VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.zltymelon.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky používania Internetového portálu www.zltymelon.sk (ďalej len „VZP“) sa vzťahujú na sprostredkovanie a dojednávanie pôžičky alebo postúpenia pohľadávky na Internetovom portáli, bližšie vymedzujú podmienky a zásady využívania služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového portálu a podrobne špecifikujú práva a povinnosti spoločnosti iService, a. s., so sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 46 029 796, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5236/B, (ďalej len „iService, a. s.“), spoločnosti iSale, v. o. s., so sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 46 289 402, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1416/B, (ďalej len „iSale, v. o. s.“), iných Spoločností skupiny iService, Dlžníka a Investora.

1.2 Právne vzťahy medzi spoločnosťou iService, a. s., spoločnosťou iSale, v. o. s., inými Spoločnosťami skupiny iService, potenciálnym Dlžníkom a potenciálnym Investorom sa riadia týmito VZP, vrátane Sadzobníka poplatkov, Rámcovou zmluvou o spolupráci, Zmluvou o pôžičke, Zmluvou o postúpení pohľadávky, Zmluvou o zriadení záložného práva, Zmluvou o postúpení zabezpečenej pohľadávky, pokynmi uvedenými na Internetovom portáli, Reklamačným poriadkom spoločnosti iService, a. s., Reklamačným poriadkom spoločnosti iSale, v. o. s. a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.3 Podmienkou využívania služieb Internetového portálu je registrácia a verifikácia Používateľa na Internetovom portáli vyplnením formulára osobných údajov, vykonanie činností vyžadovaných Internetovým portálom, akceptácia podmienok špecifikovaných v týchto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci a získanie statusu Dlžníka alebo Investora.

2. Výklad pojmov

2.1 Internetový portál je internetová platforma prevádzkovaná a spravovaná v spolupráci spoločností iService, a. s., iSale, v. o. s. a iných Spoločností skupiny iService, prostredníctvom ktorej sa prevádzkuje Internetová aukcia pôžičiek, Internetová aukcia pohľadávok a poskytujú ďalšie služby spojené s jej využívaním.

2.2 Spoločnosť iService, a. s. je vlastníkom Internetového portálu, ktorá na základe procesu registrácie Investora a na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci, umožňuje Investorovi prístup do Internetovej aukcie pôžičiek a Internetovej aukcie pohľadávok (t.j. najmä, no nie výlučne vyhľadávanie v dopytoch pôžičky alebo ponuke pohľadávky, umiestnenie ponuky pôžičky alebo ponuky pohľadávky),a zabezpečuje ďalšie služby pri využívaní Internetového portálu. Obdobné služby ako spoločnosť iService, a. s. sú Investorom oprávnené poskytovať aj iné Spoločnosti skupiny iService. Spoločnosť iService, a. s. na základe zmluvného vzťahu s inými Spoločnosť skupiny iService poskytuje služby, ktoré poskytuje Investorom, s ktorými má uzavretú Rámcovú zmluvu o spolupráci aj Investorom, ktorí majú uzavretú rámcovú zmluvu o spolupráci s inou Spoločnosťou skupiny iService.

2.3 Iná Spoločnosť skupiny iService je spoločnosť iService Czech Republic, s.r.o., so sídlom: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 024 14 481, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 219243.

2.4 Spoločnosť iSale, v. o. s. je na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou iService, a. s. oprávnená využívať doménu Internetového portálu, jeho software, databázu, ako i sprostredkovávať prístup a využívanie a správu Internetového portálu pre jednotlivých Dlžníkov. Za týmto účelom, na základe procesu registrácie a verifikácie Dlžníka a na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci, umožňuje Dlžníkovi prístup do Internetovej aukcie pôžičiek (t.j. najmä, no nie výlučne umiestnenie dopytu pôžičky, založenie aukcie, správa aukcie, ukončenie a sprocesovanie aukcie) a zabezpečuje ďalšie služby pri využívaní Internetového portálu.

2.5 Dlžník je fyzická osoba, ktorá v dôsledku procesu registrácie a verifikácie a na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej so spoločnosťou iSale, v. o. s. získala status Dlžníka a ktorá na základe výsledku Internetovej aukcie pôžičiek uzatvorí s Investorom, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s., Zmluvu o pôžičke. Pre účely týchto VZP Dlžník nesmie byť podnikateľom v zmysle príslušných ustanovení aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov, musí byť plne spôsobilý na právne úkony, starší ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky a musí byť vlastníkom Individuálneho bankového účtu.

2.6 Investor je (i) fyzická osoba, ktorá v dôsledku procesu registrácie a na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej so spoločnosťou iService, a. s. získala status Investora ako aj (ii) fyzická osoba, ktorá v dôsledku procesu registrácie podľa podmienok inej Spoločnosti skupiny iService a na základe rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej s inou Spoločnosťou skupiny iService, ktorá na základe výsledku Internetovej aukcie pôžičiek uzatvorí s Dlžníkom Zmluvu o pôžičke alebo na základe Internetovej aukcie pohľadávok s iným Investorom Zmluvu o postúpení pohľadávky alebo Zmluvu o postúpení zabezpečenej pohľadávky; Zmluva o pôžičke, Zmluva o postúpení pohľadávky, resp. Zmluva o postúpení zabezpečenej pohľadávky bude s Dlžníkom, resp. s Investorom uzatvorená prostredníctvom spoločnosti iService, a. s., konajúcej v mene a na účet Investora. Pre účely týchto VZP Investor nesmie byť podnikateľom v zmysle príslušných ustanovení aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov, musí byť plne spôsobilý na právne úkony, starší ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území niektorej zo SEPA krajín a musí byť vlastníkom Individuálneho bankového účtu.

2.7 Zmluva o pôžičke je zmluva uzatvorená na základe výsledku Internetovej aukcie pôžičiek medzi Dlžníkom a Investorom, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s.

2.8 Zmluva o postúpení pohľadávky je zmluva uzatvorená na základe výsledku Internetovej aukcie pohľadávok medzi dvomi Investormi, v mene a na účet ktorých koná spoločnosť iService, a. s. Predmetom Zmluvy o postúpení pohľadávky môže byť výlučne pohľadávka Investora voči Dlžníkovi, ktorá vznikla na základe Zmluvy o pôžičke uzatvorenej prostredníctvom Internetovej aukcie pôžičiek prevádzkovanej na Internetovom portáli.

2.9 Internetová aukcia pôžičiek je automatický elektronický nástroj prevádzkovaný na Internetovom portáli za účelom stretávania sa ponuky a dopytu pôžičky za podmienok stanovených týmito VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, Rámcovou zmluvou o spolupráci a pokynmi uvedenými na Internetovom portáli.

2.10 Internetová aukcia pohľadávok je automatický elektronický nástroj prevádzkovaný na Internetovom portáli za účelom stretávania sa ponuky a dopytu pohľadávky za podmienok stanovených týmito VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, Rámcovou zmluvou o spolupráci a pokynmi uvedenými na Internetovom portáli.

2.11 Rámcová zmluva o spolupráci je zmluva uzatvorená v súlade s týmito VZP medzi spoločnosťou iService, a. s. a Investorom, resp. medzi spoločnosťou iSale, v. o. s. a Dlžníkom, uzatvorená na základe procesu registrácie a verifikácie príslušného subjektu a predmetom ktorej je využitie služieb Internetového portálu za podmienok bližšie špecifikovaných v týchto VZP. Nevyhnutným predpokladom na uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou iService, a. s. (v prípade Investora) alebo spoločnosťou iSale, v. o. s. (v prípade Dlžníka) a získanie statusu Investora alebo Dlžníka je úspešná registrácia na Internetovom portáli, vytvorenie Virtuálneho účtu Používateľa, úspešné overenie totožnosti a v prípade Používateľa, ktorý má záujem získať status Dlžníka, i absolvovanie internej a externej verifikácie Používateľa a posúdenie bonity Používateľa, ktorý má záujem získať status Dlžníka (scoring).

2.12 Používateľ Internetového portálu je osoba, ktorá má záujem na základe procesu registrácie a verifikácie uzatvoriť Rámcovú zmluvu o spolupráci a získať tak status Dlžníka alebo Investora za účelom využívania služieb Internetového portálu.

2.13 Meno Používateľa je unikátny individuálny názov, ktorý si vyberie Používateľ pri registrácii na Internetovom portáli a pod ktorým vystupuje voči ostatným Používateľom Internetového portálu pri využívaní služieb Internetového portálu.

2.14 Individuálny bankový účet je individuálny bankový účet vo výlučnom vlastníctve Používateľa, vedený v mene Euro (EUR) alebo České koruny (CZK) subjektom oprávneným poskytovať bankové služby na území niektorej z krajín SEPA; Používateľ nie je pri využívaní služieb Internetového portálu, Internetovej aukcie pôžičiek a Internetovej aukcie pohľadávok oprávnený vykonávať akékoľvek platby prostredníctvom zahraničného platobného styku.

2.15 Bankový účet iService, a. s. je neúročený bankový účet vo výlučnom vlastníctve spoločnosti iService, a. s., využívaný výlučne na zabezpečenie správneho prevodu peňažných prostriedkov medzi spoločnosťou iService, a. s., spoločnosťou iSale, v. o. s., inou Spoločnosťou skupiny iService, Investorom a Dlžníkom a ich zúčtovania.

2.16 Bankový účet iSale, v. o. s. je neúročený bankový účet vo výlučnom vlastníctve spoločnosti iSale, v. o. s., využívaný výlučne na zabezpečenie správneho prevodu peňažných prostriedkov medzi spoločnosťou iService, a. s., spoločnosťou iSale, v. o. s., inou Spoločnosťou skupiny iService, Investorom a Dlžníkom a ich zúčtovania.

2.17 Zúčtovací účet Dlžníka/Investora je neúročený virtuálny bankový účet spojený s Bankovým účtom iService, a. s. alebo inej Spoločnosťou skupiny iService (v prípade Investora) alebo Bankovým účtom iSale, v. o. s. (v prípade Dlžníka), vytvorený pre potreby konkrétneho Dlžníka alebo Investora.

