Najčastejšie kladené otázky

Chcete sa rýchlo dozvedieť čo Vás zaujíma? Pripravili sme odpovede na na najčastejšie kladené otázky. Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám.

O Žltom melóne Zobraziť všetko


 • Čo je Žltý melón?

  Žltý melón je finančný portál, ktorý spája ľudí, ktorí si potrebujú požičať peniaze a sú schopní splácať svoje pôžičky (pozitívne prejdú úverovým hodnotením) s tými, ktorí im chcú peniaze požičať (investovať) a ťažiť tak z nadštandardných výnosov. Prostredníctvom Žltého melóna si ľudia navzájom požičiavajú peniaze, vynechávajú tak banky a každý zúčastnený tým získa - žiadatelia získajú pôžičky za lepších podmienok a investori oveľa vyššie výnosy. 

  Žltý melón zabezpečuje celý rad činností, ako je komplexné rizikové hodnotenie žiadateľov, právny rámec a administrácia zmluvných dokumentov, monitoring a správa splátok a investícií, vymáhanie pri nesplácaní a iné. 

  Náš tím je zložený z ľudí s významnými skúsenosťami pri riadení finančných produktov, hodnotením úverového rizika a poskytovania pôžičiek.

 • Je Žltý melón len ďalšia nebanková spoločnosť?

  Žltý melón nie je nebanková spoločnosť poskytujúca drahé pôžičky, nie je to ani banka. Žltý melón je finančný portál, prostredníctvom ktorého si ľudia navzájom priamo požičiavajú peniaze. Presné podmienky pôžičiek si stanovujú sami ľudia a neurčuje ich žiadna inštitúcia. Je to priame, transparentné a jednoduché, bez vysokých režijných nákladov a marží.

 • Ako fungujú Kolektívne pôžičky?

  Kolektívne pôžičky poľudšťujú a zefektívňujú tradičný model bankovníctva – umožňuje priamo investovať a požičať si jeden od druhého, a tým sa vyhnúť nákladnému bankovému modelu. Štandardne ľudia ukladajú svoje úspory do bánk, ktoré ich s vysokou maržou požičiavajú iným ľuďom a podnikom. Kolektívne pôžičky priamo spájajú ľudí, ktorí chcú, alebo si potrebujú požičať. Ľudia, ktorí majú voľné peniaze ich investujú do pôžičiek pre ľudí, ktorí si potrebujú požičať, a inkasujú tak celý úrok pre seba. Investori si volia a rozkladajú svoju investíciu medzi viacero žiadateľov a určujú podmienky, za ktorých sú ochotní požičať. Žiadatelia majú možnosť tieto podmienky akceptovať alebo odmietnuť. Pri kolektívnych pôžičkách vyhrávajú obe strany – žiadatelia získajú úvery za lepších podmienok a investori vyššie výnosy.

 • Prečo sú Kolektívne pôžičky také výhodné pre žiadateľov aj investorov?

  Kolektívne požičiavanie umožňuje vyhnúť sa starému a nákladnému bankovému modelu ukladania a požičiavania peňazí. Banky majú obrovské náklady na správu s tisíckami zamestnancov a stovkami pobočiek. Preto si zo všetkých peňazí, ktoré cez nich „pretečú“ od vkladateľov k dlžníkom, musia účtovať vysoké marže.

  Avšak prostredníctvom Žltého melónu, ľudia, ktorí majú voľné prostriedky ich požičajú priamo iným ľuďom, ktorí si potrebujú požičať. Je to priame, transparentné a jednoduché, bez vysokých režijných nákladov a marží.

  Pri kolektívnych pôžičkách vyhrávajú obe strany – žiadatelia získajú úvery za lepších podmienok a investori vyššie výnosy.

 • Ako sa môžem spoľahnúť, že kolektívne pôžičky fungujú?

  Kolektívne pôžičky menia finančníctvo, vo  svete a  predstavujú samostatnú kategóriu medzi finančnými službami a stále výrazne získavajú na svojej dôležitosti. Trh Kolektívnych pôžičiek presahuje 6 mld. USD a každý rok sa takmer zdvojnásobuje.

  Prvým portálom, ktorý vo veľkom rozšíril kolektívne pôžičky, bola britská Zopa v roku 2005 . Po jej enormnom úspechu a obľube medzi ľuďmi začali vo svete vznikať ďalšie spoločnosti ponúkajúce tieto služby. Dnes je model kolektívnych pôžičiek vo svete už dôverne známy a často využívaný. Anglická Zopa, nemecký AuxMoney, americký Prosper a Lending club, to sú len niektorí z úspešných lídrov. Pre príklady pritom nemusíme chodiť až tak ďaleko. Kolektívne pôžičky úspešne už niekoľko rokov fungujú takmer v každej krajine západného sveta, ale aj v okolitých krajinách.

  Žltý melón vznikol v polovici roka 2012 na Slovensku a úspešne nadviazal na svojich zahraničných kolegov.

 • Kto je za Žltým melónom?

  Za vznikom a prevádzkou Žltého melónu stojí tím ľudí s významnými skúsenosťami v oblasti financií a investičného manažmentu spojený so spoločnosťou GRADIAL INVESTMENT MANAGEMENT, a.s. Tím Žltého melóna bol doplnený úverovými analytikmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s riadením úverového rizika v bankách, ako aj v nebankových splátkových spoločnostiach.

  Pri príprave Žltého melónu boli využité i praktické skúsenosti našich partnerov a prevádzkovateľov kolektívnych pôžičiek zo zahraničia.

 • Kto je Váš zmluvný partner v Žltom melóne?

  Portál Žltý melón prevádzkujú spoločnosti iService, a.s. a iSale, v.o.s.. V prípade, že ste investor, na portáli Žltý melón vstupujete do zmluvného vzťahu so spoločnosťou iService, a .s., ktorá pre Vás zabezpečí všetko potrebné, aby ste mohli investovať svoje finančné prostriedky. Pokiaľ ste žiadateľ, Vaším hlavným zmluvným partnerom je spoločnosť iSale, v.o.s. zastrešujúca všetky Vaše aktivity pri získavaní pôžičky.

