BEZPEČNOSŤ A SÚKROMIE

Bezpečnosť a ochrana Vašich osobných údajov a investícií je pre nás prvoradá. Žltý melón prijal viacero nadštandardných opatrení na zabezpečenie ich ochrany a kontroly.

Naša stránka a systém sú zabezpečené najvyššími štandardami IT bezpečnosti tak, aby všetky Vaše osobné údaje boli v absolútnom bezpečí. Náš informačný systém je registrovaný Úradom pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Bezpečnosť osobných údajov

Všetky informácie, ktoré nám poskytujete, spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v procese registrácie a pri vyplnení žiadosti o pôžičku, slúžia výlučne na vopred stanovené účely. Vaše osobné údaje poskytujeme okrem príjemcov, u ktorých to vyžaduje zákon, len takým príjemcom, ktorých podrobujeme dôkladnému výberu, a to najmä z dôvodu zabezpečenia realizácie našich záväzkov voči Vám a poskytovania plnohodnotných služieb.

V systéme a v aukcii vystupujete anonymne, pod menom používateľa (Nick name). Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V systéme sa nezverejňujú žiadne osobné údaje. V aukcii sa nezverejňujú žiadne osobné údaje dlžníkov, ale len všeobecné informácie o nich a ich pôžičke. Totožnosť dlžníkov môže byť odhalená investorom len v prípade omeškania splácania pôžičiek, a to v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami používania portálu Žltý melón.

Detailnú informáciu o tom, ako pristupujeme k spracúvaniu a ochrane Vašich osobných údajov nájdete tu.

Bezpečnosť spojenia

Pri pripojení na portál Žltý melón a pri práci s Vašimi investíciami, aukciami, pôžičkami a osobnými údajmi sú všetky prenášané dáta šifrované technológiu SSL (Secure Sockets Layer). Týmto spôsobom je zaistené to, že Vaše údaje sa k nám dostanú tak, ako ste ich zadali a nikto iný ich neprečíta.

Žltý melón používa 256-bitové SSL šifrovanie.

Bezpečné pripojenie spoznáte podľa symbolu 'zámku' a podľa zabezpečeného pripojenia pomocou 'https' protokolu, viditeľného v URL Vášho prehliadača.

Bezpečnosť Vašich prihlasovacích údajov

On-line prístup k Vašim investíciám, aukciám a pôžičkám je možný len po tom, ako ste sa autentifikovali pomocou správneho prihlasovacieho mena a hesla k Vášmu účtu. Je dôležité, aby ste nikomu neprezradili Vaše prihlasovacie meno a najmä heslo, a tiež nepoužívali na stránkach Žltý melón rovnaké heslo ako pri iných službách (napríklad freemailové servery, diskusné fóra .... Yahoo, Hotmail, atď.).

Po určitom počte neúspešných pokusov o prihlásenie sa do systému zabránime on-line prístupu k Vášmu účtu a až po určitej dobe, bude znova zaktívnený. Vaše heslo nikomu za žiadnych okolností neprezrádzajte, naši operátori Vás o heslo nikdy nepožiadajú.

Vaše heslo je v databáze systému uložené v zašifrovanej podobe a v zašifrovanej podobe je aj prenášané po sieti pri Vašom prihlasovaní. K Vášmu heslu nemá prístup nikto okrem Vás. Vaše heslo nie je prístupné ani administrátorom systému, databázy a infraštruktúry.

Ak sa po používaní stránok Žltý melón zabudnete odhlásiť, alebo je Váš počítač istú dobu počas spojenia neaktívny, náš systém Vás automaticky odhlási. Stránky zobrazené počas bezpečného spojenia sa neukladajú do dočasných (temporary) súborov na Vašom počítači. Napriek tomu Vám odporúčame, aby ste sa vždy po ukončení používania stránok Žltý melón odhlásili. Platí to najmä v prípade, ak ste na stránky Žltý melón pristupovali z verejných alebo neznámych počítačov.