2.18 Virtuálny účet je odlíšená časť Internetového portálu, prostredníctvom ktorej a na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci existuje možnosť podania dopytu alebo ponuky pôžičky alebo pohľadávky a ku ktorej má prístup len oprávnený Používateľ po zadaní prihlasovacieho mena, ktorým sa rozumie Meno Používateľa a Heslo.

2.19 Heslo je sled abecedných znakov a čísiel, ktorý si stanoví Používateľ pri registrácii s cieľom záruky výlučnosti prístupu k svojmu Virtuálnemu účtu Používateľa.

2.20 Verifikácia je proces kontrolných činností spoločnosti iService, a. s. a iSale, v. o. s., zameraný na overenie súladu dokumentov zaslaných od Používateľa s údajmi zadanými pri jeho registrácii, resp. na overenie súladu údajov zadaných Používateľom pri jeho registrácii alebo dokumentov zaslaných od Používateľa so skutočným stavom zachyteným vo verejne alebo neverejne prístupných databázach a registroch.

2.21 Ratingová skupina je súbor Používateľov, ktorí majú záujem uzatvoriť so spoločnosťou iSale, v. o. s. Rámcovú zmluvu o spolupráci a získať tak status Dlžníka, určených podľa procesu posúdenia bonity (scoringu) týchto Používateľov a zaradených do príslušnej skupiny na základe prognózového ohodnotenia pravdepodobnosti nesplatenia pôžičky z ich strany.

2.22 Zmluvné strany sú spoločnosť iSale, v. o. s., spoločnosť iService, a. s., Dlžník a Investor.

2.23 Dohoda o zrážkach zo mzdy je zmluva uzatvorená medzi Dlžníkom a Investorom, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s., a to za účelom zabezpečenia záväzku Dlžníka zo Zmluvy o pôžičke.

2.24 ZOPI je záujmové združenie právnických osôb Združenie na ochranu práv investorov - občanov, so sídlom: Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 45 741 867.

2.25 Zrušený

2.26 Zrušený

2.27 Autoinvest je automatizovaný nástroj poskytovaný Internetovým portálom umožňujúci Veriteľovi automatizované určovanie Dlžníkov, ktorým ponúkne pôžičku, na základe zvolených parametrov a bez nutnosti určovania konkrétneho Dlžníka v každom jednotlivom prípade.

2.28 Zmluva o zriadení záložného práva je zmluva, ktorou Dlžník zriadi v prospech ZOPI záložné právo k nehnuteľnosti, ktorej nadobudnutie bude financované zo zdrojov získaných na základe Zmluvy o pôžičke.

2.29 Zmluva o postúpení zabezpečenej pohľadávky je zmluva o postúpení pohľadávky, ktorou Investor postúpi na ZOPI svoju pohľadávku voči Dlžníkovi zabezpečenú záložným právom v prospech ZOPI.

3. Získanie statusu Dlžníka

3.1 Registrácia a vytvorenie Virtuálneho účtu Používateľa

3.1.1 S cieľom registrácie a vytvorenia Virtuálneho účtu Používateľa na Internetovom portáli je Používateľ, ktorý má záujem uzatvoriť Rámcovú zmluvu so spoločnosťou iSale, v. o. s. a získať tak status Dlžníka, povinný zadať meno a priezvisko, zvolené Meno Používateľa a e-mailovú adresu, prípadne ďalšie údaje požadované Internetovým portálom a akceptovať VZP vrátane Sadzobníka poplatkov zakliknutím príslušného políčka na Internetovom portáli. Zakliknutím príslušného políčka na Internetovom portáli Používateľ vyhlasuje, že sa starostlivo a podrobne oboznámil s obsahom týchto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, ich obsahu porozumel a že sa zaväzuje tieto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov dodržiavať. Používateľ je zároveň povinný prostredníctvom zakliknutia príslušného políčka na Internetovom portáli udeliť súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov.

3.1.2 Na základe správneho a korektného vyplnenia požadovaných údajov, ich odoslaní a odsúhlasení záväznosti VZP vrátane Sadzobníka poplatkov (bod 3.1.1 VZP), udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov (bod 3.1.1 VZP) zašle Internetový portál Používateľovi uvítací e-mail, obsahom ktorého bude náhodne vygenerované Heslo, hypertextový odkaz na Internetový portál a výzva na zmenu náhodne vygenerovaného Hesla. Úspešnou zmenou náhodne vygenerovaného Hesla dôjde k automatickému vytvoreniu Virtuálneho účtu Používateľa, ktorý má záujem získať status Dlžníka, čím je zároveň ukončený proces registrácie Používateľa, ktorý má záujem získať status Dlžníka.

3.1.3 Používateľ je povinný vždy zadať správne a pravdivé údaje vyžadované podľa bodu 3.1.1 VZP. Zadanie nesprávnych alebo nepravdivých údajov je dôvodom na odopretie alebo zrušenie registrácie Používateľa, resp. odopretie vytvorenia alebo zrušenie Virtuálneho účtu Používateľa.

3.1.4 Používateľ je oprávnený zadať a používať len jedno Meno Používateľa, ktoré nesmie byť hanlivé, urážlivé, neslušné, nesmie byť zameniteľné s názvom iného Používateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o Používateľovi, jeho osobe, totožnosti, vlastnostiach a spojenia s inými osobami. Internetový portál je oprávnený Meno Používateľa zadané Používateľom pri jeho registrácii, ktoré nespĺňa kritériá uvedené v predchádzajúcej vete, odmietnuť a vyzvať Používateľa na zvolenie nového Mena Používateľa.

3.1.5 Používateľ je oprávnený prostredníctvom Internetového portálu vytvoriť a používať len jeden Virtuálny účet Používateľa, ktorý má záujem získať status Investora a jeden Virtuálny účet Používateľa, ktorý má záujem získať status Dlžníka. Porušenie tejto povinnosti je dôvodom na odopretie alebo zrušenie registrácie Používateľa, resp. odopretie vytvorenia nového Virtuálneho účtu Používateľa alebo zrušenie všetkých Virtuálnych účtov Používateľa.

3.1.6 Používateľ berie na vedomie, že len na základe registrácie a vytvorenia Virtuálneho účtu Používateľa nemá automaticky nárok na využívanie všetkých služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového portálu (t.j. najmä, no nie výlučne možnosť uzatvorenia Zmluvy o pôžičke). Nárok na využívanie všetkých služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového portálu vzniká Používateľovi až uzatvorením Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou iSale, v. o. s. a získaním statusu Dlžníka podľa podmienok ďalej špecifikovaných v týchto VZP.

3.1.7 Používateľ, ktorý má záujem uzatvoriť so spoločnosťou iSale, v. o. s. Rámcovú zmluvu o spolupráci a získať tak status Dlžníka, berie na vedomie, že nevyhnutným predpokladom na vytvorenie žiadosti o pôžičku, uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou iSale, v. o. s. a získanie statusu Dlžníka je úspešná registrácia na Internetovom portáli a vytvorenie Virtuálneho účtu Používateľa (bod 3.1 VZP), úspešné absolvovanie internej verifikácie (bod 3.2 VZP) a externej verifikácie Používateľa a posúdenie bonity Používateľa (scoring) (bod 3.3 VZP).

3.2 Interná verifikácia Používateľa, ktorý má záujem získať status Dlžníka

3.2.1 Po registrácii a vytvorení Virtuálneho účtu (bod 3.1.2 VZP) je Používateľ, ktorý má záujem získať status Dlžníka, s cieľom uzatvorenia Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou iSale, v. o. s., získania statusu Dlžníka a vytvorenia žiadosti o pôžičku, povinný prostredníctvom on-line formulára vygenerovaného Internetovým portálom zadať osobné údaje, kontaktné údaje, údaje týkajúce sa bankového spojenia, údaje o zamestnaní a príjme, ako i ďalšie údaje v rozsahu požadovanom Internetovým portálom.

3.2.2 Používateľ je nad rámec údajov uvedených v bode 3.2.1 týchto VZP oprávnený nepovinne zadať aj ďalšie informácie týkajúce sa jeho osobného stavu, predmetu činnosti, statusu, zamestnania, vzdelania a ďalších doplňujúcich informácií.

3.2.3 Používateľ je povinný vždy zadať správne a pravdivé údaje vyžadované podľa bodu 3.2.1 a 3.2.2 týchto VZP. Zadanie nesprávnych alebo nepravdivých údajov je dôvodom na ukončenie procesu verifikácie tohto Používateľa, neuzavretie Rámcovej zmluvy o spolupráci s týmto Používateľom zrušenie registrácie a Virtuálneho účtu tohto Používateľa.

3.2.4 Na základe údajov zadaných Používateľom, ktorý má záujem získať status Dlžníka (bod 3.2.1 a 3.2.2 VZP), vykoná spoločnosť iSale, v. o. s. internú verifikáciu správnosti a korektnosti týchto údajov so skutočným stavom podľa verejne dostupných databáz a registrov. O výsledku tejto internej verifikácie bude Používateľ bezodkladne informovaný e-mailom.

3.2.5 V prípade zistenia nezhody údajov zadaných Používateľom (bod 3.2.1 a 3.2.2 VZP) so skutočným stavom, ukončí spoločnosť iSale, v. o. s. proces verifikácie tohto Používateľa, neuzavrie s týmto Používateľom Rámcovú zmluvu o spolupráci a je oprávnená zrušiť registráciu a Virtuálny účet tohto Používateľa.

3.2.6 V súlade s inštrukciami oznámenými Používateľovi prostredníctvom e-mailu (bod 3.2.4 VZP), Používateľ zašle doporučenou poštou na adresu spoločnosti iSale, v. o. s. v lehote 5 dní odo dňa doručenia informácie o výsledku internej verifikácie (bod 3.2.4 VZP) originály, resp. kópie ďalších dokumentov podľa inštrukcie uvedenej v e-maile zaslanom mu v súlade s bodom 3.2.4 týchto VZP. Všetky tieto dokumenty môže Používateľ v danej lehote i naskenovať a nahrať (uploadnuť) cez aplikáciu na portáli www.zltymelon.sk. V opačnom prípade má spoločnosť iSale, v. o. s. právo ukončiť proces verifikácie tohto Používateľa, neuzavrieť s týmto Používateľom Rámcovú zmluvu o spolupráci a je oprávnená zrušiť registráciu a Virtuálny účet tohto Používateľa.