  Keď sa rozhodnete investovať do pôžičky, po jej úspešnom ukončení iService, a.s., zabezpečí podpis zmluvy o pôžičke vo Vašom mene a prevod sumy Vašej investície na účet žiadateľa. Vznikne Vám tým zmluvný vzťah priamo so zvoleným dlžníkom, a to všetko diskrétne, bez zverejnenia Vašich osobných údajov. Pri splácaní pôžičky dlžníkom iService, a.s. zabezpečí inkaso splátky a jej pripísanie na Váš účet na Žltom melóne, resp. prevod prostriedkov na Váš osobný bankový účet na požiadanie.

  V prípade investície do českých pôžičiek je Vašou zmluvnou protistranou naša česká dcérska spoločnosť iService Czech Republic, s.r.o. na základe uzavretia samostatnej zmluvy.

 • Ako môžem kontaktovať Žltý melón?

  Kontakty na náš zákaznícky servis sú uvedené v časti Kontakt. Najlepší spôsob, ako nás kontaktovať, je však napísať nám email na adresu zltymelon@zltymelon.sk. Použiť môžete i emailový formulár v časti Pomoc.

 • Je Žltý melón regulovaný?

  Žltý melón je regulovaný viacerými nariadeniami Európskej únie a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Najdôležitejšími právnymi predpismi, ktoré regulujú našu činnosť sú: Zákon o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z. v platnom znení), Občiansky zákonník (zákon č. 40/1963 Zb. v platnom znení), Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení), Zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. v platnom znení), Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (zákon č. 297/2008 Z.z.) a Zákon o elektronickom obchode (zákon č. 22/2004 Z.z. v platnom znení).

  Spoločnosť iService Czech Republic, s.r.o., ktorá spravuje Žltý melón v Českej republike, je zároveň subjektom licencovaným Českou národnou bankou a je zapísaná v registri poskytovateľov platobných služieb malého rozsahu.

 • Čo by sa stalo, ak by Žltý melón skrachoval?

  Táto možnosť je veľmi nepravdepodobná, keď by k tomu ale došlo, tak ani zánikom spoločnosti iService, a.s. nezaniká Vaša pôžička alebo investícia a Váš zmluvný vzťah ostáva zachovaný.  

  iService, a.s. pôžičky sprostredkováva a spravuje. Keďže správa pôžičiek je hlavná podnikateľská činnosť spoločnosti i prípadný správca konkurznej podstaty by musel riešiť pokračovanie týchto aktivít pre klientov, alebo nájsť iné riešenie – najpravdepodobnejšia by bola forma prevodu správy nad touto činnosťou inému relevantnému subjektu. Investor by mal nárok buď si správu nad pôžičkami prevziať sám, alebo by mal možnosť súhlasiť s navrhovaným riešením konkurzného správcu.

  Pre Vás je tiež dôležitá skutočnosť, že peniaze, ktoré by náhodou v čase zániku iService, a.s. neboli investované u dlžníkov, ale nachádzali by sa na účte na Žltom melóne, nie sú peniaze spoločnosti iService, a.s. Tieto prostriedky sú uložené v banke na samostatnom účte odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti. Tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochranne vkladov (podľa zákona č. 118/1996 Z.b. o ochrane vkladov v platom znení) a patria jedine a výlučne investorom.

  Viac informácií nájdete na stránke www.fovsr.sk

 • Prečo je personálna identifikácia dôležitá?

  Aj keď v systéme vystupujú užívatelia anonymne a nezverejňujú sa ich osobné údaje, Žltý melón musí identifikovať každého investora alebo žiadateľa o pôžičku. To zabezpečí Vašu riadnu právnu ochranu a účinnosť všetkých vykonaných transakcií na našom portáli.  

  Vy tak máte istotu, že za každou žiadosťou o pôžičku, do ktorej investujete, je konkrétna osoba a naopak, pokiaľ žiadate o pôžičku, dostanete ju od skutočných ľudí.

 • Aké osobné údaje Žltý melón zbiera?

  Poskytnutie Vašich osobných údajov Žltému melónu je predpokladom uzavretia zmlúv a plnenie našich zmluvných povinností voči Vám, ale taktiež na plnenie si našich zákonných povinností. Informácie, ktoré nám poskytnete v procese registrácie a pri vyplnení žiadosti o pôžičku, slúžia výlučne na tieto účely.

  Spracúvame bežné osobné údaje - identifikačné údaje, kontaktné údaje, ďalej údaje a doklady preukazujúce schopnosť splácať pôžičku a plniť zmluvné záväzky, prípadne ďalšie údaje v rozsahu zodpovedajúcom platným právnym predpisom.

  Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ("GDPR") a ďalších platných predpisov.

 • Ako Žltý melón chráni Vaše údaje?

  Naša stránka a IT systém sú zabezpečené najvyššími štandardami bezpečnosti tak, aby všetky Vaše osobné údaje boli v absolútnom bezpečí. Pri pripojení na náš portál a pri práci s Vašimi investíciami, aukciami, pôžičkami a osobnými údajmi sú všetky prenášané dáta šifrované technológiu SSL (Secure Sockets Layer). Týmto spôsobom je zaistené to, že Vaše údaje sa k nám dostanú tak, ako ste ich zadali a nikto iný ich neprečíta. 

  Na našom portáli vystupujete anonymne, pod menom používateľa (Nick name), pričom žiadne Vaše osobné údaje nie sú zverejnené. Pri žiadostiach o pôžičku zverejníme na našom portáli len všeobecné informácie o Vás a Vašej žiadosti. Totožnosť dlžníkov môže byť odhalená investorom len v prípade nesplácania Vašej pôžičky, a to v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami používania portálu Žltý melón.

  Žltý melón prijal viacero extra opatrení na zabezpečenie ochrany a kontroly. Viac sa o nich dozviete v časti Bezpečnosť a súkromie.

 • Kedy Žltý melón vymaže moje osobné údaje?

  Vaše osobné údaje budú spracúvané počas trvania zmluvných vzťahov s nami a po ich zániku na dobu nevyhnutnú na uplatnenie našich zákonných práv a povinností, najmenej po dobu desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu. Po uplynutí tejto doby budú nepotrebné osobné údaje zlikvidované.

