôžičky máme nastavené z dôvodu rozloženia investičného rizika medzi viacero pôžičiek. O dôležitosti diverzifikácie rizika sa môžete dozvedieť viac v časti Bezpečnosť investície.

 • Aké výnosy môžem očakávať?

  Dlhodobý priemerný výnos z pôžičiek na Žltom melóne, očistený o nesplácané pôžičky a poplatky dosahuje 8 – 10 % ročne v závislosti od zvoleného investičného portfólia. Aktuálne výsledky výnosnosti nájdete na našej stránke v časti Štatistiky.

  Dôležitým prvkom maximalizácie Vášho výnosu je rozloženie celkovej investície medzi viacero pôžičiek a produktov. Nie všetky pôžičky budú vždy riadne splácané, je to riziko, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou požičiavania peňazí. Žltý melón pre každú žiadosť o pôžičku odporučí takú úrokovú sadzbu, ktorá prípadný výpadok splácania vykryje dostatočným úrokovým výnosom. Čím bude Vaša investícia lepšie rozložená medzi pôžičky, tým bude pravdepodobnosť dosiahnutia tohto výnosu vyššia.

 • Za akú úrokovú sadzbu mám investovať?

  Žltý melón odporučí pre každú pôžičku individuálnu úrokovú sadzbu. Tá má dve hlavné súčasti - rizikovú prirážku a Váš úrokový výnos. Rizikovú prirážku určujeme podľa rizikovej triedy a výsledkov vymáhania a pri dostatočnej diverzifikácií absorbuje potenciálne výpadky splácania dlžníkov.

  Platí ale, že naša odporúčaná úroková sadzba nie je pre Vás záväzná. Pri štandardných pôžičkách určujete presnú sadzbu, ktorá zodpovedá Vašim očakávaniam, a za ktorú chcete žiadateľovi požičať, nemôže však presiahnuť 1,5 násobok nami odporúčanej sadzby. Dôležité je tiež pozrieť sa na investičné ponuky iných investorov konkrétnej pôžičky. Pokiaľ sa pôžička naplní ponukami, na princípe aukcie majú prednosť ponuky s nižšou úrokovou sadzbou a Vaša ponuka môže byť vyradená. V tom prípade môžete investičnú ponuku zopakovať, musíte ale ponúknuť nižšiu úrokovú sadzbu.

  Pri realitných alebo refinančných pôžičkách je stanovená pevná úroková sadzba. V týchto prípadoch sa môžete rozhodnúť, či za daných podmienok do pôžičky chcete investovať a akú sumu.

 • Ako Žltý melón posudzuje žiadosti o pôžičku?

  Každý žiadateľ o pôžičku na našom portáli prechádza procesom komplexného hodnotenia, kde overujeme jeho príjem a schopnosť platiť svoje záväzky. Akceptujeme len žiadateľov s jasným zázemím a vysokou pravdepodobnosťou splácania svojich záväzkov, až následne máte možnosť investovať do ich pôžičiek.

  Žiadateľov, ktorých žiadosť vyhodnotíme pozitívne, rozdeľujeme do rizikových tried: AA, A, B, C, D, D- a HR, resp. H a H1 pri realitných pôžičkách.

  AA predstavuje najmenej rizikovú triedu žiadateľov s veľmi vysokým predpokladom splácania svojich záväzkov. Trieda HR je priradená najviac rizikovým žiadateľom. Na Žltom melóne je aj trieda HR dostatočná a aj pri týchto žiadateľoch je jasná pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičky.

  Priradenie rizikovej triedy je kľúčový prvok riadenia rizika, ktorý Vám pomôže pri rozhodovaní ktorí žiadatelia najlepšie vyhovujú vašej investičnej stratégii a rizikovému apetítu. Riziková trieda je tiež určujúci prvok stanovenia úrokovej sadzby pre pôžičku.

 • Ako si mám vybrať do ktorej pôžičky investovať?