3.3 Externá verifikácia a posúdenie bonity (scoring) Používateľa, získanie statusu Dlžníka

3.3.1 Za účelom uzatvorenia Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou iSale, v. o. s., získania statusu Dlžníka, absolvuje následne Používateľ externú verifikáciu (bod 3.3.2 VZP) a posúdenie bonity tohto Používateľa (scoring) (bod 3.3.3 VZP).

3.3.2 Externú verifikácia Používateľa, ktorý má záujem uzatvoriť Rámcovú zmluvu o spolupráci so spoločnosťou iSale, v. o. s. a získať tak status Dlžníka, zabezpečí spoločnosť iSale, v. o. s. porovnaním údajov zadaných týmto Používateľom podľa bodu 3.2.1 VZP resp. oznámených prostredníctvom zaslaných dokumentov a dokladov s údajmi o tomto Používateľovi uvedených v neverejných databázach a registroch. V prípade zistenia rozporov, ukončí spoločnosť iSale, v. o. s. proces verifikácie tohto Používateľa, neuzavrie s týmto Používateľom Rámcovú zmluvu o spolupráci a je oprávnená zrušiť registráciu a Virtuálny účet tohto Používateľa. V prípade zistenia súladu zabezpečí spoločnosť iSale, v. o. s. prostredníctvom spoločnosti iService, a. s. posúdenie bonity (scoring) tohto Používateľa (bod 3.3.3 VZP).

3.3.3 Posúdenie bonity (scoring) Používateľa, ktorý má záujem uzatvoriť Rámcovú zmluvu o spolupráci so spoločnosťou iSale, v. o. s. a získať tak status Dlžníka, vykoná spoločnosť iService, a. s. za účelom zhodnotenia pôžičkovej schopnosti (spôsobilosti) tohto Používateľa, a to prostredníctvom automatizovaného posúdenia bonity (zhodnotenie údajov zadaných Používateľom pri registrácii a ich vyhodnotenie pomocou interného expertného algoritmu, berúceho do úvahy relevantné príjmy a výdavky tohto Používateľa, jeho osobné a majetkové vlastnosti, pôžičkové riziko spojené s konkrétnymi osobami, ako i ďalšie relevantné socio-demografické a iné údaje) a manuálnej verifikácie (telefonické overenie totožnosti, pracovného pomeru a mzdy u zamestnávateľa a iné metódy podľa internej metodiky). Za účelom manuálneho posúdenia bonity podľa predchádzajúcej vety je Používateľ povinný dať súhlas všetkým dotknutým subjektom na poskytnutie požadovaných údajov a informácií, resp. zbaviť všetky dotknuté subjekty mlčanlivosti ohľadne požadovaných údajov a informácií týkajúcich sa osoby Používateľa. O výsledku tohto posúdenia bonity (scoringu) bude Používateľ bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu, obsahom ktorého bude informácia o splnení alebo nesplnení podmienok na uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci a získanie statusu Dlžníka.

3.3.4 V prípade neúspešného absolvovania posúdenia bonity (scoringu) ukončí spoločnosť iSale, v. o. s. proces verifikácie tohto Používateľa, neuzavrie s týmto Používateľom Rámcovú zmluvu o spolupráci a je oprávnená zrušiť registráciu a Virtuálny účet tohto Používateľa.

3.3.5 V prípade úspešného absolvovania posúdenia bonity (scoringu) bude obsahom e-mailu zároveň informácia o zaradení tohto Používateľa do príslušnej Ratingovej skupiny a určenie úrokovej sadzby a maximálnej výšky pôžičky, ktorú je možné tomuto Používateľovi v prípade získania statusu Dlžníka poskytnúť. Úspešným absolvovaním posúdenia bonity (scoringu) dochádza k zavŕšeniu procesu verifikácie Používateľa, automatickej aktivácii Virtuálneho účtu Používateľa a zaslaniu Rámcovej zmluvy o spolupráci a VZP spolu so Sadzobníkom poplatkov na podpis Používateľovi. Podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci a VZP spolu so Sadzobníkom poplatkov oboma zmluvnými stranami je táto zmluva platná a účinná a Používateľ získava status Dlžníka, oprávneného využívať služby Internetového portálu. Používateľ je povinný doručiť dve vyhotovenia ním podpísanej Rámcovej zmluvy o spolupráci a jedno vyhotovenie podpísaných VZP vrátane Sadzobníka poplatkov späť spoločnosti iSale, v. o. s., a to najneskôr ku dňu kedy doručí podpísanú Zmluvu o pôžičke (bod 6.1 a nasl. VZP).

3.4 Rámcová zmluva o spolupráci uzatvorená medzi spoločnosťou iSale, v. o. s. a Dlžníkom

3.4.1 Predmetom Rámcovej zmluvy o spolupráci, na základe ktorej získa Používateľ status Dlžníka, je záväzok spoločnosti iSale, v. o. s. poskytnúť Dlžníkovi služby Internetového portálu, konkrétne nasledovné služby:

3.4.1.1 aktívny prístup do Internetovej aukcie pôžičiek prevádzkovanej na Internetovom portáli (t.j. najmä, no nie výlučne umiestnenie jeho dopytu pôžičky do Internetovej aukcie pôžičiek, založenie Internetovej aukcie pôžičiek, správa aukcie, ukončenie a sprocesovanie aukcie) za účelom vytvorenia príležitosti uzavrieť s Investorom Zmluvu o pôžičke podľa výsledku Internetovej aukcie pôžičiek, a to prostredníctvom spoločnosti iService, a. s., konajúcej v mene a na účet Investora,

3.4.1.2 správa Virtuálneho účtu Dlžníka,

3.4.1.3 poskytovanie ďalších služieb pri používaní Internetového portálu bližšie špecifikovaných v nasledovných ustanoveniach týchto VZP, ako i záväzok Dlžníka uhradiť spoločnosti iSale, v. o. s. za poskytnutie vyššie špecifikovaných služieb Internetového portálu províziu vo forme poplatku za poskytnutie pôžičky vo výške stanovenej v Sadzobníku poplatkov, ktorý je súčasťou týchto VZP (bod 11. VZP), ako i uhradiť ďalšie dohodnuté poplatky za jednotlivé úkony, resp. služby spoločnosti iSale, v. o. s. vo výške stanovenej v Sadzobníku poplatkov, ktorý je súčasťou týchto VZP (bod 11. VZP).

3.4.2 Pre účely riadneho zabezpečenia služieb, ktoré sú predmetom Rámcovej zmluvy o spolupráci, udelí Dlžník spoločnosti iSale, v. o. s. potrebné plnomocenstvo. Preukazom udeleného plnomocenstva bude Rámcová zmluva o spolupráci.

3.4.3 Po podpise Rámcovej zmluvy o spolupráci zašle spoločnosť iSale, v. o. s. Dlžníkovi poštou jedno vyhotovenie Rámcovej zmluvy o spolupráci.

3.4.4 Dlžník výslovne prehlasuje a podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci a týchto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej zmluvy o spolupráci, potvrdzuje, že

3.4.4.1 bol pred podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci podrobne oboznámený so zmluvnými podmienkami v písomnej forme, VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, tvoriacimi súčasť tejto zmluvy, a s ich obsahom súhlasí,

3.4.4.2 pozná rozsah plnomocenstva udeleného spoločnosti iSale, v. o. s. a že bude v súlade s týmto plnomocenstvom postupovať.

3.4.5 Spoločnosť iSale, v. o. s. má na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci nárok na zaplatenie provízie za uzatvorenie Zmluvy o pôžičke, resp. za zaobstaranie príležitosti uzavrieť s Investorom Zmluvu o pôžičke, a to vo forme poplatku za poskytnutie pôžičky vo výške stanovenej v Sadzobníku poplatkov (bod 11. VZP). Poplatok (provízia) podľa predchádzajúcej vety bude spoločnosti iSale, v. o. s. uhradený prostredníctvom spoločnosti iService, a. s., ktorá peňažnú sumu zodpovedajúcu dohodnutej výške poplatku (provízie) samostatne a automaticky odpočíta v mene a na účet spoločnosti iSale, v. o. s. od sumy peňažných prostriedkov poskytnutých Investormi pre účely pôžičky podľa Zmluvy o pôžičke a tento poplatok (províziu) poukáže na Bankový účet iSale, v. o. s. Za ďalšie služby alebo úkony poskytnuté Dlžníkovi na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci, resp. na základe týchto VZP má spoločnosť iSale, v. o. s. nárok na zaplatenie poplatkov vo výške podľa Sadzobníka poplatkov (bod 11. VZP).

3.4.6 Spoločnosť iSale, v. o. s., neručí Dlžníkovi za splnenie záväzkov Investora vyplývajúcich zo Zmluvy o pôžičke.

4. Získanie statusu Investora

4.1 Registrácia a vytvorenie Virtuálneho účtu Používateľa

4.1.1 S cieľom registrácie a vytvorenia Virtuálneho účtu Používateľa na Internetovom portáli je Používateľ, ktorý má záujem uzatvoriť Rámcovú zmluvu so spoločnosťou iService, a. s. a získať tak status Investora, povinný zadať meno a priezvisko, zvolené Meno Používateľa a e-mailovú adresu, prípadne ďalšie údaje požadované Internetovým portálom a akceptovať VZP vrátane Sadzobníka poplatkov zakliknutím príslušného políčka na Internetovom portáli. Zakliknutím príslušného políčka na Internetovom portáli Používateľ vyhlasuje, že sa starostlivo a podrobne oboznámil s obsahom týchto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, ich obsahu porozumel a že sa zaväzuje tieto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov dodržiavať. Používateľ je zároveň povinný prostredníctvom zakliknutia príslušného políčka na Internetovom portáli udeliť súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov.