  Pokiaľ nepríde k uzavretiu zmluvného vzťahu so Žltým melónom, Vaše osobné údaje budú spracúvané počas 12 mesiacov od ich získania. Po uplynutí tejto doby budú nepotrebné osobné údaje zlikvidované, pokiaľ ich ďalšie spracovanie nie je upravené zákonom.

  O vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne odvolanie súhlasu s ich spracovaním môžete požiadať písomne na adrese sídla našej spoločnosti alebo prostredníctvom emailovej správy zaslanej na našu adresu zltymelon@zltymelon.sk

  Všetky informácie ohľadom Vašich práv nájdete v časti Dokumenty - Informácia o spracúvaní osobných údajov.

 • Mám sa zaregistrovať aj keď ešte nechcem investovať alebo si požičať?

  Určite áno. Registrácia je veľmi jednoduchá a rýchla. Registrácia nič nestojí, ani z nej nevyplývajú žiadne záväzky. Zmluvu viete tiež kedykoľvek vypovedať. Už úvodnou registráciou sa dostanete do častí Žltého melóna, ktoré neregistrovaní užívatelia nevidia. Budete sa tak lepšie vedieť rozhodnúť, do ktorých pôžičiek investovať, alebo či je pre Vás výhodné si na Žltom melóne požičať.

 • Môže byť jeden človek zaregistrovaný aj ako investor aj ako žiadateľ o pôžičku?

  Áno, je tu tá možnosť. Musíte si však vytvoriť dve samostatné užívateľské kontá v systéme.

 • Platím za registráciu na Žltom melóne nejaké poplatky?

  Nie, registrácia v systéme Vás nič nestojí a navyše ňou získate prístup do častí systému, do ktorých sa neregistrovaní užívatelia nedostanú, napr. do detailu jednotlivých pôžičiek.

 • Ako Žltý melón zarába?

  Žltý melón zabezpečuje celý rad činností, akými sú prevádzka celého portálu, komplexné rizikové hodnotenie žiadateľov, právny rámec a administrácia zmluvných dokumentov, monitoring a správa splátok a investícií, vymáhanie pri nesplácaní a iné.

  Žltý melón si za svoje služby účtuje poplatky len z úspešných pôžičiek a investícií.


  Poplatky, ktoré si účtuje Žltý melón za svoje služby sú transparentné. Neplatíte poplatky za využívanie nášho systému, za žiadosť o pôžičku, alebo realizáciu Vašej investície. Hlavný poplatok sa vyrubuje až v prípade úspešného sprocesovania pôžičky, resp. za správu investícií a to len tých úspešných. Neúčtujeme Vám žiadne skryté poplatky a zmluvy neobsahujú žiadne ďalšie dodatočné náklady ani netransparentné podmienky.

Účet používateľa Zobraziť všetko


 • Zabudol som svoje užívateľské meno, čo mám robiť?

  Ak ste zabudli Vaše užívateľské meno na prihlásenie sa do systému, napíšte nám emailom alebo cez formulár Pomoc Vaše meno a email, pod ktorým ste registrovaný.

 • Zabudol som svoje prihlasovacie heslo, čo mám robiť?

  Na stránke Prihlásenie nájdete link Zabudol som heslo. Po jeho stlačení zadajte do systému Vaše užívateľské meno a email a systém Vám emailom alebo sms správou pošle nové dočasné heslo.

 • Zablokoval som si účet, čo mám robiť?

  Pre Vašu bezpečnosť sa po zadaní viacerých nesprávnych prístupových hesiel sa Váš užívateľský účet na určitú dobu zablokuje a až následne budete môcť opätovne zadať Vaše prihlasovacie údaje. V prípade, že ste Vaše heslo zabudli, stlačte "Zabudol som heslo" na obrazovke prihlásenia. Systém Vám vygeneruje nové prístupové heslo, ktoré Vám bude zaslané na Váš emailový účet. V prípade problémov nás kontaktujte na e-mailovej adrese zltymelon@zltymelon.sk alebo na zákazníckej linke.

 • Stratil som Validačné kódy, čo mám robiť?

  Validačné kódy, ktoré slúžia na potvrdzovanie citlivých operácií v systéme, si môžete novo vygenerovať priamo vo Vašom účte na stránke Validačné kódy.

 • Zabudol som odpoveď na moju bezpečnostnú otázku, čo mám robiť?

  Vašu bezpečnostnú otázku si môžete zmeniť priamo vo Vašom účte na stránke Validačné kódy.

 • Ako si môžem zmeniť svoje osobné údaje?

  Keďže ide o právne relevantné údaje, ktoré majú vplyv na uzavreté zmluvy, zmenu Vašich osobných údajov, akým sú meno, číslo občianskeho preukazu alebo rodinný stav, nie je možné vykonať priamo v systéme. Pre uskutočnenie danej zmeny nám pošlite poštou kópiu oficiálneho dokumentu potvrdzujúceho danú zmenu (napr. nový občiansky preukaz).

 • Ako si môžem zmeniť svoje kontaktné údaje?

  V systéme v časti Môj Žltý melón si môžete priamo zmeniť Vašu korešpondenčnú adresu alebo telefónne číslo. Zmenu Vašej trvalej adresy nie je možné vykonať priamo v systéme. Pre uskutočnenie danej zmeny nám pošlite poštou kópiu oficiálneho dokumentu potvrdzujúceho danú zmenu (napr. nový občiansky preukaz).

 • Ako si môžem zmeniť svoj priradený bankový účet?

  V systéme v časti Môj Žltý melón si môžete priamo zmeniť Váš priradený bankový účet, na ktorý Vám posielame Vašu pôžičku, alebo na ktorý si môžete previesť získané splátky Vašich investícií.

 • Ako môžem zrušiť svoj užívateľský účet?

  Napíšte nám email s touto žiadosťou a použite pri tom Váš email, ktorý máte registrovaný v systéme. Uistite sa, že v emaili uvediete Vaše skutočné meno a Vaše užívateľské meno na Žltom melóne. Pozor, uistite sa, že v systéme nemáte žiadne živé transakcie.