  Pri každej žiadosti uvádzame všetky dôležité informácie o žiadateľovi, jeho príjmy, záväzky a rizikovú triedu. Žiadateľov sa tiež môžete pýtať dodatočné otázky. Viete, načo chce žiadateľ pôžičku použiť, či príbeh ktorý ju sprevádza je Vám sympatický alebo nie. Máte dostatok informácií k tomu, aby ste vykonali Vaše vlastné investičné rozhodnutie.

  Pokiaľ ale nechcete vyberať zo žiadostí takto podrobne, nie je nič jednoduchšie ako využiť funkciu automatického investovania. V nej si môžete vybrať jedno z investičných portfólií alebo priamo nastaviť rizikovú triedu, výšku jednotlivej investície, úrokovej sadzby a mnoho ďalších parametrov. Následne sa nemusíte o nič starať, všetky investičné ponuky budú vykonané automaticky za Vás.

  Riziková trieda je najdôležitejším parametrom, ktorý by ste mali zvážiť pri adresovaní Vašej investície. Pokiaľ ste viac konzervatívny a preferujete čo najnižšie riziko, vyberajte si zabezpečené typy pôžičiek alebo rizikové triedy AA a A, pokiaľ Vám nevadí podstúpiť vyššie riziko za cenu vyššieho výnosu, vyberajte si rizikové triedy D, D- a HR. Triedy B a C sú v týchto ukazovateľoch vyvážené, t.j. niekde v strede.

  Bez ohľadu na to, aký je Váš investičný profil, odporúčame Vašu investíciu vždy rozložiť medzi viac pôžičiek, ideálne aspoň 30.

 • Garantuje Žltý melón návratnosť mojej investície?

  Nie, návratnosť Vašej investície nevieme garantovať nakoľko podlieha investičnému riziku. Pri investovaní si môžete vybrať zo zabezpečených alebo nezabezpečených pôžičiek s vyšším výnosom. Robíme všetko preto, aby bolo riziko čo najnižšie a návratnosť bola čo najvyššia. Na slovenskom trhu úspešne pôsobíme už od roku 2012 čo znamená, že náš model je už vyskúšaný a úspešne funguje.

  Uvedomujeme si, že pre všetkých ľudí, ktorí investujú alebo si požičiavajú na Žltom melóne, je dôležité, aby celý systém fungovania bol bezpečný a zároveň poskytoval tie najlepšie podmienky. Návratnosť Vašich peňazí je u nás na prvom mieste!

  Viac sa dozviete aj v časti Bezpečnosť investícií.

 • Uvidia žiadatelia a iní užívatelia moje osobné údaje?

  Na našom portáli vystupujete anonymne, pod menom používateľa (Nick name). Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

 • Viem presne komu požičiavam?

  Meno ani presné kontaktné údaje žiadateľa nezverejňujeme, budete však o ňom vedieť všetko dôležité tak, aby ste sa vedeli rozhodnúť. Žiadateľom tiež môžete položiť dodatočné otázky.

  Presné údaje žiadateľa Vám zašleme len v prípade, ak by sa dostal do omeškania so splátkami, jeho pôžička bola zosplatnená a začal by sa proces jej právneho vymáhania.

 • Sú poskytované pôžičky zabezpečené?

  Pri investovaní si môžete vybrať zo zabezpečených alebo nezabezpečených pôžičiek s vyšším výnosom. Zabezpečené pôžičky sú dodatočne zabezpečované garanciou partnera alebo záložnou zmluvou na financovanú nehnuteľnosť.

  Štandardné bezúčelové pôžičky nie sú zabezpečené fyzickými aktívami, ale dlžník ručí celým svojim majetkom.

  Žiadatelia majú možnosť si schopnosť splácania svojej pôžičky poistiť u našej zmluvnej poisťovne a zamestnaný žiadatelia podpisujú Dohodu o zrážkach zo mzdy.

 • Aké zmluvy podpisujem?