4.1.2 Na základe správneho a korektného vyplnenia požadovaných údajov, ich odoslania a odsúhlasenia záväznosti VZP vrátane Sadzobníka poplatkov (bod 4.1.1 VZP) a udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov (bod 4.1.1 VZP), zašle Internetový portál Používateľovi uvítací e-mail, obsahom ktorého bude náhodne vygenerované Heslo, hypertextový odkaz na Internetový portál a výzva na zmenu náhodne vygenerovaného Hesla. Úspešnou zmenou náhodne vygenerovaného Hesla dôjde k automatickému vytvoreniu Virtuálneho účtu Používateľa, ktorý má záujem získať status Investora.

4.1.3 Po prepojení na Internetový portál a zmene náhodne vygenerovaného Hesla (bod 4.1.2 VZP) je Používateľ, ktorý má záujem získať status Investora, s cieľom ukončenia procesu registrácie, povinný prostredníctvom on-line formulára vygenerovaného Internetovým portálom zadať osobné údaje, kontaktné údaje, údaje týkajúce sa bankového spojenia, ako i ďalšie údaje v rozsahu požadovanom Internetovým portálom. Vyplnením on-line formulára podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VZP a jeho odoslaním dôjde k ukončeniu procesu registrácie Používateľa, ktorý má záujem získať status Investora. Internetový portál následne zašle Používateľovi e-mail, prílohou ktorého bude kópia VZP vrátane Sadzobníka poplatkov a Rámcovej zmluvy o spolupráci.

4.1.4 Používateľ je nad rámec údajov uvedených v bode 4.1.3 týchto VZP oprávnený nepovinne zadať aj ďalšie informácie týkajúce sa jeho osoby.

4.1.5 Používateľ je povinný vždy zadať správne a pravdivé údaje vyžadované podľa bodu 4.1.1 a 4.1.3 VZP. Zadanie nesprávnych alebo nepravdivých údajov je dôvodom na odopretie alebo zrušenie registrácie Používateľa, resp. odopretie vytvorenia alebo zrušenie Virtuálneho účtu Používateľa.

4.1.6 Používateľ je oprávnený zadať a používať len jedno Meno Používateľa, ktoré nesmie byť hanlivé, urážlivé, neslušné, nesmie byť zameniteľné s názvom iného Používateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o Používateľovi, jeho osobe, totožnosti, vlastnostiach a spojenia s inými osobami. Internetový portál je oprávnený Meno Používateľa zadané Používateľom pri jeho registrácii, ktoré nespĺňa kritériá uvedené v predchádzajúcej vete, odmietnuť a vyzvať Používateľa na zvolenie nového Mena Používateľa.

4.1.7 Používateľ je oprávnený prostredníctvom Internetového portálu vytvoriť a používať len jeden Virtuálny účet Používateľa, ktorý má záujem získať status Investora a jeden Virtuálny účet Používateľa, ktorý má záujem získať status Dlžníka. Porušenie tejto povinnosti je dôvodom na odopretie alebo zrušenie registrácie Používateľa, resp. odopretie vytvorenia nového Virtuálneho účtu Používateľa alebo zrušenie všetkých Virtuálnych účtov Používateľa.

4.1.8 Používateľ berie na vedomie, že len na základe registrácie a vytvorenia Virtuálneho účtu Používateľa nemá automaticky nárok na využívanie služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového portálu (t.j. najmä, no nie výlučne možnosť využitia Internetovej aukcie pôžičiek a Internetovej aukcie pohľadávok). Nárok na využívanie služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového portálu vzniká Používateľovi až uzatvorením Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou iService, a. s. a získaním statusu Investora podľa podmienok ďalej špecifikovaných v týchto VZP.

4.1.9 Používateľ, ktorý má záujem uzatvoriť so spoločnosťou iService, a. s. Rámcovú zmluvu o spolupráci a získať tak status Investora, berie na vedomie, že nevyhnutným predpokladom na uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci a získanie statusu Investora je úspešná registrácia na Internetovom portáli, vytvorenie Virtuálneho účtu Používateľa (bod 4.1 VZP) a úspešné overenie totožnosti (4.2 VZP).

4.2 Overenie totožnosti Používateľa, získanie statusu Investora

4.2.1 Po vytvorení Virtuálneho účtu Používateľa, ktorý má záujem získať status Investora, je tento Používateľ povinný zaslať spoločnosti iService, a. s. za účelom overenia jeho totožnosti podpísanú Rámcovú zmluvu o spolupráci v dvoch vyhotoveniach a kópiu občianskeho preukazu. Všetky tieto dokumenty môže Investor i naskenovať a nahrať (uploadnuť) cez aplikáciu na portáli www.zltymelon.sk. O výsledku overenia totožnosti bude Používateľ bezodkladne informovaný prostredníctvom e-mailu, obsahom ktorého bude informácia o doručení požadovaných dokumentov, o úspešnom alebo neúspešnom overení totožnosti Používateľa, t.j. splnení alebo nesplnení podmienok na uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci a získanie statusu Investora.

4.2.2 V prípade neúspešného overenia totožnosti Používateľa (bod 4.2.1 VZP) a zistenia rozporov údajov zadaných Používateľom pri jeho registrácii a údajov v predložených dokumentoch, ukončí spoločnosť iService, a. s. proces registrácie tohto Používateľa, neuzavrie s týmto Používateľom Rámcovú zmluvu o spolupráci a je oprávnená zrušiť registráciu a Virtuálny účet tohto Používateľa.

4.2.3 V prípade úspešného overenia totožnosti Používateľa (bod 4.2.1 VZP) a zistenia zhody údajov zadaných Používateľom pri jeho registrácii a údajov v predložených dokumentoch, bude obsahom e-mailu (bod 4.2.1 VZP) zároveň informácia o splnení podmienok na uzatvorenie Rámcovej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou iService, a. s. a získanie statusu Investora. Úspešným absolvovaním overenia totožnosti a doručenia e-mailu podľa bodu 4.2.1 VZP dochádza k zavŕšeniu procesu registrácie Používateľa, automatickej aktivácii Virtuálneho účtu Používateľa a podpisu Rámcovej zmluvy o spolupráci zo strany spoločnosti iService, a. s. Podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci zo strany spoločnosti iService, a. s. je táto zmluva platná a účinná a Používateľ získava status Investora, oprávneného využívať služby Internetového portálu.

4.3 Rámcová zmluva o spolupráci uzatvorená medzi spoločnosťou iService, a. s. a Investorom

4.3.1 Predmetom Rámcovej zmluvy o spolupráci, na základe ktorej získa Používateľ status Investora, je záväzok spoločnosti iService, a. s. poskytnúť Investorovi služby Internetového portálu, konkrétne nasledovné služby:

4.3.1.1 aktívny prístup do Internetovej aukcie pôžičiek a Internetovej aukcie pohľadávok (t.j. najmä, no nie výlučne vyhľadávanie v dopytoch pôžičky alebo ponukách pohľadávky, umiestnenie ponuky pôžičky alebo ponuky pohľadávky),

4.3.1.2 uzatvorenie Zmluvy o pôžičke s Dlžníkom podľa výsledku Internetovej aukcie pôžičiek v mene a na účet Investora, príp. uzatvorenie Dohody o zrážkach zo mzdy v mene a na účet Investora, s Dlžníkom,

4.3.1.3 uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávky s iným Investorom podľa výsledku Internetovej aukcie pohľadávok v mene a na účet Investora, predčasné ukončenie Zmluvy o postúpení pohľadávky v mene a na účet Investora,

4.3.1.4 zabezpečenie inkasa peňažných prostriedkov od Investora za účelom ich poskytnutia Dlžníkovi z titulu uzatvorenej Zmluvy o pôžičke , príp. za účelom ich vyplatenia inému Investorovi z titulu uzatvorenej Zmluvy o postúpení pohľadávky ako odplaty za postúpenú pohľadávku,

4.3.1.5 zabezpečenie inkasa splátok pôžičky od jednotlivých Dlžníkov a ich výplaty Investorovi, zabezpečenie inkasa zrážok zo mzdy od zamestnávateľa Dlžníka podľa Dohody o zrážkach zo mzdy a ich výplatu Investorovi, príp. zabezpečenie inkasa odplaty od iného Investora za postúpenú pohľadávku a jej výplatu Investorovi,

4.3.1.6 zabezpečenie správy a kontroly splácania pôžičiek jednotlivými Dlžníkmi,

4.3.1.7 zabezpečenie vymáhania splatenia pôžičiek od jednotlivých Dlžníkov, vrátane vymáhania prostredníctvom všeobecných alebo rozhodcovských súdov, ako i prostredníctvom exekučného konania,

4.3.1.8 uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky a/alebo zmluvy o postúpení zabezpečenej pohľadávky so ZOPI, v mene a na účet Investora, vrátane zabezpečenia inkasa odplaty za postúpenú pohľadávku,

4.3.1.9 zrušený

4.3.1.10 poskytovanie ďalších služieb pri používaní Internetového portálu bližšie špecifikovaných v nasledovných ustanoveniach týchto VZP, ako i záväzok Investora uhradiť spoločnosti iService, a. s. za správu pohľadávky voči Dlžníkovi, vzniknutej z titulu pôžičky poskytnutej na základe Zmluvy o pôžičke (bod 4.3.1.1, 4.3.1.4 až 4.3.1.10 týchto VZP), odplatu vo forme dohodnutých poplatkov za jednotlivé úkony, resp. služby spoločnosti iService, a. s. vo výške stanovenej v Sadzobníku poplatkov, ktorý je súčasťou týchto VZP (bod 11. VZP). Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť iService, a. s. je oprávnená vyššie uvedené služby poskytovať aj prostredníctvom inej Spoločnosti skupiny iService alebo akejkoľvek tretej osoby.