 • Ako sa môžem odhlásiť z odberu informačných emailov?

  V časti môj Žltý melón si odznačte možnosť zasielania informačných emailov.

 • Môžem si zmeniť svoje užívateľské meno?

  Nie, Vaše užívateľské meno na Žltom melóne je unikátne a slúži na Vašu identifikáciu. Z tohto dôvodu ho nie je možné po registrácii zmeniť.

 • Môžem si zmeniť svoj email?

  V systéme v časti Môj Žltý melón si môžete priamo zmeniť Váš email.

Investovanie Zobraziť všetko


 • Kto môže na Žltom melóne investovať?

  Prostredníctvom Žltého melóna môžu investovať občania krajín SEPA (Single Euro Payments Area), starší ako 18 rokov a plne spôsobilý na právne úkony.

  Medzi SEPA krajiny patria všetky krajiny EU (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a ďalšie krajiny - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Monako.

 • Ako môžem investovať?

  V prvom kroku je potrebné zaregistrovať sa na našom portáli. Vytvoríte si tak užívateľský účet, na ktorý následne prevediete peniaze, ktoré chcete investovať. V časti Investičné príležitosti nájdete ponuky konkrétnych pôžičiek, do ktorých môžete priamo investovať, prípadne si môžete vybrať možnosť automatického investovania, ktorá to vykoná za Vás.

  Pri investičnej ponuke vždy uvediete jej výšku a úrokovú sadzbu, ktorú žiadateľovi chcete ponúknuť. Ak žiadateľ Vašu ponuku akceptuje, tá sa skombinuje s ponukami iných investorov a žiadateľovi je pôžička poskytnutá za priemernú úrokovú sadzbu. Vaša investícia je ale vždy úročená úrokovou sadzbou, ktorú ste uviedli pri ponuke. Pri už zadanej investičnej ponuke máte možnosť navýšiť jej sumu a/alebo znížiť úrokovú sadzbu, nemôžete ju ale zrušiť. Viac detailov nájdete aj v časti Proces investovania.

 • Koľko môžem investovať?

  Minimálna výška jednej investície je 25 €. Maximálny limit pre Vašu celkovú investíciu (výšku Vášho investičného portfólia) nie je určený. Do jednej štandardnej pôžičky je možné investovať maximálne 250 €, okrem zabezpečených CashFree pôžičiek kde maximálna výška nie je stanovená. Pre skúsených investorov, po preinvestovaní určitej sumy, je maximálna výška investície do štandardnej pôžičky zvýšená na 25% jej objemu.

  Obmedzenie na výšku investície do jednej pôžičky máme nastavené z dôvodu rozloženia investičného rizika medzi viacero pôžičiek. O dôležitosti diverzifikácie rizika sa môžete dozvedieť viac v časti Bezpečnosť investície.

 • Aké výnosy môžem očakávať?

  Váš výnos závisí hlavne od úrokovej sadzby, za ktorú investujete, kvality splácania pôžičky do ktorej investujete, a poplatku, ktorý platíte za naše služby.

  Základným kameňom maximalizácie Vášho výnosu je rozloženie celkovej investície medzi viacero pôžičiek. Nie všetky pôžičky budú riadne splácané, je to riziko, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou požičiavania peňazí. Žltý melón pre každú žiadosť o pôžičku odporučí takú úrokovú sadzbu, ktorá prípadný výpadok splácania vykryje dostatočným úrokovým výnosom. Čím bude Vaša investícia lepšie rozložená medzi pôžičky, tým bude pravdepodobnosť dosiahnutia tohto výnosu vyššia.

  Čistý výnos z pôžičiek, poskytnutých za posledné 2 roky, očistený o nesplácané pôžičky a poplatky dosahuje takmer 8% ročne. Aktuálne výsledky výnosnosti nájdete na našej stránke v časti Štatistiky.

 • Za akú úrokovú sadzbu mám investovať?

  Žltý melón odporučí pre každú pôžičku individuálnu úrokovú sadzbu. Tá má dve hlavné súčasti - rizikovú prirážku a Váš úrokový výnos. Rizikovú prirážku určujeme podľa rizikovej triedy a výsledkov vymáhania a pri dostatočnej diverzifikácií absorbuje potenciálne výpadky splácania dlžníkov.

  Platí ale, že naša odporúčaná úroková sadzba nie je pre Vás záväzná. Presnú sadzbu, ktorá zodpovedá Vašim očakávaniam, a za ktorú chcete žiadateľovi požičať, si určujete len Vy!

  Dôležité je tiež pozrieť sa na investičné ponuky iných investorov konkrétnej pôžičky. Pokiaľ sa pôžička naplní ponukami, na princípe aukcie majú prednosť ponuky s nižšou úrokovou sadzbou a Vaša ponuka môže byť vyradená. V tom prípade môžete investičnú ponuku zopakovať, musíte ale ponúknuť nižšiu úrokovú sadzbu.

 • Ako Žltý melón posudzuje žiadosti o pôžičku?

  Každý žiadateľ o pôžičku na našom portáli prechádza procesom komplexného hodnotenia, kde overujeme jeho príjem, schopnosť aj vôľu platiť svoje záväzky. Akceptujeme len žiadateľov s jasným zázemím a vysokou pravdepodobnosťou splácania svojich záväzkov, až následne máte možnosť investovať do ich pôžičiek. 

  Presné posúdenie a vyhodnotenie úverového rizika je alfou a omegou našej činnosti,v tejto oblasti pre nás neexistujú žiadne kompromisy ani skratky. Veľkú väčšinu žiadostí musíme preto zamietnuť, návratnosť Vašej investície je totiž pre nás prioritou!

  Žiadateľov, ktorých žiadosť vyhodnotíme pozitívne, rozdeľujeme do rizikových tried: AA, A, B, C, D, D- a HR.

  AA predstavuje najmenej rizikovú triedu žiadateľov s veľmi vysokým predpokladom splácania svojich záväzkov. Trieda HR je priradená najviac rizikovým žiadateľom. Na Žltom melóne je aj trieda HR dostatočná a aj pri týchto žiadateľoch je jasná pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičky. 


