POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ

Žltý melón Vám ponúka praktické a výhodné poistenie schopnosti splácať Vašu pôžičku. Okrem toho, že poistením splácania pôžičky získate lepšie podmienky pri poskytnutí pôžičky, pomôže Vám v prípade nepriaznivej životnej situácie.

Žltý melón nepoisťuje Vašu schopnosť splácať priamo, ale spolupracuje s poisťovňou Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Poistenie si jednoducho vyberiete pri žiadosti o pôžičku a všetko ostatné vybavíme za Vás.

Pre klientov Žltého melóna ponúka Generali Poisťovňa nasledovné balíky poistenia:

 • Súbor poistenia A - základný (poistenie schopnosti splácať pôžičku pre prípad smrti, úplnej trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti a zlomeniny kosti)
 • Súbor poistenia B - komplexný (poistenie schopnosti splácať pôžičku pre prípad smrti, úplnej trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti, nedobrovoľnej nezamestnanosti a zlomeniny kosti)
 • Súbor poistenia C - seniorský (poistenie schopnosti splácať pôžičku pre prípad smrti a zlomeniny kosti) – pre dlžníkov so vstupným vekom od 61 do 62 rokov
Cena poistného
Súbor poistenia A
Súbor poistenia B
Súbor poistenia C
Poistné netto * 2,99 % 6,99 % 1,99 %
* percento z mesačnej splátky

V porovnaní s prínosmi ktoré prináša, nepredstavuje poistenie pôžičky výrazné navýšenie Vašich splátok. V prípade poistného balíka A sa Vaša mesačná splátka navýši približne o 3,5 €, v prípade balíka B je to približne 8 € (presná výška závisí najmä od výšky Vašej pôžičky).


S poistením získate lepšie podmienky

Na rozdiel od konkurencie Vám Žltý melón tieto extra náklady čiastočne, alebo úplne vykompenzuje v podobe nižšej úrokovej sadzby Vašej pôžičky.


Výhody, ktoré Vám poistenie na Žltom melóne prináša:

 • Nižšia úroková sadzba pôžičky
 • Istota splácania pôžičky v prípade nepriaznivnej životnej situácie
 • Žiadna administratíva so získaním poistenia, Žltý melón všetko vybaví za Vás

Oznámenie poistnej udalosti

V prípade, že chcete nahlásiť poistnú udalosť, urobíte tak priamo cez poisťovňu Generali prostredníctvom on-line hlásenia na www.generali.sk v sekcií Poistná udalosť. V prípade akýchkoľvek otázok a informácií ohľadne nahlásenej poistnej udalosti môžete poisťovňu Generali kontaktovať telefonicky na čísle 02/5857 7777 alebo e-mailom na generali.sk@generali.com


Charakteristika poistenia

 • Poistenie rizika smrti, úplnej trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti, nedobrovoľnej nezamestnanosti a zlomeniny kosti.
 • Doba trvania poistenia klienta je vymedzená dobou trvania zmluvného vzťahu klienta (na základe Zmluvy o pôžičke).
 • Výška mesačného poistného je vypočítaná z mesačnej splátky pôžičky klienta (určuje sa percentom z výšky mesačnej splátky).

Výška plnenia

 • 1. Smrť
  Poisťovňa uhradí za poisteného klienta celú nesplatenú časť finančného záväzku (istina), ktorá zostala k dátumu smrti poisteného.
 • 2. Trvalá invalidita
  Poisťovňa uhradí za poisteného klienta 12 mesačných splátok po tom ako klient získa právoplatné a vykonateľné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku (úplná trvalá invalidita), maximálne však toľko splátok, koľko ich ostáva na zaplatenie podľa Zmluvy o pôžičke. Ak dôjde k následnému potvrdeniu úplnej trvalej invalidity Sociálnou poisťovňou, poisťovňa uhradí za poisteného jednorazovo celý zvyšok nesplatenej istiny pôžičky.
 • 3. Pracovná neschopnosť
  Po uplynutí zmluvnej lehoty v dĺžke 60 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní od začiatku pracovnej neschopnosti poisteného klienta (čakacia doba), poisťovňa hradí za poisteného pravidelné mesačné splátky pôžičky, ktorých dátum splatnosti spadá na dobu trvania pracovnej neschopnosti poisteného, najdlhšie však po dobu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Prvá mesačná splátka pôžičky, ktorú uhradí poistovňa namiesto poisteného, je splátka splatná po uplynutí 60. dňa trvania pracovnej neschopnosti poisteného.
 • 4. Nedobrovoľná nezamestnanosť
  Pokiaľ po uplynutí odkladnej doby poistiteľa v dĺžke 90 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia, poistený stratí zamestnanie a bude nezamestnaný v dĺžke 60 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, poisťovňa prevezme namiesto poisteného úhradu jeho pravidelných mesačných splátok pôžičky, ktorých dátum splatnosti spadá na dobu trvania nezamestnanosti poisteného, najdlhšie však po dobu 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Prvá mesačná splátka pôžičky, ktorú uhradí poistovňa namiesto poisteného, je splátka splatná po uplynutí 60. dňa trvania nezamestnanosti poisteného, za splnenia podmienky uplynutia odkladnej doby poistiteľa.
 • 5. Zlomenina kosti
  Poisťovňa uhradí jednorazové poistné plnenie 200 eur (100 eur v prípade fissury alebo inej neúplnej zlomeniny), a to bez ohľadu na počet zlomených kostí.