4.3.2 Predmetom Rámcovej zmluvy o spolupráci je ďalej záväzok spoločnosti iService, a. s. uzatvoriť v mene a na účet Investora so zvolenými Dlžníkmi, na základe výsledku Internetovej aukcie pôžičiek prevádzkovanej na Internetovom portáli, Zmluvu o pôžičke s parametrami podľa výsledku tejto Internetovej aukcie pôžičiek. Na účely uzatvorenia Zmluvy o pôžičke podľa predchádzajúcej vety tohto bodu je Investor povinný zveriť svoje peňažné prostriedky určené na poskytnutie pôžičky do správy spoločnosti iService, a. s., ktorá následne tieto peňažné prostriedky poskytne Dlžníkom s ktorými podľa výsledku Internetovej aukcie pôžičiek prevádzkovanej na Internetovom portáli uzatvorí v mene a na účet Investora Zmluvu o pôžičke. Predmetom Rámcovej zmluvy o spolupráci je taktiež záväzok spoločnosti iService, a. s. uzatvoriť v mene a na účet Investora ako postupcu, so zvoleným iným Investorom ako postupníkom, na základe výsledku Internetovej aukcie pohľadávok prevádzkovanej na Internetovom portáli, Zmluvu o postúpení pohľadávky s parametrami podľa výsledku tejto Internetovej aukcie pohľadávok.

4.3.3 Pre účely riadneho zabezpečenia služieb, ktoré sú predmetom Rámcovej zmluvy o spolupráci, udelí Investor spoločnosti iService, a. s. potrebné plnomocenstvo. Preukazom udeleného plnomocenstva bude Rámcová zmluva o spolupráci.

4.3.4 Po podpise Rámcovej zmluvy o spolupráci zašle spoločnosť iService, a. s. Investorovi poštou jedno vyhotovenie Rámcovej zmluvy o spolupráci.

4.3.5 Investor výslovne prehlasuje a podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci potvrdzuje, že:

4.3.5.1 bol pred podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci podrobne oboznámený so zmluvnými podmienkami v písomnej forme, VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, tvoriacimi súčasť tejto zmluvy, a s ich obsahom súhlasí,

4.3.5.2 pozná rozsah plnomocenstva udeleného spoločnosti iService, a. s. a že bude v súlade s týmto plnomocenstvom postupovať.

4.3.6 Spoločnosť iService, a. s. nemá na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci nárok na zaplatenie provízie. Za služby alebo úkony poskytnuté Investorovi na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci, resp. na základe týchto VZP má spoločnosť iService, a. s. nárok na zaplatenie poplatkov vo výške podľa Sadzobníka poplatkov (bod 11. VZP).

5. Internetová aukcia pôžičiek a Internetová aukcia pohľadávok

5.1 Internetová aukcia pôžičiek a Internetová aukcia pohľadávok je automatickým nástrojom prevádzkovaným na Internetovom portáli za účelom stretávania sa ponuky pôžičky Investorov a dopytu pôžičky Dlžníkov alebo ponuky pohľadávky Investorov a dopytu pohľadávky iných Investorov, za podmienok stanovených Rámcovou zmluvou o spolupráci, pokynmi uvedenými na Internetovom portáli a týmito VZP vrátane Sadzobníka poplatkov platnými a účinnými ku dňu začatia trvania platnosti každej jednotlivej aukcie (bod 5.7 a 5.14 VZP). Výsledok aukcie je podkladom pre rozhodnutie Dlžníka a Investora o uzatvorení Zmluvy o pôžičke a určenie jej podstatných náležitostí, tzn. najmä výšky poskytnutej pôžičky, úrokovej sadzby a doby splatnosti, resp. podkladom pre rozhodnutie dvoch Investorov o uzatvorení Zmluvy o postúpení pohľadávky a určenie jej podstatných náležitostí, tzn. najmä špecifikácie postupovanej pohľadávky a výšky odplaty za jej postúpenie.

5.2 Dlžník zadáva svoj dopyt po pôžičke do Internetovej aukcie pôžičiek prostredníctvom osobitného elektronického on-line formulára vygenerovaného Internetovým portálom, v ktorom je Dlžník povinný uviesť podrobnú špecifikáciu požadovanej pôžičky vrátane jej parametrov. Ide predovšetkým o nasledovné údaje: požadovanú výšku pôžičky, účel požadovanej pôžičky, dobu splatnosti, požadovaný súbor poistenia a ďalšie údaje požadované v on-line formulári. Dlžník je povinný pri zadávaní svojho dopytu po pôžičke rešpektovať maximálnu sumu pôžičky určenej pri posúdení jeho bonity (scoringu) (bod 3.3.5 VZP).

5.3 Investor zadáva svoju ponuku pohľadávky do Internetovej aukcie pohľadávok prostredníctvom osobitného elektronického on-line formulára vygenerovaného Internetovým portálom, v ktorom je Investor povinný uviesť požadovanú odplatu za postúpenie pohľadávky a prípadne ďalšie údaje požadované v on-line formulári. Investor je oprávnený ponúknuť na postúpenie viaceré a prípadne aj všetky svoje pohľadávky voči Dlžníkovi, resp. Dlžníkom, ktoré vznikli na základe Zmluvy o pôžičke uzatvorenej prostredníctvom Internetovej aukcie pôžičiek. V takomto prípade sú predmetom Internetovej aukcie pohľadávok a Zmluvy o postúpení pohľadávok všetky tieto pohľadávky,

5.4 Nevyhnutnou podmienkou účasti Investora a Dlžníka na každej jednotlivej aukcii a uzatvorenia každej jednotlivej Zmluvy o pôžičke alebo Zmluvy o postúpení pohľadávky na základe výsledku tejto aukcie, je súhlas s obsahom týchto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, platných a účinných ku dňu začatia trvania platnosti jednotlivej aukcie a uverejnenými a dostupnými na Internetovom portáli, a to prostredníctvom zakliknutia príslušného políčka na Internetovom portáli, resp. podpisom platného a účinného znenia VZP vrátane Sadzobníka poplatkov. Podmienkou účasti Investora v Internetovej aukcii pôžičiek je zároveň prevod minimálne ním ponúkanej sumy pôžičky (investície) v stanovenej mene zo svojho Individuálneho bankového účtu na Bankový účet Internetového portálu. Investovaná suma sa následne pripíše na Zúčtovací účet tohto Investora. Podmienkou účasti Investora v Internetovej aukcii pohľadávok je:

5.4.1 v prípade Investora, ktorý má záujem stať sa veriteľom postupovanej pohľadávky: na Zúčtovacom účte tohto Investora sa musí nachádzať dostatočné množstvo peňažných prostriedkov v stanovenej mene, a to minimálne vo výške ním ponúkanej sumy odplaty za postúpenie pohľadávky.

5.4.2 v prípade Investora, ktorý má záujem postúpiť svoju pohľadávku na iného Investora: existencia pohľadávky voči Dlžníkovi vzniknutá na základe Zmluvy o pôžičke uzatvorenej prostredníctvom Internetovej aukcie pôžičiek prevádzkovanej na Internetovom portáli.

5.5 V rámci Internetovej aukcie pôžičiek a Internetovej aukcie pohľadávok je Investor oprávnený samostatne si prezerať dopyty po pôžičke od jednotlivých Dlžníkov alebo ponuky pohľadávok od ostatných Investorov, ich údaje zverejnené prostredníctvom Internetovej stránky a klásť jednotlivým Dlžníkom alebo Investorom otázky týkajúce sa ich dopytu po pôžičke, ponuky pohľadávky, Dlžníkovi aj ohľadom zamestnania, príjmu, vzdelania a ďalších podobných informácií, na ktoré Dlžník alebo Investor odpovedá. Otázky jednotlivých Investorov a odpovede jednotlivých Dlžníkov alebo Investorov sú prostredníctvom Internetového portálu dostupné všetkým Používateľom Internetového portálu. Investor nesmie Dlžníkovi alebo inému Investorovi klásť otázky neprimerane a neoprávnene zasahujúce do práva na ochranu osobnosti tohto Dlžníka alebo Investora, resp. otázky týkajúce sa jeho rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, rodu alebo iného postavenia a pod. Dlžník alebo Investor nie je povinný odpovedať na otázky iného Investora. V prípade, ak sa rozhodne na otázky tohto iného Investora odpovedať, je povinný odpovedať pravdivo a vedome nezamlčať žiadne relevantné informácie.

Internetová aukcia pôžičiek

5.6 Prostredníctvom Internetového portálu a Internetovej aukcie pôžičiek je Investor oprávnený samostatne, na základe vlastného zhodnotenia zverejnených údajov a dopytov po pôžičke jednotlivých Dlžníkov, rozložiť ním ponúkanú (investovanú) sumu pôžičky v stanovenej mene (bod 5.4 VZP) medzi jednotlivých Dlžníkov. Pri výbere jednotlivých Dlžníkov a rozložení ponúkanej (investovanej) sumy pôžičky (bod 5.4 VZP) je Investor povinný rešpektovať minimálnu a maximálnu výšku sumy pôžičky, ktorú môže poskytnúť jednotlivým Dlžníkom, stanovenú Internetovým portálom, minimálnu a maximálnu výšku pôžičky (investície), stanovenú menu pôžičky, ako i ďalšie obmedzenia stanovené Internetovým portálom tak, aby riziko nesplatenia pôžičky bolo dostatočným spôsobom diverzifikované medzi viacerých Dlžníkov. Výšku úrokovej sadzby určuje Investor samostatne pre každú svoju investíciu, na základe vlastného zhodnotenia zverejnených údajov a dopytov po pôžičke jednotlivých Dlžníkov; úroková sadzba pre jednotlivých Dlžníkov určená Internetovým portálom predstavuje iba odporúčanú úrokovú sadzbu. Na základe výberu jednotlivých Dlžníkov a rozloženia ponúkanej (investovanej) sumy pôžičky sa do výšky Investorom ponúknutej sumy pôžičky (investície) v stanovenej mene zablokujú peňažné prostriedky nachádzajúce sa na Zúčtovacom účte tohto Investora. Vykonaný výber jednotlivých Dlžníkov a rozloženie ponúkanej (investovanej) sumy pôžičky nie je Investor oprávnený meniť alebo vziať späť.

5.7 Doba trvania platnosti každej jednotlivej aukcie, predmetom ktorej je uzatvorenie Zmluvy o pôžičke, je určená Internetovým portálom www.zltymelon.sk.