  Priradenie rizikovej triedy je kľúčový prvok riadenia rizika, ktorý Vám pomôže pri rozhodovaní ktorí žiadatelia najlepšie vyhovujú vašej investičnej stratégii a rizikovému apetítu. Riziková trieda je tiež určujúci prvok stanovenia úrokovej sadzby pre pôžičku. 

 • Ako si mám vybrať do ktorej pôžičky investovať?

  Pri každej žiadosti uvádzame všetky dôležité informácie o žiadateľovi, jeho príjmy, záväzky a rizikovú triedu. Žiadateľov sa tiež môžete pýtať dodatočné otázky. Viete, načo chce žiadateľ pôžičku použiť, či príbeh ktorý ju sprevádza je Vám sympatický alebo nie. Máte dostatok informácií k tomu, aby ste vykonali Vaše vlastné investičné rozhodnutie. 

  Pokiaľ ale nechcete vyberať zo žiadostí takto podrobne, nie je nič jednoduchšie ako využiť funkciu automatického investovania. V nej si môžete nastaviť rizikovú triedu, výšku jednotlivej investície, úrokovej sadzby a mnoho ďalších parametrov. Následne sa nemusíte o nič starať, všetky investičné ponuky budú vykonané automaticky za Vás. 

  Riziková trieda je najdôležitejším parametrom, ktorý by ste mali zvážiť pri adresovaní Vašej investície. Pokiaľ ste viac konzervatívny a preferujete čo najnižšie riziko, vyberajte si rizikové triedy AA a A, pokiaľ Vám nevadí podstúpiť vyššie riziko za cenu vyššieho výnosu, vyberajte si rizikové triedy D, D- a HR. Triedy B a C sú v týchto ukazovateľoch vyvážené, t.j. niekde v strede.

  Bez ohľadu na to, aký je Váš investičný profil, odporúčame Vašu investíciu vždy rozložiť medzi viac pôžičiek, ideálne aspoň 30.

 • Garantuje Žltý melón návratnosť mojej investície?

  Nie, návratnosť Vašej investície nevieme garantovať nakoľko podlieha investičnému riziku. Robíme ale všetko preto, aby bolo riziko čo najnižšie a návratnosť bola čo najvyššia. 5 rokov pôsobenia na slovenskom trhu znamená, že náš model je už vyskúšaný a úspešne funguje. 

  Uvedomujeme si, že pre všetkých ľudí, ktorí investujú alebo si požičiavajú na Žltom melóne, je dôležité, aby celý systém fungovania bol bezpečný a zároveň poskytoval tie najlepšie podmienky. Bez toho by existencia nášho portálu stratila svoj zmysel.

  Návratnosť Vašich peňazí je u nás na prvom mieste!

  Viac sa dozviete aj v časti Bezpečnosť investícií.

 • Uvidia žiadatelia a iní užívatelia moje osobné údaje?

  Na našom portáli vystupujete anonymne, pod menom používateľa (Nick name). Vaše osobné údaje sú v bezpečí u nás. 

 • Viem presne komu požičiavam?

  Meno ani presné kontaktné údaje žiadateľa nezverejňujeme, budete však o ňom vedieť všetko dôležité tak, aby ste sa vedeli rozhodnúť. Žiadateľom tiež môžete položiť dodatočné otázky.

  Presné údaje žiadateľa Vám zašleme len v prípade, ak by sa dostal do omeškania so splátkami, jeho pôžička bola zosplatnená a začal by sa proces jej právneho vymáhania.

 • Sú poskytované pôžičky zabezpečené?

  Naše štandardné bezúčelové pôžičky nie sú zabezpečené hnuteľným ani nehnuteľným majetkom. Obdobné spotrebné úvery sú poskytované bankami alebo nebankovými spoločnosťami bežne bez zabezpečenia. Keďže na Žltom melóne vyhrávajú obe strany, nie je od žiadateľa požadované nič navyše, avšak prísne skúmame jeho schopnosť pôžičku splácať. Pôžička je poskytnutá na základe právnej dokumentácie pripravenej advokátskou kanceláriou s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Zároveň zamestnaný žiadateľ podpisuje Dohodu o zrážkach zo mzdy. 

  Pri investícií do účelových pôžičiek CashFree slúži ako garancia zmluvný záväzok developerskej spoločnosti, že v prípade výpadku splácania pôžičky uhradí celú dlžnú istinu. Investičné riziko pri týchto pôžičkách je tak minimálne.

 • Aké zmluvy podpisujem?

  Popri akceptácii Všeobecných zmluvných podmienok portálu Žltý melón podpisujete len Rámcovú zmluvu o spolupráci, ktorá zabezpečuje právny rámec pre všetky investície do pôžičiek na našom portáli.

 • Požičiavam všetky peniaze len jednej osobe?

  Nie, Žltý melón predpokladá dostatočnú diverzifikáciu Vašej investície medzi väčšie množstvo pôžičiek. Odporúčame, aby ste svoju investíciu rozložili medzi minimálne 30 žiadateľov. Investujte skôr menšie sumy, medzi rôznych dlžníkov vzhľadom na ich vek, pohlavie, kraj, príjmovú skupinu a rizikovú triedu. Viac sa môžete dozvedieť v časti Bezpečnosť investície.

 • Ako sa spravujú moje investície?

  Vaše investície nemusíte aktívne spravovať, my to robíme za Vás. Sledujeme splatnosti jednotlivých pôžičiek, kontrolujeme, či sa inkasované prostriedky presne zhodujú s očakávanou splátkou pôžičky, úroku alebo poistenia. Zabezpečujeme, aby sa všetky tieto položky správne rozúčtovali a rozdelili medzi jednotlivých investorov. Investori tak automaticky každý mesiac dostanú časť splátky istiny svojej pôžičky, a tiež časť prislúchajúceho úroku.

  Správa investícií zahŕňa i sledovanie splatnosti jednotlivých splátok pôžičiek. Žltý melón monitoruje každého dlžníka a identifikuje už prvé príznaky potenciálnych výpadkov splátok a následne problémovej pôžičky. Ak sa tak stane, automaticky zahájime viacformovú komunikáciu s dlžníkom a vykonáme všetky opatrenia s jediným cieľom – zabezpečiť opätovné splácanie Vašej pôžičky.