  Popri akceptácii Všeobecných zmluvných podmienok portálu Žltý melón podpisujete len Rámcovú zmluvu o spolupráci, ktorá zabezpečuje právny rámec pre všetky investície do pôžičiek na našom portáli.

 • Požičiavam všetky peniaze len jednej osobe?

  Nie, Žltý melón predpokladá dostatočnú diverzifikáciu Vašej investície medzi väčšie množstvo pôžičiek. Odporúčame, aby ste svoju investíciu rozložili medzi minimálne 30 žiadateľov. Investujte skôr menšie sumy, medzi rôznych dlžníkov vzhľadom na ich vek, pohlavie, kraj, príjmovú skupinu a rizikovú triedu. Viac sa môžete dozvedieť v časti Bezpečnosť investície.

 • Ako sa spravujú moje investície?

  Vaše investície nemusíte aktívne spravovať, my to robíme za Vás. Sledujeme splatnosti jednotlivých pôžičiek, kontrolujeme, či sa inkasované prostriedky presne zhodujú s očakávanou splátkou pôžičky, úroku alebo poistenia. Zabezpečujeme, aby sa všetky tieto položky správne rozúčtovali a rozdelili medzi jednotlivých investorov. Investori tak automaticky každý mesiac dostanú časť splátky istiny svojej pôžičky, a tiež časť prislúchajúceho úroku.

  Správa investícií zahŕňa i sledovanie splatnosti jednotlivých splátok pôžičiek. Žltý melón monitoruje každého dlžníka a identifikuje už prvé príznaky potenciálnych výpadkov splátok a následne problémovej pôžičky. Ak sa tak stane, automaticky zahájime viacformovú komunikáciu s dlžníkom a vykonáme všetky opatrenia s jediným cieľom – zabezpečiť opätovné splácanie Vašej pôžičky.

 • Čo sa stane, ak je splácanie pôžičky v omeškaní?

  Žltý melón aktívne monitoruje splácanie každej pôžičky a identifikuje už prvé príznaky potenciálnych výpadkov splátok. Zabezpečujeme pre Vás bezplatné vymáhanie Vašej investície tak, aby sme maximalizovali jej návratnosť. Náš systém vymáhania pohľadávok pozostáva z dvoch častí, takzvané soft collection a hard collection. Pri procese vymáhania používame postupy zodpovedajúce štandardom bánk a spolupracujeme aj s externou vymáhacou agentúrou. Naše portfólio nie je obrovské, sme tak schopní pristupovať ku každej problematickej pôžičke individuálne. Viac o téme vymáhania sa môžete dozvedieť v časti Bezpečnosť investície.

 • Môžem vymáhať pôžičku v omeškaní i sám?

  Áno, je to možné. Žltý melón má ale prepracovaný systém vymáhania pohľadávok, a spolupracuje s renomovanou právnou kanceláriou špecializujúcou sa na túto činnosť. Ak by ste napriek tomu preferovali riešiť tento problém samostatne, poskytneme Vám na to všetky právne podklady vrátane identity dlžníka.

 • Koľko pôžičiek zvykne mať omeškanie?

  Nie je ich veľa. Veľká väčšina pôžičiek je splácaných bez omeškania, prípadne s malým omeškaním. Je celkom bežné, že ľudia v rámci svojich bežných povinností pozabudnú na splátku a zaplatia o pár dní neskôr. Vo zvyšných prípadoch sa už môže jednať o vážnejšie omeškanie, kde Žltý melón pôžičku aktívne vymáha.

  Pri omeškaní investori tiež od dlžníka inkasujú sankčný poplatok.

  Aktuálnu výkonnosť portfólia nájdete na našej webovej stránke v časti Štatistiky.

 • Platím za investovanie poplatok?

  Jediný priebežný poplatok, ktorý budete platiť je mesačný poplatok za správu Vašej investície. Jeho výška je 1 % z mesačných platieb ktoré inkasujete. V prípade investície do CashFree pôžičiek je poplatok nižší a to len 0,33%. Tento poplatok Vám strhneme automaticky z prijatých platieb.