5.8 V prípade, ak sa na základe Internetovej aukcie pôžičiek podarí prostredníctvom ponúk pôžičiek jednotlivých Investorov zložiť pre Dlžníka ku dňu skončenia trvania platnosti aukcie (bod 5.7 VZP) požadovanú pôžičku v zmysle jeho dopytu minimálne vo výške 500,- EUR alebo 10.000 CZK, aukcia je úspešná a skončí sa bez ohľadu na to, v akej výške Dlžník pôžičku v zmysle svojho dopytu požadoval (bod 5.2 VZP).

5.9 V prípade, ak sa na základe Internetovej aukcie pôžičiek podarí prostredníctvom ponúk pôžičiek jednotlivých Investorov zložiť pre Dlžníka požadovanú pôžičku vo výške požadovanej Dlžníkom prostredníctvom svojho dopytu (bod 5.2 VZP) ešte pred skončením trvania platnosti aukcie (bod 5.7 VZP), aukcia je úspešná a skončí sa podľa výberu Dlžníka buď riadnym uplynutím doby trvania platnosti aukcie (bod 5.7 VZP) alebo predčasne jej manuálnym ukončením zo strany Dlžníka.

5.10 Výsledná úroková sadzba pôžičky poskytnutej Dlžníkovi sa určí ako vážený priemer úrokových sadzieb stanovených jednotlivými Investormi podieľajúcimi sa na pôžičke tomuto Dlžníkovi.

5.11 V prípade, ak sa na základe Internetovej aukcie pôžičiek nepodarí prostredníctvom ponúk pôžičiek jednotlivých Investorov zložiť pre Dlžníka ku dňu skončenia trvania platnosti aukcie (bod 5.7 VZP) požadovanú pôžičku v zmysle jeho dopytu minimálne vo výške 500,- EUR alebo 10.000 CZK, aukcia je neúspešná. O neúspešnom ukončení aukcie bude Internetový portál Dlžníkova informovať e-mailom.

5.12 Po úspešnom ukončení aukcie, predmetom ktorej je uzatvorenie Zmluvy o pôžičke (bod 5.8 a 5.9 VZP), zašle Internetový portál Dlžníkovi e-mail, obsahom ktorého bude informácia o ukončení Internetovej aukcie pôžičiek a úspešnom zložení konkrétnej ponuky požadovanej výšky pôžičky vytvorenej z ponúk jednotlivých Investorov. Tento e-mail bude ďalej obsahovať formulár o podmienkach ponúkanej pôžičky, informatívny splátkový kalendár, Zmluvu o pôžičke, platné a účinné VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, poistné podmienky v prípade zvolenia si poistenia, lehotu na akceptáciu zaslaného návrhu Zmluvy o pôžičke, prípadne ďalšie podmienky a pokyny v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o pôžičke.

5.13 Investor je oprávnený nahradiť jednotlivý výber konkrétnych Dlžníkov, ktorým ponúkne pôžičku aktivovaním automatického nástroja poskytovaného Internetovým portálom - Autoinvestom. Internetový portál na základe nastavení Autoinvestu automaticky vykoná ponuky pôžičiek Dlžníkom. Aktivovanie Autoinvestu a nastavenie jeho konkrétnych parametrov je Investor oprávnený vykonať pri registrácii a vytvorení Virtuálneho účtu Používateľa alebo neskôr počas platnosti Rámcovej zmluvy po získaní statusu Investora. Investor je oprávnený kedykoľvek zmeniť nastavenie parametrov Autoinvestu alebo deaktivovať tento nástroj. Zmena nastavenia parametrov Autoinvestu sa bude vzťahovať na Internetové aukcie pôžičiek, ktoré budú vykonané po zmene parametrov. Investor berie na vedomie skutočnosť, že aj v prípade ak bude mať Investor aktivovaný Autoinvest, Internetový portál môže nevykonať ponuku pôžičky Dlžníkovi. Určenie či Internetový portál ponuku pôžičky na základe aktivovaného Autoinvestu vykoná alebo nie, bude vykonané na základe interného algoritmu Internetového portálu, ktorý je naprogramovaný tak aby nezvýhodňoval žiadneho z Investorov. Ponuky vykonané prostredníctvom Autoinvestu sa inak považujú za ponuky vykonané Investorom a vzťahujú sa na ne všetky príslušné zmluvné ustanovenia.

Internetová aukcia pohľadávok

5.14 Prostredníctvom Internetového portálu a Internetovej aukcie pohľadávok je Investor oprávnený samostatne a na základe vlastného uváženia, ponúknuť jeho existujúcu pohľadávku voči Dlžníkovi, vzniknutú na základe Zmluvy o pôžičke uzatvorenej prostredníctvom Internetovej aukcie pôžičiek, na postúpenie inému Investorovi (bod 5.3 týchto VZP). Doba trvania Internetovej aukcie pohľadávok nie je vopred stanovená. Investor, ktorý ponúkol svoju pohľadávku na postúpenie (bod 5.3 VZP), je až do času, kedy niektorí z Investorov, ktorí majú záujem stať sa veriteľmi ponúkanej pohľadávky, zaklikne možnosť „Kúp hneď“ (bod 5.17 VZP), oprávnený trvanie Internetovej aukcie pohľadávok kedykoľvek ukončiť.

5.15 Na základe dopytu Investora (bod 5.3 VZP) sú ostatní Investori, ktorí majú záujem stať sa veriteľom ponúkanej pohľadávky, oprávnení zadávať počas trvania Internetovej aukcie pohľadávok, svoje ponuky na uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávky, a to prostredníctvom Internetového portálu. Každý Investor, ktorý má záujem stať sa veriteľom ponúkanej pohľadávky, je povinný v rámci svojej ponuky uviesť výšku ponúkanej odplaty za postupovanú pohľadávku a dobu platnosti jeho ponuky. V prípade, ak sú predmetom Internetovej aukcie pohľadávok viaceré alebo všetky pohľadávky Investora (bod 5.3 VZP) musí ponuka Investora, ktorý má záujem stať sa veriteľom týchto pohľadávok, obsahovať celkovú sumu odplaty za všetky takto ponúkané pohľadávky. Zároveň je povinný mať na svojom Zúčtovacom účte Investora dostatočné množstvo peňažných prostriedkov v stanovenej mene vo výške minimálne ním ponúkanej sumy odplaty za postúpenie pohľadávky; peňažné prostriedky v stanovenej mene vo výške ním ponúkanej odplaty za postúpenie pohľadávky budú za týmto účelom blokované počas celej doby trvania jeho ponuky.

5.16 Investor, ktorý ponúkol svoju pohľadávku na postúpenie (bod 5.3 VZP) je oprávnený akceptovať aktuálne najvyššiu ponuku Investora, ktorý má záujem stať sa veriteľom ponúkanej pohľadávky (bod 5.15 VZP); prijatím najvyššej ponuky sa Internetová aukcia pohľadávok považuje za ukončenú a Investor, ktorý svoju pohľadávku ponúkol na postúpenie, je povinný s Investorom, ktorého ponuku prijal, uzatvoriť Zmluvu o postúpení pohľadávky, a to v lehote 5 dní odo dňa ukončenia aukcie.

5.17 V prípade, ak počas trvania Internetovej aukcie pohľadávok ponúkne niektorý Investor, prostredníctvom zakliknutia možnosti „Kúp hneď“, za postúpenie ponúknutej pohľadávky sumu požadovanej výšky odplaty uvedenej v dopyte Investora (bod 5.3 VZP), aukcia sa považuje za ukončenú a Investor, ktorý svoju pohľadávku ponúkol na postúpenie, je povinný s Investorom, ktorý túto výšku odplaty prostredníctvom zakliknutia možnosti „Kúp hneď“ ponúkol, uzatvoriť Zmluvu o postúpení pohľadávky, a to v lehote 5 dní odo dňa ukončenia aukcie.

5.18 Po ukončení aukcie spôsobom podľa bodu 5.16 a 5.17 týchto VZP, zašle Internetový portál obom Investorom e-mail, obsahom ktorého bude informácia o ukončení Internetovej aukcie pohľadávok, úspešnom postúpení pohľadávky a kópia Zmluvy o postúpení pohľadávky, ktorú v mene a na účet oboch Investorov podpíše spoločnosť iService, a. s. E-mail pre Investora v postavení postupníka bude ďalej obsahovať informácie o podmienkach a parametroch pohľadávky, ktorej veriteľom sa tento Investor na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky stal, ako i ďalšie informácie a doklady podľa bodu 7.1 týchto VZP týkajúce sa postúpenej pohľadávky.

5.19 Investor výslovne prehlasuje a podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci potvrdzuje, že:

5.19.1 si je vedomý skutočnosti, že Zmluvu o postúpení pohľadávky uzatvorí v jeho mene a na jeho účet priamo spoločnosť iService, a. s., a to na základe výsledku Internetovej aukcie pohľadávok a v súlade s ustanoveniami týchto VZP a vyjadruje zároveň s takýmto postupom svoj výslovný súhlas;

5.19.2 sa podrobne oboznámil so štandardným obsahom Zmluvy o postúpení pohľadávky uverejnenom na Internetovom portáli a súhlasí, aby v prípade riadneho ukončenia Internetovej aukcie pohľadávok niektorým zo spôsobom podľa bodu 5.16 a 5.17 týchto VZP, podpísala spoločnosť iService, a. s. v jeho mene a na jeho účet Zmluvu o postúpení pohľadávky v tomto znení, doplnenú o presnú špecifikáciu postupovanej pohľadávky.

6. Vznik Zmluvy o pôžičke a Zmluvy o postúpení pohľadávky

6.1 Lehota na akceptáciu zaslaného návrhu Zmluvy o pôžičke (bod 5.12 VZP) je sedem (7) dní odo dňa zaslania e-mailového vyrozumenia o úspešnosti aukcie v zmysle bodu 5.12 týchto VZP. V rámci stanovenej lehoty je Dlžník povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas so zaslaným návrhom Zmluvy o pôžičke spôsobom a za podmienok stanovených v tomto článku VZP, v opačnom prípade nárok Dlžníka na prijatie návrhu zaslanej Zmluvy o pôžičke zaniká.

