AKO ŽLTÝ MELÓN ZARÁBA

Poplatky, ktoré si účtuje Žltý melón za svoje služby sú jednoduché a transparentné. Neplatíte poplatky za využívanie nášho systému, za žiadosť o pôžičku, aukciu, alebo realizáciu Vašej investície. Žiadateľ nám platí poplatok až za poskytnutie pôžičky, investor za následnú správu investície, a to len zo skutočne zaplatených splátok. Neúčtujeme Vám žiadne skryté poplatky a zmluvy neobsahujú žiadne ďalšie dodatočné náklady.

POPLATOK LEN Z ÚSPEŠNÝCH PÔŽIČIEK A INVESTÍCIÍ

Žltý melón si za svoje služby účtuje poplatok len z realizovaných pôžičiek a investícií.

Čo pre Vás za to Žltý melón robí? Čítajte viac v časti Čo pre Vás Žltý melón zabezpečuje.

Platný sadzobník poplatkov

Poplatky Investora

Správa investície - Štandardná / CashFree
(počítané z uhradenej mesačnej splátky pôžičky)
1,00 % / 0,33 %
(minimálne 0,01 €)
Postúpenie (predaj) pohľadávky inému investorovi
(počítané z výšky predanej pohľadávky)
1,50 %
(minimálne 0,01 €)

Poplatky Dlžníka

Poplatky pri pôžičke
Poskytnutie pôžičky - Štandardná
(počítaný z výšky pôžičky; jednorazovo + mesačne počas trvania pôžičky)
AA 2,90% + 0,08 % A 3,50% + 0,15 %
B 4,10% + 0,25 % C 4,70% + 0,30 %
D 5,10% + 0,40 % D- 5,60% + 0,45 %
HR 6,10% + 0,60 %
(minimálna výška jednorázového poplatku je 30,00 €)
Poskytnutie pôžičky - CashFree Bývanie a CashFree Hypo
(počítaný z výšky pôžičky; jednorazovo + mesačne počas trvania pôžičky)
3,5 % + 0,08 %
(minimálna výška jednorázového poplatku je 30,00 €)
Poskytnutie pôžičky - CashFree Parking
(počítaný z výšky pôžičky; jednorazovo + mesačne počas trvania pôžičky)
3,5 % + 0,15 %
(minimálna výška jednorázového poplatku je 30,00 €)
Poskytnutie pôžičky - CashFree Nákup podľa prílohy Sadzobníka poplatkov
Predčasné splatenie - CashFree Bývanie, CashFree Hypo
(z predčasne splatenej istiny)
0,50 %
Predčasné splatenie - ostatné pôžičky
(z predčasne splatenej istiny; do 12 mesiacov pred splatnosťou pôžičky / viac ako 12 mesiacov pred splatnosťou pôžičky)
0,50 % / 3,00 %
Sankčné poplatky – v prípade omeškania so splácaním pôžičky
Omeškaná splátka pôžičky
(za každý, aj začatý mesiac omeškania)
10,00 €
Zaslanie emailovej upomienky * 4,00 €
Zaslanie sms upomienky ** 4,00 €
Telefonická upomienka 6,00 €
Zaslanie písomnej výzvy poštou 25,00 €
Odovzdanie inkasnej spoločnosti na vymáhanie
(z dlžnej sumy v omeškaní)
15,00 %

Všeobecné poplatky

Vyžiadaný výber z Virtuálneho účtu
(prevod na Individuálny bankový účet Používateľa)
0,20 €
Všetky poplatky sú vrátane DPH.
Tento Sadzobník poplatkov je platný a účinný od 27.1.2021

* Netýka sa pripomienky prvej splátky v omeškaní.
** Netýka sa pripomienky prvej splátky v omeškaní.