 • Kde sú uložené moje peniaze, kým nie sú investované v pôžičkách?

  Peniaze, ktoré prevediete na Váš užívateľský účet na Žltom melóne sú uložené v banke na samostatnom klientskom účte až do momentu ich poskytnutia žiadateľom. Nie sú to naše peniaze, preto sú tieto prostriedky odčlenené od iných bankových účtov našej spoločnosti. Tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochrane vkladov (podľa zákona č. 118/1996 Z.b. o ochrane vkladov v platom znení) a patria jedine a výlučne Vám.

 • Ako funguje financovanie pôžičiek - aukcia?

  Žiadateľovi, ktorý prešiel pozitívne našim posúdením, spustíme aukciu na financovanie pôžičky. Do tejto aukcie môžete následne investovať. Na Žltom melóne máme dva druhy aukcií - Štandardná aukcia a Istá investícia.

  Každá štandardná aukcia má priradenú odporúčanú úrokovú sadzbu, ktorá zodpovedá rizikovému profilu žiadateľa. Do aukcie investujete sumu v minimálnej výške 25 EUR (pri partnerských pôžičkách je minimálna suma 1 EUR) a maximálne 250 EUR (resp. 25% sumy pôžičky, ak už máte vyšší investičný limit) za sadzbu, ktorú si sami určíte. Táto sadzba môže byť nižšia aj vyššia ako odporúčaná sadzba (maximálne 1,5 násobok odporúčanej sadzby). Po naplnení celej výšky aukcie, ktorá trvá maximálne 14 dní, sa doba trvania aukcie skráti na 24 hodín, počas ktorých je stále možné do nej investovať. Náš systém vždy automaticky vyradí ponuky s najvyššou sadzbou a nahradí ich ponukami s nižšou sadzbou. Ak by bola Vaša ponuka vyradená, máte možnosť zadať novú ponuku s nižšou sadzbou.

  Žiadateľ môže aukciu ukončiť i predčasne a akceptovať aktuálnu výšku a získané podmienky, aj keď nemá dosiahnutých 100 % požadovanej sumy. Podmienkou je, aby získaná pôžička dosiahla výšku minimálne 500 €.

  Po ukončení času trvania aukcie má žiadateľ možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasí so získanými podmienkami, alebo ju odmietnuť. V rámci akceptovania pôžičky majú žiadatelia ešte dodatočnú možnosť vyradiť investičné ponuky s najvyššou úrokovou sadzbou

  Aukciu typu Istá investícia používame pri úverových produktoch, pri ktorých stanovíme pevnú úrokovú sadzbu. Ide hlavne o interné a externé refinancovanie a realitné CashFree produkty. Vy sa tak môžete rozhodnúť, či je pre Vás táto investícia za daných podmienok atraktívna alebo nie. V prípade realizácie investičnej ponuky máte však istotu, že Vaša ponuka nebude vyradená ponukou iného investora, nakoľko financovanie sa po dosiahnutí 100% požadovanej sumy automaticky ukončuje.

  Pokiaľ zadáte ponuku do aukcie, je možné počas jej trvania financovania ju ešte upraviť a to tak, že môžete zvýšiť jej celkovú hodnotu, a / alebo znížiť úrokovú sadzbu, ktorú ste zadali.

 • Čo sú CashFree pôžičky?

  Ide o účelové realitné pôžičky na financovanie nehnuteľností a ich najväčším rozdielom oproti štandardným pôžičkám je ich zabezpečenie.

  Pôžička CashFree Bývanie slúži na úhradu prvej časti kúpnej ceny novostavby kupovanej žiadateľom a je poskytovaná v spolupráci s renomovanými developermi, ktorí zároveň poskytujú garanciu vrátenia istiny úveru.