Výluky a obmedzenia

Pri poistení nie sú špecifické výluky, platia jedine výluky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach k pôžičke Žltý melon a Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zlomeniny kosti k pôžičke Žltý melon poisťovňe Generali Poisťovňa. Maximálna výška celkového poistného plnenia na jedného poisteného klienta je 83 000 €. Poistenie zaniká, okrem iných prípadov špecifikovaných vo Všeobecných poistných podmienkach a Osobitných poistných podmienkach, posledným dňom kalendárneho roka v ktorom klient dovŕši 65 rokov, resp. v prípade súboru poistenia C až 67 rokov.

Poistiteľné osoby

Poistiť sa môže každý klient – fyzická osoba, ktorému bude poskytnutá pôžička a ktorý spĺňa jednoduchú vekovú podmienku: v prípade súboru poistenia A a B nemá viac ako 60 rokov, v prípade súboru poistenia C má najmenej 61 rokov a najviac 62 rokov a zároveň:

Pre súbor poistenia A a C

 • Nie je poberateľom starobného ani invalidného dôchodku.
 • Nie je v pracovnej neschopnosti.
 • Je zdravý v zmysle Vyhlásenia o zdravotnom stave.
 • Pre súbor poistenia B

 • Nie je poberateľom starobného ani invalidného dôchodku.
 • Nie je v pracovnej neschopnosti.
 • Je zdravý v zmysle Vyhlásenia o zdravotnom stave.
 • Je zamestnaný v zmysle Vyhlásenia o zamestnanosti.
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave

  Poistený čestne prehlasuje, že spĺňa nasledovné zdravotné a iné podmienky: rozdiel medzi jeho výškou (v cm) a jeho hmotnosťou (v kg) je v rozpätí 70 až 120, je zdravý, nemá zníženú pracovnú schopnosť, nie je aktuálne práceneschopný, nie je psychicky nespôsobilý, nie je mu priznaný invalidný dôchodok, nebol uznaný invalidným Sociálnou poisťovňou a ani nepodal žiadosť o priznanie invalidného dôchodku alebo invalidity; za posledných 5 rokov nebol chorý (okrem bežných chorôb ako napríklad chrípka, nachladnutie, podráždenie kože, zlomeninu kostí a pod.) alebo hospitalizovaný dlhšie ako 14 po sebe nasledujúcich dní; neboli mu zistené poruchy a choroby nasledovných systémov a orgánov: ochorenie dýchacích orgánov, ochorenie chrbtice alebo pohybového aparátu, ochorenie tráviaceho traktu, kardiovaskulárne ochorenie, neurologické ochorenie, ochorenie obličiek, ochorenie močového systému, zhubné ochorenie, metabolické ochorenie, ochorenie štítnej žľazy, reumatické ochorenie, psychiatrické ochorenie vrátane akejkoľvek závislosti, nelieči sa a ani sa neliečil na chronické ochorenie alebo nevyliečiteľnú chorobu, nie je v pravidelnej lekárskej opatere, či pod pravidelným lekárskym dohľadom, nie je a ani mu nebolo lekárom odporučené žiadne diagnostické vyšetrenie hospitalizácia alebo operácia, neplánuje podstúpiť odber krvi, nepodstúpil žiadne lekárske vyšetrenie, ktorého výsledok nie je známy v čase podpisu tejto zmluvy, neužíva trvalo lieky, nikdy nemal HIV pozitívny test; poistený uvádza a na svoju česť prehlasuje, že uvedené podmienky bez výnimky spĺňa.

  Vyhlásenie o zamestnanosti

  Podpisuje ho klient so suborom poistenia B a znie: poistený čestne vyhlasuje, že bol nepretržite zamestnaný na dobu neurčitú s najmenej 20 hodinovým pracovným týždňom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom u posledného zamestnávateľa je zamestnaný najmenej 6 posledných mesiacov, ďalej vyhlasuje, že nie je samostatne zárobkovo činná osoba, nie je nezamestnaný, nie je v skúšobnej dobe, nevedie so zamestnávateľom súdny spor týkajúci sa jeho pracovného pomeru a nie je si ani vedomý, že by mu hrozila nezamestnanosť, nebola mu daná výpoveď, nedal výpoveď a ani neuvažuje tak urobiť, nie je si vedomý toho, že patrí k zamestnancom, ktorých pracovná zmluva má byť v nasledujúcich dvanástich mesiacoch ukončená z dôvodu organizačných zmien.

  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Na účely informovania klienta o spracúvaní osobných údajov v podmienkach Generali Poisťovňa slúži dokument Informácia o spracúvaní osobných údajov. Klient berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, aby jednou z možností ako Generali Poisťovňa, a. s. plní svoju informačnú povinnosť podľa Čl. 12 a nasl. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov bolo zverejnenie informácií na webovom sídle Generali Poisťovňa, a. s. (www.generali.sk).

  Dokumenty na stiahnutie

  Tu nájdete:

  • Informácia o spracúvaní osobných údajov Generali Poisťovňa - stiahnite tu
  • Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie k pôžičke Žltý melon - stiahnite tu
  • Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia k poisteniu k pôžičke Žltý melón - stiahnite tu
  • Osobitné poistné podmienky pre poistenie zlomeniny kosti k pôžičke Žltý melón - stiahnite tu
  • Rámcová poistná zmluva - stiahnite tu
  • Prehľad poistného krytia Žltý melon - stiahnite tu