Bezpečnosť Vašich dát

Vaše dáta sú ukladané v zabezpečenej databáze na zabezpečených serveroch umiestnených v datacentre spoločnosti Amazon Web Services (AWS), dcérskej spoločnosti firmy Amazon. AWS je najväčším poskytovateľom cloudových riešení na svete, s najvyšším štandardom bezpečnosti a spoľahlivosti. K dátam v databázach na serveroch majú prístup len naši vybraní zamestnanci, ich právomoci oboznamovať sa s detailnými údajmi užívateľov sú striktne limitované. Sú to iba tie osoby, ktoré ich potrebujú pre zabezpečenie činnosti Žltého melóna, napr. naši úveroví analytici. Operačné systémy sú udržiavané a pravidelne aktualizované najnovšími bezpečnostnými riešeniami, antivírový softvér je pravidelne aktualizovaný a vždy obsahuje najnovšiu dostupnú databázu vírusov. Pre zabránenie neautorizovaným aktivitám a útokom sú systémy chránené firewallom.

Zvýšená bezpečnosť citlivých transakcií

Z dôvodu bezpečnosti Vás a Vašich financií Žltý melón používa aj systém sekundárnej ochrany pomocou Validačných kódov.

Pre vykonanie najcitlivejších úkonov, akými sú zasielanie finančných prostriedkov alebo zmeny osobných údajov, nestačí, že ste do systému prihlásený pod Vašim užívateľským menom a heslom. Je nutné ich ešte potvrdiť tzv. Validačným kódom. Podobný systém používajú banky vo forme Grid kariet.

Systém Vám na úvod vygeneruje zoznam 100 náhodných validačných kódov. Pri uskutočnení citlivej transakcie Vás vyzve na zadanie správneho kódu zo zoznamu, vedeného pod daným číslom. Každý kód je pritom využitý len raz. Po ich vyčerpaní Vám systém znovu vygeneruje ďalších 100 náhodných validačných kódov. V prípade, ak kódy náhodou stratíte, alebo Vám ich odcudzia, kontaktujte nás a po overení Vašej totožnosti staré kódy zablokujeme a vygenerujeme Vám nový zoznam.


Pre investorov: Bezpečnosť Vašich investícií

Všetci žiadatelia o pôžičku prechádzajú prísnou kontrolou personálnej identifikácie a komplexným hodnotením dlžníka. Len žiadatelia s jasným zázemím a schopnosťou splácať si môžu požičať prostredníctvom Žltého melóna a požiadať v aukcii o pôžičku. Aj keď sa investori v aukcii nedozvedia presnú identitu žiadateľa, majú k dispozícii všetky podstatné informácie pre uskutočnenie svojho investičného rozhodnutia. Všetky údaje o dlžníkoch a ich pôžičkách, ktoré sú uvedené v aukciách, sú v rámci procesu komplexného hodnotenia dlžníka overované.

Riziko Vašej investície je pod permanentnou kontrolou. Žltý melón si nemožno zamieňať s nebankovými spoločnosťami poskytujúcimi pôžičky akémukoľvek rizikovému klientovi za neprimerane vysoké úroky. Portfólio dlžníkov, ktorí si požičiavajú na Žltom melóne, sa skôr prekrýva so štandardnými klientmi, ktorým banky poskytujú bankové spotrebné úvery. A tomu prístupu sú prispôsobené aj prísne kritéria nášho skóringového systému. Motiváciou dlžníkov požičať si nie je ľahší prístup k peniazom, ale výhodnejšie podmienky, za ktorých si ich môžu požičať. Udržanie dlhodobo nízkeho defaultného portfólia je absolútnym kritériom pre úspešnosť našich služieb.

Maximálne sumy pôžičiek jednotlivých dlžníkov sú nastavené individuálne podľa ich finančnej situácie, a tiež podľa historických skúseností s bezproblémovým splácaním daného dlžníka. Pôžičky jedného dlžníka súhrnne nesmú prekročiť maximálnu sumu pôžičiek na Žltom melóne. Na to, aby ste sa stali investorom na Žltom melóne, Vám stačí iba 25 €. Zároveň však, ak chcete na Žltom melóne seriózne investovať, odporúčame rozložiť Vašu investíciu minimálne medzi 30 dlžníkov. Čím viac dlžníkov sa nachádza vo Vašom portfóliu, tým je Vaša investícia lepšie diverzifikovaná. A tak potenciálne výpadky pri splátkach od jedného dlžníka len minimálne ovplyvnia výnosnosť celého Vášho portfólia. Z tohto dôvodu neumožňujeme, aby jeden investor investoval do jednej nezabezpečenej pôžičky viac ako 250 €, resp. 25% jej sumy, ak už dosiahol vyššiu diverzifikáciu svojho portfólia.

Viac o ochrane Vašich investícií čítajte v časti Bezpečnosť investície.