  Pôžička CashFree Hypo slúži na dofinancovanie bankovej hypotéky poskytnutej bankou pre ľudí, ktorí si kupujú novú alebo staršiu nehnuteľnosť. Ako zabezpečenie úveru slúži záložná zmluva na kupovanú nehnuteľnosť, pričom záložné právo v prípade predaja nehnuteľnosti bude v poradí za hypotekárnou bankou.

  Pôžička CashFree Realitná môže nahradiť bankovú hypotéku alebo vo forme prekleňovacieho úveru pomôže klientovi získať peniaze na dobu, kým si vysporiada svoje nové bývanie. Pôžička je zabezpečená zápisom priamo na liste vlastníctva v prvom rade.

 • Ako funguje automatické investovanie?

  V prípade ak nechcete zadávať investičné ponuky na individuálnej báze, môžete využiť našu unikátnu funkciu automatického investovania – tkz. autoinvest, ktorá bude robiť investičné ponuky za Vás. V rámci nastavenia si zvolíte jednu z predvolených investičných stratégií, alebo si definujete Vašu vlastnú.

  Autoinvest môžete používať samostatne, alebo ako doplnok k manuálnemu zadávaniu investičných ponúk.

 • Potrebujem peniaze, môžem svoju investíciu ukončiť aj skôr ako je pôžička splatná?

  Áno, v prípade že chcete inkasovať peniaze vložené do Vašej investície skôr ako je pôžička splatná, môžete celú Vašu investíciu predať na Sekundárnom trhu pôžičiek inému investorovi. Určíte si cenu za koľko by ste ju chceli predať a s novým investorom si dohodnete konkrétne podmienky.

  V rámci Žltého melóna máme tiež program zvýšenej likvidity. Zúčastnení investori majú v rámci neho nárok kedykoľvek požiadať o predčasné vykúpenie časti alebo celého svojho portfólia. Ak investície spĺňajú kritériá a v programe je dosť peňazí, zabezpečíme to.

 • Ako funguje Sekundárny trh pôžičiek?

  Na Sekundárnom trhu pôžičiek môžete predať akúkoľvek svoju investíciu zrealizovanú cez náš portál inému investorovi, ktorý má záujem do nej investovať.

  Vy si stanovíte cenu, za ktorú by ste chceli svoju investíciu predať. Za túto cenu sa investícia predá v prípade záujmu okamžite. Iný investor Vám môže navrhnúť nižšiu sumu, je potom na Vás či danú ponuku akceptujete. Investícia sa dá predať resp. kúpiť len ako celok.

  Cena pôžičky sa určuje ako diskont / prémia k aktuálnemu zostatku istiny. Ak by medzičasom prebehla splátka pôžičky, ide na účet investorovi, ktorý je v čase splátky jej vlastníkom. V tomto prípade sa predaj na sekundárnom trhu zruší, keďže dôjde k zmene pôvodných podmienok.

  Maximálna doba ponuky na predaj je 14 dní. Ak sa do daného času investícia nepredá, a chcete ju stále predať, máte dve možnosti:

  -> Investíciu opäť ponúknete na predaj, ale za nižšiu cenu. Minimálne zníženie pre splácaných investíciách (vrátane tých čo majú omeškanie max 30 dní) je 0,1 % z jej predchádzajúcej ceny. Minimálne zníženie pre investície v omeškaní (väčšie ako 30 dní) je 1,0 % z jej predchádzajúcej ceny. Minimálne zníženie pre zosplatnené / právne vymáhané investície je 5,0 % z jej predchádzajúcej ceny.

  -> Investíciu môžete opätovne zadať na predaj bez obmedzení ceny, ale najskôr až o 30 dní od ukončenia neúspešného predaja.

  Uvedené obmedzenia platia aj v prípade, ak Vašu ponuku manuálne zrušíte pred časom jej ukončenia. Zároveň však, ak je ponuka zrušená z dôvodu inkasovania splátky, je možné ju opätovne zadať na predaj bez obmedzení na cene.

  Do časti Sekundárny trh sa dostanete cez linku vo vrchnej lište Vášho účtu alebo z boxu Sekundárny trh, ktorý sa nachádza v Investičnom termináli.