 • Čo sa stane, ak je splácanie pôžičky v omeškaní?

  Žltý melón aktívne monitoruje splácanie každej pôžičky a identifikuje už prvé príznaky potenciálnych výpadkov splátok. Zabezpečujeme pre Vás bezplatné vymáhanie Vašej investície tak, aby sme maximalizovali jej návratnosť. Náš systém vymáhania pohľadávok pozostáva z dvoch častí, takzvané soft collection a hard collection. Pri procese vymáhania používame postupy zodpovedajúce štandardom bánk a spolupracujeme aj s externou vymáhacou agentúrou. Naše portfólio nie je obrovské, sme tak schopní pristupovať ku každej problematickej pôžičke individuálne. Viac o téme vymáhania sa môžete dozvedieť v časti Bezpečnosť investície.

 • Môžem vymáhať pôžičku v omeškaní i sám?

  Áno, je to možné. Žltý melón má ale prepracovaný systém vymáhania pohľadávok, a spolupracuje s renomovanou právnou kanceláriou špecializujúcou sa na túto činnosť. Ak by ste napriek tomu preferovali riešiť tento problém samostatne, poskytneme Vám na to všetky právne podklady vrátane identity dlžníka.

 • Koľko pôžičiek zvykne mať omeškanie?

  Nie je ich veľa. Takmer 95% pôžičiek je splácaných bez omeškania, prípadne s malým omeškaním. Je celkom bežné, že ľudia v rámci svojich bežných povinností pozabudnú na splátku a zaplatia o pár dní neskôr. Vo zvyšných prípadoch sa už môže jednať o vážnejšie omeškanie, kde Žltý melón pôžičku aktívne vymáha.

  Aktuálnu výkonnosť portfólia nájdete na našej webovej stránke v časti Štatistiky.

 • Platím za investovanie poplatok?

  Jediný priebežný poplatok, ktorý budete platiť je mesačný poplatok za správu Vašej investície. Jeho výška je 1 % z mesačných platieb ktoré inkasujete. V prípade investície do CashFree pôžičiek je poplatok nižší a to len 0,33%. Tento poplatok Vám strhneme automaticky z prijatých platieb. Pokiaľ by Vám ale dlžník splátku nezaplatil, z tejto sumy Vám žiadny poplatok inkasovaný nebude.

 • Kde sú uložené moje peniaze, kým nie sú investované v pôžičkách?

  Peniaze, ktoré prevediete na Váš užívateľský účet na Žltom melóne sú uložené v banke na samostatnom klientskom účte až do momentu ich poskytnutia žiadateľom. Nie sú to naše peniaze, preto sú tieto prostriedky odčlenené od iných bankových účtov našej spoločnosti. Tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochrane vkladov (podľa zákona č. 118/1996 Z.b. o ochrane vkladov v platom znení) a patria jedine a výlučne Vám.

 • Ako funguje financovanie pôžičiek - aukcia?

  Žiadateľovi, ktorý prešiel pozitívne našim posúdením, spustíme aukciu na financovanie pôžičky. Do tejto aukcie môžete následne investovať. Na Žltom melóne máme dva druhy aukcií - Štandardná aukcia a Istá investícia.

  Každá štandardná aukcia má priradenú odporúčanú úrokovú sadzbu, ktorá zodpovedá rizikovému profilu žiadateľa. Do aukcie investujete sumu v minimálnej výške 25 EUR a maximálne 250 EUR za sadzbu, ktorú si sami určíte. Táto sadzba môže byť nižšia aj vyššia ako odporúčaná sadzba. Po naplnení celej výšky aukcie, ktorá trvá maximálne 14 dní, sa doba trvania aukcie skráti na 24 hodín, počas ktorých je stále možné do nej investovať. Náš systém vždy automaticky vyradí ponuky s najvyššou sadzbou a nahradí ich ponukami s nižšou sadzbou. Ak by bola Vaša ponuka vyradená, máte možnosť zadať novú ponuku s nižšou sadzbou. 

  Žiadateľ môže aukciu ukončiť i predčasne a akceptovať aktuálnu výšku a získané podmienky, aj keď nemá dosiahnutých 100 % požadovanej sumy. Podmienkou je, aby získaná pôžička dosiahla výšku minimálne 500 €.

  Po ukončení času trvania aukcie má žiadateľ možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasí so získanými podmienkami, alebo ju zamietnuť. Pôžička sa vždy akceptuje ako celok, neodsúhlasujú sa jednotlivé ponuky investorov.

  Aukciu typu Istá investícia používame pri úverových produktoch, pri ktorých stanovíme pevnú úrokovú sadzbu. Ide hlavne o interné a externé refinancovanie a CashFree produkty. Vy sa tak môžete rozhodnúť, či je pre Vás táto investícia za daných podmienok atraktívna alebo nie. V prípade realizácie investičnej ponuky máte však istotu, že Vaša ponuka nebude vyradená ponukou iného investora, nakoľko financovanie sa po dosiahnutí 100% požadovanej sumy automaticky ukončuje. 

  Pokiaľ zadáte ponuku do aukcie, je možné počas jej trvania financovania ju ešte upraviť a to tak, že môžete zvýšiť jej celkovú hodnotu, a / alebo znížiť úrokovú sadzbu, ktorú ste zadali.

 • Čo sú CashFree pôžičky?

  Ide o účelovú pôžičku na úhradu prvej časti kúpnej ceny novostavby kupovanej žiadateľom. Tieto pôžičky poskytujeme v spolupráci s renomovanými a zazmluvnenými developermi. Pôžičky sú poskytované v čiastkach do 50 000 EUR a za pevnú úrokovú sadzbu 5,9% ročne. Najväčším rozdielom oproti štandardnej pôžičke je zmluvná garancia developera vrátenia istiny úveru. Vy tak máte istotu, že v prípade problémov žiadateľa so splácaním pôžičky je Vaša investície v bezpečí. 

 • Ako funguje Rýchla pôžička?