6.2 Dlžník svoj súhlas so zaslaným návrhom Zmluvy o pôžičke vyjadrí podľa stanovených pokynov a podmienok Internetového portálu doručením požadovaného množstva podpísaných vyhotovení Zmluvy o pôžičke spoločnosti iService, a. s., vrátane ďalších vyžadovaných dokumentov, pričom totožnosť Dlžníka a originalita požadovaných dokumentov musí byť overená. Na základe výberu Dlžníka sa doručenie podpísaných vyhotovení Zmluvy o pôžičke v požadovanom množstve a overenie totožnosti a originality požadovaných dokumentov v zmysle predchádzajúcej vety môže vykonať prostredníctvom notárskeho overenia a doporučenej poštovej zásielky (bod 6.3 VZP).

6.3 Dlžník podľa stanovených pokynov a podmienok Internetového portálu vytlačí a podpíše požadované množstvo vyhotovení Zmluvy o pôžičke, podpíše ich, pričom jeho podpis na stanovenom množstve vyhotovení Zmluvy o pôžičke musí byť osvedčený notárom. Dlžník následne zašle požadované množstvo podpísaných vyhotovení Zmluvy o pôžičke a kópiu svojho občianskeho preukazu doporučenou poštou na adresu spoločnosti iService, a.s.

6.4 Dlžník podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci, Zmluvy o pôžičke a týchto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov vyhlasuje, že berie na vedomie a akceptuje skutočnosť, že pôžička, poskytnutá mu na základe výsledku Internetovej aukcie pôžičiek prevádzkovanej na Internetovom portáli, mu bude poskytnutá na základe Zmluvy o pôžičke uzatvorenej so Investorom, menom a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s. Dlžník podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci, Zmluvy o pôžičke a týchto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov ďalej vyhlasuje, že berie na vedomie a akceptuje skutočnosť, že peňažné prostriedky pôžičky poskytnutej mu na základe výsledku Internetovej aukcie pôžičiek prevádzkovanej na Internetovom portáli, nie sú vo vlastníctve spoločnosti iService, a. s. alebo inej Spoločnosti skupiny iService, ale vo výlučnom vlastníctve jednotlivých Investorov, ktorí sú v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou iService, a. s. alebo inou Spoločnosťou skupiny iService, menom a na účet ktorých je Zmluva o pôžičke uzatvorená. Dlžník podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci, Zmluvy o pôžičke a týchto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov akceptuje, že totožnosť Investora, ktorý prostredníctvom spoločnosti iService, a. s. alebo inej Spoločnosti skupiny iService poskytol peňažné prostriedky pôžičky, mu nebude známa a že Investor bude v Zmluve o pôžičke označený výlučne svojím Menom Používateľa, pod ktorým sa registroval na Internetovom portáli.

6.5 Na základe Zmluvy o pôžičke uzatvorenej medzi Dlžníkom a Investorom, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s., sa Investor zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi do 15 dní od jeho požiadania peňažné prostriedky a Dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Presná výška poskytnutých peňažných prostriedkov, dohodnutej úrokovej sadzby, splatnosť jednotlivých splátok pôžičky, prípadne účel pôžičky, ako i ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán sú obsiahnuté v Zmluve o pôžičke. Podpísanie Zmluvy o pôžičke a jej doručenie spoločnosti iService, a. s. (bod 6.2 a 6.3 VZP) sa považuje za žiadosť Dlžníka o poskytnutie dohodnutej výšky pôžičky. Dlžník podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci, Zmluvy o pôžičke a týchto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov ďalej vyhlasuje, že berie na vedomie a akceptuje skutočnosť, že veriteľmi zo Zmluvy o pôžičke sú jednotliví Investori, v mene a na účet ktorých koná spoločnosť iService, a. s., pričom nejde o spoločnú (solidárnu) pohľadávku týchto Investorov.

6.6 Dlžník je oprávnený splatiť celú poskytnutú pôžičku alebo ktorúkoľvek zo splátok pôžičky pred dobou určenou v Zmluve o pôžičke. V prípade predčasného splatenia celej poskytnutej pôžičky alebo ktorejkoľvek zo splátok pôžičky podľa predchádzajúcej vety toho bodu VZP, je Dlžník povinný zaplatiť poplatok vo výške podľa Sadzobníka poplatkov (bod 11. VZP).

6.7 Zmluvu o pôžičke možno predčasne ukončiť:

6.7.1 vzájomnou písomnou dohodou Investora, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s. a Dlžníka,

6.7.2 odstúpením Investora, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s. od Zmluvy o pôžičke (bod 6.8 VZP).

6.8 Investor, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s., je oprávnený od Zmluvy o pôžičke odstúpiť v prípade keď tak stanovujú tieto VZP, v prípade predčasného ukončenia Rámcovej zmluvy o spolupráci z dôvodov na strane Dlžníka a v prípade podstatného porušenia Zmluvy o pôžičke zo strany Dlžníka. Za podstatné porušenie Zmluvy o pôžičke zo strany Dlžníka sa vždy rozumie omeškanie Dlžníka s plnením zmluvných záväzkov alebo niektorého z nich o viac ako 15 dní, ako i porušenie povinností Dlžníka stanovených v bode 6.1 VZP. Odstúpením Investora, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s. Zmluva o pôžičke zaniká, keď prejav vôle odstúpiť od Zmluvy o pôžičke je doručený Dlžníkovi. Ak nie je možné doručiť odstúpenie od Zmluvy o pôžičke Dlžníkovi na adresu jeho trvalého pobytu uvedeného v Zmluve o pôžičke, zásielka, obsahom ktorej je odstúpenie od Zmluvy o pôžičke, sa považuje po troch (3) dňoch od vrátenia zásielky ako nedoručenej, za doručenú, a to aj vtedy, ak sa Dlžník o tom nedozvie.

6.9 Dlžník nie je oprávnený Zmluvu o pôžičke uzatvorenú s Investorom, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s. vypovedať alebo od nej odstúpiť, a to počas celej doby jej platnosti a účinnosti.

6.10 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pôžičke je konečný splátkový kalendár, ktorý bude Dlžníkovi zaslaný po poskytnutí pôžičky (bod 7.2 VZP). Zmluva o pôžičke sa uzatvára na dobu určitú, do doby splatenia celej poskytnutej pôžičky, úroku a ostatného príslušenstva. Akékoľvek zmeny Zmluvy o pôžičke vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou o pôžičke alebo týmito VZP vrátane Sadzobníka poplatkov výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov .

6.11 Dlžník je oprávnený spoločne so Zmluvou o pôžičke uzatvoriť aj poistenie schopnosti splatiť poskytnutú pôžičku spolu s príslušenstvom.

6.12 Na základe výsledku internej a externej verifikácie Dlžníka a výsledku posúdenia jeho bonity (scoringu) (bod 3.2 a 3.3 VZP), je Internetový portál oprávnený stanoviť, že nevyhnutnou podmienkou poskytnutia pôžičky v súlade so Zmluvou o pôžičke je zabezpečenie záväzku Dlžníka zo Zmluvy o pôžičke jedným alebo oboma nižšie uvedenými spôsobmi:

6.12.1 uzatvorením Dohody o zrážkach zo mzdy medzi Investorom, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s. a Dlžníkom,

6.12.2 uzatvorením Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti.

6.12.3 zrušený

V takomto prípade budú návrhy dokumentov k požadovanému spôsobu zabezpečenia záväzku Dlžníka zo Zmluvy o pôžičke (návrh Dohody o zrážkach zo mzdy, návrh Zmluvy o zriadení záložného práva) Dlžníkovi zaslané e-mailom podľa bodu 5.12 VZP. Postup podľa bodov 6.1 až 6.4 týchto VZP sa použije primerane. V prípade neposkytnutia požadovaného zabezpečenia v zmysle tohto bodu VZP, nemá Dlžník právo na poskytnutie pôžičky a Investor, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s., je oprávnený od Zmluvy o pôžičke odstúpiť.

6.13 Zmluva o postúpení pohľadávky je platná a účinná okamihom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami (bod 5.18 VZP), v mene a na účet ktorých koná spoločnosť iService, a. s. Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky môže jeden Investor postúpiť svoju pohľadávku voči Dlžníkovi, príp. viaceré alebo aj všetky svoje pohľadávky voči Dlžníkom len jednému inému Investorovi.

6.14 Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky postúpi Investor svoju pohľadávku voči Dlžníkovi, ktorá vznikla na základe Zmluvy o pôžičke uzatvorenej prostredníctvom Internetovej aukcie pôžičiek prevádzkovanej na Internetovom portáli, za dohodnutú odplatu na iného Investora. Presná špecifikácia postúpenej pohľadávky, odplata za jej postúpenie, ako i ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán sú obsiahnuté v Zmluve o postúpení pohľadávky. Postúpenie pohľadávky na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky je povinný Investor v postavení postupcu, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s., bez zbytočného odkladu oznámiť Dlžníkovi.

6.15 Úhrada dohodnutej odplaty za postúpenú pohľadávku sa vykoná tak, že spoločnosť iService, a. s. odpíše túto sumu zo Zúčtovacieho účtu Investora v postavení postupníka a po odpočítaní príslušných poplatkov (bod 11. VZP) pripíše bezodkladne na Zúčtovací účet Investora v postavení postupcu, ktorý môže tieto peňažné prostriedky použiť niektorým zo spôsobom uvedeným v bode 8.2.1 až 8.2.3 týchto VZP.

7. Poskytnutie pôžičky

7.1 Po uzatvorení Zmluvy o pôžičke a doručení jej podpísaného vyhotovenia spoločnosti iService, a. s. (čl. 6. VZP), zašle Internetový portál Investorovi, v mene a na účet ktorého bola Zmluva o pôžičke uzatvorená, e-mail, obsahom ktorého bude informácia o uzatvorení Zmluvy o pôžičke a potvrdenie o pôžičke poskytnutej Dlžníkovi daným Investorom.

7.2 Na základe uzatvorenej Zmluvy o pôžičke a žiadosti Dlžníka o poskytnutie dohodnutej výšky pôžičky (bod 6.5 VZP) odblokuje spoločnosť iService, a. s. dohodnutú výšku pôžičky zo Zúčtovacieho účtu Investora a po odpočítaní poplatku za poskytnutie pôžičky (bod 3.4.5 a 11. VZP) ich prevedie na Individuálny bankový účet Dlžníka. Po pripísaní príslušnej sumy (bod 7.3.) na Individuálny účet Dlžníka zašle Internetový portál Dlžníkovi a Investorovi e-mail, prílohou ktorého bude konečný splátkový kalendár k uzatvorenej Zmluve o pôžičke.