 • Ako inkasujem mesačné splátky svojej investície?

  Keď dlžník zaplatí mesačnú splátku pôžičky, časť splátky pripadajúca na Vašu investíciu (vrátane úroku) sa pripíše na Váš účet na Žltom melóne. Tieto peniaze môžete investovať do ďalších pôžičiek, alebo si ich previesť na Váš bankový účet.

 • Môžem si vybrať peniaze zo splátok?

  Samozrejme, všetky peniaze neviazané v pôžičkách (alebo ponukách, ktoré ešte nie sú akceptované alebo sú zamietnuté dlžníkom), vrátane inkasovaných mesačných splátok, si môžete kedykoľvek previesť späť na Váš bankový účet.

 • Môžem reinvestovať peniaze zo splátok?

  Je to odporúčaný spôsob využitia Vašich peňazí. Peniaze zo splátok si môžete samozrejme kedykoľvek previesť na Váš bankový účet, avšak ak ich reinvestujete do nových pôžičiek, Vaše peniaze budú i naďalej zarábať.

 • Ako sa zdaňuje príjem z investície na Žltom melóne?

  Výnos, ktorý inkasujete na Žltom melóne, predstavuje zdaniteľný príjem v zmysle ustanovenia paragrafu 7 resp. 8 Zákona o dani z príjmov. Žltý melón nevykonáva úhradu daní zrážkou, je preto na Vás, aby ste si túto zákonnú povinnosť splnili. Ako presne pri daňovej povinnosti postupovať sa dozviete v časti Dane a odvody.

 • Ako sa počíta čistý investičný výnos, čistá úroková sadzba a risk vintages?'

  Čistý mesačný výnos investora a Čistá úroková sadzba po zohľadnení defaultu

  Vstupné hodnoty pre výpočet Čistej úrokovej sadzby sú počítané cez takzvanú zníženú splátku. Tá je spočítaná ako mesačná splátka z objemu celého portfólia a tvorí ju splatná istina, riadny a sankčný úrok a poplatky. Táto splátka je následne znížená o poplatky investora a výšku predpokladanej straty zosplatenených pôžičiek na základe aktuálnej dosahovanej miery úspešnosti vymáhania. Z finálnej výšky splátky je použitím priemernej váženej doby splatnosti a sumy pôvodnej istiny vypočítaný aktuálny úrokový výnos, ktorý portfólio dosahuje. Metodika čistej úrokovej sadzby je použitá pre výpočet aktuálnej individuálnej výnosnosti investora, ako aj výnosnosti portfólia pôžičiek na Žltom melóne.

  Použitím tohto výpočtu sme schopní, v ktoromkoľvek čase, prezentovať výnosnosť celého portfólia pôžičiek, bez ohľadu na to, že majú rôznu splatnosť alebo úrokovú sadzbu. Výsledná výnosnosť je počítaná na ročnú bázu (p.a.).

  Čistý výnos investora sa počíta vždy po ukončení kalendárneho mesiaca a uvádza čistú výnosnosť k predchádzajúcemu mesiacu.

  Vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, takzvané Risk Vintages (na štatistickej stránke)

  Risk Vintages sú štandardný nástroj na porovnanie vývoja kvality úverového portfólia v rámci risk manažmentu. Graf zobrazuje, ako sa vyvíjal pomer problémových pôžičiek oproti tým riadne splácaným, podľa mesiacov nasledujúcich od ich poskytnutia. Užívateľ má tak prehľad, aký podiel defaultu dosahujú pôžičky v rovnakom časovom horizonte od poskytnutia, ale pre časovo odlíšené portfóliá (čiže roky kedy boli poskytnuté).

 • Čo je notifikačné centrum?

