AKO ŽLTÝ MELÓN ZARÁBA

Poplatky, ktoré si účtuje Žltý melón za svoje služby sú jednoduché a transparentné. Neplatíte poplatky za využívanie nášho systému, za žiadosť o pôžičku, aukciu, alebo realizáciu Vašej investície. Žiadateľ nám platí poplatok až za poskytnutie pôžičky, investor za následnú správu investície, a to len zo skutočne zaplatených splátok. Neúčtujeme Vám žiadne skryté poplatky a zmluvy neobsahujú žiadne ďalšie dodatočné náklady.

POPLATOK LEN Z ÚSPEŠNÝCH PÔŽIČIEK A INVESTÍCIÍ

Žltý melón si za svoje služby účtuje poplatok len z realizovaných pôžičiek a investícií.

Čo pre Vás za to Žltý melón robí? Čítajte viac v časti Čo pre Vás Žltý melón zabezpečuje.

Platný sadzobník poplatkov

Poplatky Investora

Správa investície - Štandardná / CashFree
(počítané z uhradenej mesačnej splátky pôžičky)
1,00 % / 0,33 %
(minimálne 0,01 €)
Postúpenie (predaj) pohľadávky inému investorovi
(počítané z výšky predanej pohľadávky)
1,50 %
(minimálne 0,01 €)

Poplatky Dlžníka

Poplatky pri pôžičke
Poskytnutie pôžičky - Štandardná
(počítaný z výšky pôžičky; jednorazovo + mesačne počas trvania pôžičky)
AA 2,90% + 0,08 % A 3,50% + 0,15 %
B 4,10% + 0,25 % C 4,70% + 0,30 %
D 5,10% + 0,40 % D- 5,60% + 0,45 %
HR 6,10% + 0,60 %
(minimálna výška jednorázového poplatku je 30,00 €)
Poskytnutie pôžičky - CashFree Bývanie a CashFree Hypo
(počítaný z výšky pôžičky; jednorazovo + mesačne počas trvania pôžičky)
3,5 % + 0,08 %
(minimálna výška jednorázového poplatku je 30,00 €)
Poskytnutie pôžičky - CashFree Realitná
(počítaný z výšky pôžičky; jednorazovo + mesačne počas trvania pôžičky)
Pôžicka < 50 001 €: 3,5 % + 0,08 %
Pôžicka 50 001 € - 125 000 €: 3,0 % + 0,06 %
Pôžicka 125 001 € - 175 000 €: 2,5 % + 0,05 %
Pôžicka 175 001 € - 225 000 €: 2,0 % + 0,04 %
Pôžicka > 225 000 €: 1,5 % + 0,03 %
(minimálna výška jednorázového poplatku je 30,00 €)
Poskytnutie pôžičky - CashFree Parking
(počítaný z výšky pôžičky; jednorazovo + mesačne počas trvania pôžičky)
3,5 % + 0,15 %
(minimálna výška jednorázového poplatku je 30,00 €)
Poskytnutie pôžičky - CashFree Nákup podľa prílohy Sadzobníka poplatkov
Predčasné splatenie - CashFree Bývanie, CashFree Hypo
(z predčasne splatenej istiny)
0,50 %
Predčasné splatenie - ostatné pôžičky
(z predčasne splatenej istiny; do 12 mesiacov pred splatnosťou pôžičky / viac ako 12 mesiacov pred splatnosťou pôžičky)
0,50 % / 3,00 %
Mimoriadna splátka pôžičky
(zo sumy mimoriadnej splátky)
1,50 %
Sankčné poplatky – v prípade omeškania so splácaním pôžičky
Omeškaná splátka pôžičky
(na základe štandardnej výšky splátky pôžičky; za každý, aj začatý mesiac omeškania)
Splátka Sankčný poplatok
< 50 €: 5,00 €
50 € - 100 €: 10,00 €
100 € - 150 €: 15,00 €
150 € - 200 €: 20,00 €
200 € - 250 €: 25,00 €
250 € - 300 €: 30,00 €
300 € - 350 €: 35,00 €
350 € - 400 €: 40,00 €
400 € - 450 €: 45,00 €
> 450 €: 50,00 €
Zaslanie emailovej upomienky * 6,00 €
Zaslanie sms upomienky ** 6,00 €
Telefonická upomienka 8,00 €
Zaslanie písomnej výzvy poštou 30,00 €
Zaslanie dohody o zrážkach zo mzdy zamestnávateľovi 10,00 €
Odovzdanie inkasnej spoločnosti na vymáhanie
(z dlžnej sumy v omeškaní)
18,00 %
Administratívny poplatok pri zosplatnení pôžičky 15,00 €
Určenie náhradného splátkového kalendáru pre pôžičku 15,00 €
Prihlásenie pohľadávky do konkurzu 30,00 €
Katastrálne poplatky
Konverzia dokumentov do elektronickej podoby pri vklade do katastra nehnuteľností pre pôžičky CashFree Hypo 15,00 €
Konverzia dokumentov do elektronickej podoby pri vklade do katastra nehnuteľností pre pôžičky CashFree Realitná 50,00 €
Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 50,00 €

Všeobecné poplatky

Vyžiadaný výber z Virtuálneho účtu
(prevod na Individuálny bankový účet Používateľa)
0,20 €
Všetky poplatky sú vrátane DPH.
Tento Sadzobník poplatkov je platný a účinný od 15.4.2024

* Netýka sa pripomienky prvej splátky v omeškaní.
** Netýka sa pripomienky prvej splátky v omeškaní.