  Ide o bezúčelovú pôžičku vo výške 100 až 500 EUR, ktorú si žiadateľ berie so splatnosťou 30 dní. Po ich uplynutí môže pôžičku buď celú splatiť, alebo požiadať o predĺženie splatnosti o 5 mesiacov. V tom prípade spláca sumu istiny a prislúchajúceho úroku v pravidelných mesačných splátkach. Vaša investícia do tejto pôžičky je preto od začiatku nastavená na obdobie 6 mesiacov, ktoré kryje celú potenciálnu dobu splatnosti. Deň splatnosti pôžičky môže byť ktorýkoľvek pracovný deň mesiaca, pričom pôžička ponúka atraktívne zhodnotenie 26,4 % p.a. v ratingovej triede HR.

 • Ako funguje automatické investovanie?

  V prípade ak nechcete zadávať investičné ponuky na individuálnej báze, môžete využiť našu unikátnu funkciu autoinvest, ktorá bude robiť investičné ponuky za Vás. V rámci nastavenia si zvolíte jednu z troch predvolených investičných stratégií, alebo si definujete Vašu vlastnú. Autoinvest navyše obsahuje jedinečnú funkcionalitu optimalizácie výnosov, keď zadáva ponuky za maximálnu úrokovú sadzbu, ktorú vie pri pôžičke dosiahnuť. 

  Autoinvest môžete používať samostatne, alebo ako doplnok k manuálnemu zadávaniu investičných ponúk. 

 • Môžem svoju investíciu ukončiť aj skôr ako je pôžička splatná?

  Áno, v prípade že chcete inkasovať peniaze vložené do Vašej investície skôr ako je pôžička splatná, môžete celú Vašu investíciu predať na Sekundárnom trhu pôžičiek inému investorovi. Určíte si cenu za koľko by ste ju chceli predať a s novým investorom si dohodnete konkrétne podmienky.

 • Ako funguje Sekundárny trh pôžičiek?

  Na Sekundárnom trhu pôžičiek môžete predať akúkoľvek svoju investíciu zrealizovanú cez náš portál inému investorovi, ktorý má záujem do nej investovať.

  Vy si stanovíte cenu, za ktorú by ste chceli svoju investíciu predať. Za túto cenu sa investícia predá v prípade záujmu okamžite. Iný investor Vám môže navrhnúť nižšiu sumu, je potom na Vás či danú ponuku akceptujete. Investícia sa dá predať resp. kúpiť len ako celok. 

  Cena pôžičky sa určuje ako diskont / prémia k aktuálnemu zostatku istiny. Ak by medzičasom prebehla splátka pôžičky, ide na účet investorovi, ktorý je v čase splátky jej vlastníkom. V tomto prípade sa predaj na sekundárnom trhu zruší, keďže dôjde k zmene pôvodných podmienok.

  Maximálna doba ponuky na predaj je 14 dní. Ak sa do daného času investícia nepredá, a chcete ju stále predať, máte dve možnosti:

  -    Investíciu opäť ponúknete na predaj, ale za nižšiu cenu. Minimálne zníženie pre splácaných investíciách (vrátane tých čo majú omeškanie max 30 dní) je 0,1 % z jej predchádzajúcej ceny. Minimálne zníženie pre investície v omeškaní (väčšie ako 30 dní) je 1,0 % z jej predchádzajúcej ceny. Minimálne zníženie pre zosplatnené / právne vymáhané investície je 5,0 % z jej predchádzajúcej ceny.

  -    Investíciu opätovne zadáte na predaj bez obmedzení ceny, ale najskôr až o 30 dní od ukončenia neúspešného predaja.

  Uvedené obmedzenia platia aj v prípade, ak Vašu ponuku manuálne zrušíte pred časom jej ukončenia. Zároveň však, ak je ponuka zrušená z dôvodu inkasovania splátky, je možné ju opätovne zadať na predaj bez obmedzení na cene.
  Do časti Sekundárny trh sa dostanete cez linku vo vrchnej lište Vášho účtu, alebo z boxu Sekundárny trh, ktorý sa nachádza v Investičnom termináli.


 • Ako inkasujem mesačné splátky svojej investície?

  Keď dlžník zaplatí mesačnú splátku pôžičky, časť splátky pripadajúca na Vašu investíciu (vrátane úroku) sa pripíše na Váš účet na Žltom melóne. Tieto peniaze môžete investovať do ďalších pôžičiek, alebo si ich previesť na Váš bankový účet.

 • Môžem si vybrať peniaze zo splátok?

  Samozrejme, všetky peniaze neviazané v pôžičkách (alebo ponukách, ktoré ešte nie sú akceptované alebo sú zamietnuté dlžníkom), vrátane inkasovaných mesačných splátok, si môžete kedykoľvek previesť späť na Váš bankový účet.

 • Môžem reinvestovať peniaze zo splátok?

  Je to odporúčaný spôsob využitia Vašich peňazí. Peniaze zo splátok si môžete samozrejme kedykoľvek previesť na Váš bankový účet. Ak ich reinvestujete do nových pôžičiek, Vaše peniaze budú i naďalej na Žltom melóne zarábať.

 • Ako sa zdaňuje príjem z investície na Žltom melóne?

  Úrokový výnos, ktorý inkasujete na Žltom melóne, predstavuje zdaniteľný príjem v zmysle ustanovenia paragrafu 7 resp. 8 Zákona o dani z príjmov. Žltý melón nevykonáva úhradu daní zrážkou, je preto na Vás, aby ste si túto zákonnú povinnosť splnili. Ako presne pri daňovej povinnosti postupovať sa dozviete v časti Dane a odvody.

 • Ako sa počíta čistý investičný výnos, čistá úroková sadzba a risk vintages?'

  Čistý mesačný výnos investora a Čistá úroková sadzba po zohľadnení defaultu

  Vstupné hodnoty pre výpočet Čistej úrokovej sadzby sú počítané cez takzvanú zníženú splátku. Tá je spočítaná ako mesačná splátka z objemu celého portfólia a tvorí ju splatná istina, riadny a sankčný úrok a poplatky. Táto splátka je následne  znížená o poplatky investora a výšku predpokladanej straty zosplatenených pôžičiek na základe aktuálnej dosahovanej miery úspešnosti vymáhania. Z finálnej výšky splátky  je použitím  priemernej váženej doby splatnosti a sumy pôvodnej istiny vypočítaný aktuálny úrokový  výnos, ktorý  portfólio dosahuje. Metodika čistej úrokovej sadzby je použitá pre výpočet aktuálnej individuálnej výnosnosti investora ako aj výnosnosti portfólia pôžičiek na Žltom melóne.