  Hlavnou funkcionalitou Notifikačného centra je Nástenka, na ktorú dostávate všetky správy a upozornenia ohľadne Vášho využívania Žltého melóna. Ide o správy, ktoré dostávate emailom, rozšírené o notifikácie, ktoré Vám pomôžu pri plnohodnotnom využívaní systému. Správy sú rozdelené do viacerých kategórií podľa toho, čoho sa týkajú. Zoznam kategórií nájdete aj na ľavej strane obrazovky. Ak na niektorú sekciu kliknete, zobrazia sa Vám správy len z nej. Správy tiež môžete označovať ako prečítané buď v detaile každej správy, alebo hromadne v tabuľke zoznamu kategórií.

  Vstup do Notifikačného centra nájdete v hornej lište užívateľského účtu s tlačidlom „Nástenka“.

 • Ako môžem nasledovať iného užívateľa, čo o jeho aktivitách uvidím a môžem zablokovať ak nechcem, aby ma niekto nasledoval?

  V rámci Notifikačného centra na Žltom melóne môžete „nasledovať“ iných investorov. Znamená to, že do notifikácií dostanete správu, keď nasledovaný investor zadá investičnú ponuku, otázku, ponuku na predaj na sekundárnom trhu, alebo sa mu zvýši investičný limit, či si zadá autoinvest. Nasledovať investora môžete priamo v okne jeho verejného profilu, ktoré sa zobrazuje po prejdením myši nad užívateľským menom v aukciách, alebo si ho v Notifikačnom centre vyhľadáte podľa mena užívateľa. Informácia o tom, že Vás niekto nasleduje sa Vám zobrazí na nástenke v správach, a tiež v prehľade investorov, ktorí Vás nasledujú. Ak si neželáte, aby Vás niektorý investor nasledoval, môžete ho jednoducho zablokovať.

 • Môžem si nastaviť, ktoré emailové správy chcem dostávať?

  Áno, pri väčšine emailových správ máte možnosť si zvoliť, či tieto typy emailov chcete dostávať alebo Vám stačia notifikácie, ktoré sa Vám zobrazia na Nástenke v rámci Notifikačného centra.

  Nastavenie emailov nájdete v časti Nastavenia.

 • Mobilná aplikácia

  Žltý melón má vlastnú mobilnú aplikáciu pre zariadenia používajúce operačné systémy Android a iOS. Aplikácia slúži na komplexnú správu investičného účtu a investovanie a obsahuje väčšinu funkcionalít dostupných vo webovom rozhraní. V prípade záujmu Vás aplikácia bude upozorňovať na dôležité udalosti a s jej pomocou tiež môžete potvrdzovať webové aktivity namiesto Validačných kódov.

  Aplikácia Vám umožní najmä:

  -> Jednoduchý a rýchly prístup na účet
  -> Možnosť potvrdzovať webové aktivity namiesto Validačných kódov
  -> Sledovanie stavu, výnosnosti a skladby investičného portfólia
  -> Prehľad aktívnych a ukončených investičných príležitostí spolu s ich detailmi a prehľadom splácania
  -> Prístup k aktuálnym investičným ponukám a ich detailom
  -> Manuálne investovanie do nových pôžičiek vrátane navyšovania ponúk resp. využívanie investičného úveru pri rafinačných pôžičkách
  -> Možnosť vypnutia a zapnutia autoinvestu
  -> Prehľad investorského účtu a prehľad všetkých transakcií nad účtom
  -> Dotáciu, konverziu alebo výber z účtu
  -> Prístup na Nástenku a sledovanie správ o Vašom portfóliu a dianí na portáli
  -> Možnosť nastavenia push notifikácií o dôležitých udalostiach na účte

  Aplikáciu si môžete stiahnuť v obchodoch Google Play a App Store.

  Mobilnú aplikáciu je možné využívať, len ak máte ukončenú registráciu investora na Žltom melóne. Ak registráciu ešte nemáte, zaregistrujte sa alebo dokončite Vašu registráciu.

  Pre využívanie aplikácie je potrebné, aby ste mali Vaše mobilné zariadenie pripojené na internet. Aplikácia v súčasnosti nepodporuje offline režim.