  Použitím tohto výpočtu sme schopní v ktoromkoľvek čase prezentovať výnosnosť celého portfólia pôžičiek, bez ohľadu na to, že majú rôznu splatnosť,  alebo úrokovú sadzbu. Výsledná výnosnosť je počítaná na ročnú bázu (p.a.).

  Čistý výnos investora sa počíta vždy po ukončení kalendárneho mesiaca a uvádza čistú výnosnosť k predchádzajúcemu mesiacu.


  Vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, takzvané Risk Vintages (na štatistickej stránke)


  Risk Vintages sú štandardný nástroj na porovnanie vývoja kvality úverového portfólia v rámci risk manažmentu. Graf zobrazuje, ako sa vyvíjal pomer problémových pôžičiek oproti tým riadne splácaným podľa mesiacov nasledujúcich od ich poskytnutia. Užívateľ má tak prehľad, aký podiel defaultu dosahujú pôžičky v rovnakom časovom horizonte od poskytnutia, ale pre časovo odlíšené portfóliá (čiže roky kedy boli poskytnuté).

 • Čo je notifikačné centrum?

  Na Žltom melóne máte  k dispozícii funkcionalitu Notifikačného centra s unikátnymi vlastnosťami.

  Vstup do Notifikačného centra nájdete v hornej lište užívateľského účtu, kde pribudlo nové tlačidlo „Nástenka“. Hlavnou funkcionalitou Notifikačného centra je Nástenka, na ktorú budete dostávať všetky správy a upozornenia ohľadne Vášho využívania Žltého melóna. Ide o  správy, ktoré  dostávate emailom,  rozšírené o   nové notifikácie, ktoré Vám pomôžu pri plnohodnotnom využívaní systému. Správy sú rozdelené do viacerých kategórií podľa toho, čoho sa týkajú. Zoznam kategórií nájdete aj na ľavej strane obrazovky. Ak na niektorú sekciu kliknete, zobrazia sa Vám správy len z nej. Správy tiež môžete označovať ako prečítané buď v detaile každej správy, alebo hromadne v tabuľke zoznamu kategórií.

 • Ako môžem nasledovať iného užívateľa, čo o jeho aktivitách uvidím a môžem zablokovať ak nechcem, aby ma niekto nasledoval?

  V rámci Notifikačného centra na Žltom melóne môžete „nasledovať“ iných investorov. Znamená to, že do notifikácií dostanete správu, keď nasledovaný investor zadá investičnú ponuku, otázku, ponuku na predaj na sekundárnom trhu, príspevok na fóre, alebo sa mu zvýši investičný limit či si zadá autoinvest. Nasledovať investora môžete priamo v okne jeho verejného profilu, ktoré sa zobrazuje po prejdením myši nad užívateľským menom v aukciách alebo na diskusnom fóre, alebo si ho v Notifikačnom centre vyhľadáte podľa mena užívateľa. Informácia o tom, že Vás niekto nasleduje sa Vám zobrazí na nástenke v správach, a tiež v prehľade investorov, ktorí Vás nasledujú. Ak si neželáte, aby Vás niektorý investor nasledoval, môžete ho jednoducho zablokovať.

  V tejto súvislosti tiež máte možnosť poslať všetkým investorom, ktorí Vás nasledujú krátku správu. Správa, ktorú môžete napísať v časti nad Nástenkou, sa po odoslaní zobrazí všetkým investorom, ktorí Vás nasledujú v rámci ich správ na Nástenke.

 • Môžem si nastaviť, ktoré emailové správy chcem dostávať?

  Áno, pri väčšine emailových správ máte možnosť si zvoliť, či tieto typy emailov chcete dostávať alebo Vám stačia notifikácie, ktoré sa Vám zobrazia na Nástenke v rámci Notifikačného centra.

  Nastavenie emailov nájdete v časti Profil užívateľa.

 • Mobilná aplikácia

  Žltý melón má vlastnú mobilnú aplikáciu pre investovanie a správu investičného účtu. Mobilná aplikácia Vám zjednoduší a zrýchli prístup na Váš účet, aj vtedy, keď nie ste pri svojom počítači.

  Aplikácia Vám umožní najmä:
  -    Jednoduchý a rýchly prístup na Váš investičný účet
  -    Sledovanie stavu, výnosnosti a skladby Vášho investičného portfólia
  -    Prístup k aktuálnym investičným ponukám
  -    Investovanie do nových pôžičiek
  -    Dotáciu, konverziu alebo výber z Vášho účtu
  -    Prístup na Nástenku a sledovanie všetkých notifikácií o Vašom portfóliu

  Aplikácia je aktuálne dostupná pre mobilné zariadenia, ktoré používajú operačný systém Android, ktoré používa Väčšina našich užívateľov. Nezabúdame však ani na vlastníkov Apple zariadení s operačným systémom iOS, pre ktorých tiež pripravujeme verziu mobilnej aplikácie.

  Aplikáciu si môžete stiahnuť v obchode Google play

  Mobilnú aplikáciu je možné využívať, len ak máte ukončenú registráciu investora na Žltom melóne. Ak registráciu ešte nemáte, zaregistrujte sa alebo dokončite Vašu registráciu.

  Pre využívanie aplikácie je potrebné, aby ste mali Vaše mobilné zariadenie pripojené na internet. Aplikácia v súčasnosti nepodporuje offline režim.

  Do budúcna sa môžete tešiť aj ďalšie funkcionality. Pôjde najmä o:
  -    Prehľad a detail aktívnych a ukončených investícií
  -    Predaj a investície na Sekundárnom trhu
  -    Správu Autoinvestu
  -    Nasledovanie investorov a skupinové správy
  -    Prehľad transakcií
  -    Ďalšie grafy a analytické nástroje pre portfólio
  -    Možnosť registrácie nového užívateľa