7.3 Podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci, ako i týchto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, udeľuje Dlžník spoločnosti iService, a. s. svoj výslovný súhlas na to, aby samostatne a automaticky odpočítala v mene a na účet spoločnosti iSale, v. o. s. od sumy pôžičky poplatok za poskytnutie pôžičky (bod 3.4.5 a 11. VZP) a až takto zníženú sumu pôžičky previedla na Individuálny účet Dlžníka. Podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci, ako i týchto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, Zmluvné strany ďalej výslovne akceptujú a súhlasia s tým, že pripísanie dohodnutej výšky pôžičky na Individuálny účet Dlžníka sa považuje za okamih reálneho poskytnutia pôžičky Dlžníkovi v súlade s uzatvorenou Zmluvou o pôžičke.

7.4 Pôžička poskytnutá Dlžníkovi na základe výsledku Internetovej aukcie pôžičiek a Zmluvy o pôžičke môže byť poskytnutá ako účelová alebo bezúčelová. V prípade, ak má Dlžník záujem o poskytnutie účelovej pôžičky, je povinný vo svojom dopyte (bod 5.2 VZP) uviesť účel pôžičky a doručiť spoločnosti iService, a. s. všetky požadované doklady a písomnosti (napr. potvrdenie o výške svojho záväzku a pod.); v opačnom prípade je spoločnosť iService, a. s. oprávnená odoprieť tomuto Dlžníkovi prístup do Internetovej aukcie pôžičiek. Zároveň je Dlžník povinný v lehote 60 dní od poskytnutia účelovej pôžičky doručiť spoločnosti iService, a. s. písomné potvrdenie o tom, že poskytnutá pôžička bola použitá na dohodnutý účel; v opačnom prípade je Investor, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s., oprávnený podľa vlastného uváženia od Zmluvy o pôžičke odstúpiť alebo vyhlásiť predčasnú splatnosť pôžičky a postupovať spôsobom stanoveným v bode 9.8 týchto VZP alebo uplatniť voči Dlžníkovi ďalšie sankcie v súlade s ustanoveniami Zmluvy o pôžičke.

7.5 V prípade, ak bude pôžička zabezpečená záložným právom, je Investor oprávnený uzavrieť Zmluvu o postúpení zabezpečenej pohľadávky so ZOPI, ktorou bezodkladne po poskytnutí pôžičky, postúpi svoju pohľadávku voči Dlžníkovi na ZOPI, v prospech ktorého bude záložné právo zriadené.

8. Splácanie poskytnutej pôžičky

8.1 Na základe uzatvorenej Zmluvy o pôžičke je Dlžník povinný riadne a včas plniť si svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä riadne a včas hradiť dohodnuté splátky pôžičky spoločne s príslušenstvom na Bankový účet iService, a. s., a to v dohodnutej výške a dohodnutých dátumoch splatnosti. Dlžník splní svoj záväzok včas, ak bola platba pripísaná v plnej výške na Bankový účet iService, a. s. najneskôr v deň splatnosti. Dlžník je povinný pri každej platbe uvádzať variabilný symbol uvedený v Zmluve o pôžičke a konečnom splátkovom kalendári.

8.2 Po pripísaní jednotlivých splátok pôžičky s príslušenstvom na Bankový účet iService, a. s. v súlade s ustanoveniami Zmluvy o pôžičke, pripíše spoločnosť iService, a. s. tieto peňažné prostriedky, po odpočítaní poplatku za správu vo výške podľa Sadzobníka poplatkov (bod 11. VZP) a po odpočítaní prípadného poistného (bod 6.11 VZP), bezodkladne na Zúčtovací účet Investora, ktorý môže tieto peňažné prostriedky použiť niektorým z nasledovných spôsobov:

8.2.1 použiť peňažné prostriedky na svojom Zúčtovacom účte na zadanie ďalšej ponuky pôžičky prostredníctvom Internetového portálu; v takomto prípade postupuje Investor v súlade s ustanoveniami bodu 5. a nasl. týchto VZP,

8.2.2 previesť tieto peňažné prostriedky na svoj Individuálny bankový účet,

8.2.3 ponechať si tieto peňažné prostriedky dočasne na svojom Zúčtovacom účte a následne ich použiť spôsobom špecifikovaným v bode 8.2.1 alebo 8.2.2 týchto VZP.

8.3 O postupe platenia splátok pôžičky a o úhrade celej pôžičky, úroku a jeho príslušenstva informuje spoločnosť iService, a. s. Investora prostredníctvom jeho Virtuálneho účtu.

8.4 Zúčtovanie splátky pôžičky sa vykoná v termíne riadnej splátky pôžičky podľa konečného splátkového kalendára. V prípade predčasného splatenia pôžičky v iný deň ako v termíne riadnej splátky pôžičky prináleží Investorom úrok pomerne aj za obdobie do dňa najbližšej nasledujúcej riadnej splátky pôžičky.

9. Vymáhanie splatenia pôžičky

9.1 V prípade omeškania Dlžníka s riadnou a včasnou úhradou splátok pôžičky podľa Zmluvy o pôžičke nie je Investor oprávnený požadovať splnenie záväzku Dlžníka podľa Zmluvy o pôžičke od spoločnosti iService, a. s.

9.2 V prípade omeškania Dlžníka s riadnou a včasnou úhradou splátok pôžičky podľa Zmluvy o pôžičke zabezpečí spoločnosť iService, a. s. pre Investora v súlade s ustanoveniami Rámcovej zmluvy o spolupráci a udeleným plnomocenstvom v jeho mene a na jeho účet vymáhanie splátok pôžičky od jednotlivých Dlžníkov. Vymáhanie splátok pôžičky od jednotlivých Dlžníkov v zmysle predchádzajúcej vety sa vykonáva prostredníctvom tzv. vymáhania „soft-collection“ (bod 9.3 VZP) alebo vymáhania „hard-collection“ (bod 9.4 VZP).

9.3 V prípade, ak je Dlžník v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek splátky pôžičky o viac ako 2 dni, pristúpi spoločnosť iService, a. s. v mene a na účet Investora k vymáhaniu dlžnej sumy. Vymáhanie dlžnej sumy od Dlžníka sa vykoná prostredníctvom niektorého z nasledovných foriem upomienky: telefonát, SMS, e-mail, písomná výzva. V prípade, ak bola uzatvorená dohoda o zrážkach zo mzdy (bod 6.12 VZP), je spoločnosť iService, a. s. v mene a na účet Investora oprávnená vymáhať dlžnú sumu od Dlžníka aj na základe tejto dohody. Výber konkrétnej formy vymáhania dlžnej sumy od Dlžníka podľa tohto bodu VZP, výber ich poradia, obsahu, prípadne opakovania, určuje samostatne spoločnosť iService, a. s. na základe vlastných interných dokumentov. Za každú formu vymáhania dlžnej sumy podľa tohto bodu VZP, je Dlžník povinný zaplatiť poplatok vo výške podľa Sadzobníka poplatkov (bod 11. VZP).

9.4 V prípade, ak všetky formy upomienky spoločnosti iService, a. s. podľa predchádzajúceho bodu týchto VZP ostanú neúspešné, spoločnosť iService, a. s. je oprávnená oznámiť Investorovi totožnosť a ďalšie identifikačné údaje Dlžníka, pričom spoločnosť iService, a. s. následne, podľa vlastného rozhodnutia:

9.4.1 zverí pohľadávku tohto Investora vyplývajúcu zo Zmluvy o pôžičke do mandátnej správy tretiemu subjektu podľa výberu spoločnosti iService, a. s. (bod 9.5 VZP), alebo

9.4.2 uzatvorí v mene a na účet Investora zmluvu o postúpení pohľadávky, na základe ktorej postúpi pohľadávku tohto Investora voči Dlžníkovi, vyplývajúcu zo Zmluvy o pôžičke, na ZOPI (bod 9.6 VZP).

9.5 V prípade, ak spoločnosť iService, a. s. zverí za účelom vymáhania pohľadávky Investora vyplývajúcej zo Zmluvy o pôžičke prostredníctvom všeobecných alebo rozhodcovských súdov, ako i jej následného vymáhania prostredníctvom exekučného konania, túto pohľadávku do mandátnej správy tretiemu subjektu, náklady na vymáhanie záväzku Dlžníka v ich skutočnej výške v súlade s týmto bodom VZP znáša v celom rozsahu Investor. Podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci a týchto VZP Dlžník výslovne akceptuje a súhlasí s tým, že v prípade, ak všetky výzvy spoločnosti iService, a. s. podľa predchádzajúcich bodov týchto VZP ostanú neúspešné, oznámi spoločnosť iService, a. s. Investorovi jeho totožnosť, ako i ďalšie identifikačné údaje Dlžníka, nevyhnutné na účely vymáhania pohľadávky vyplývajúcej zo Zmluvy o pôžičke.

9.6 V prípade, ak spoločnosť iService, a. s. postúpi v mene a na účet Investora, na základe zmluvy o postúpení pohľadávky, pohľadávku Investora voči Dlžníkovi vyplývajúcu zo Zmluvy o pôžičke na ZOPI, náklady na vymáhanie záväzku Dlžníka v ich skutočnej výške v súlade s týmto bodom VZP znáša v celom rozsahu ZOPI. Odplata za postúpenie pohľadávky sa v takomto prípade rovná výške peňažných prostriedkov (výnosu), ktoré ZOPI získa vymáhaním tejto pohľadávky od Dlžníka, a to bez ohľadu na formu tohto vymáhania (mimosúdne konanie, súdne konanie, exekučné konanie, konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie a pod.), po odpočítaní všetkých nákladov ZOPI na toto vymáhanie. Úhrada odplaty za postúpenie pohľadávky sa vykoná tak, že v prípade, ak počas procesu vymáhania tejto pohľadávky od Dlžníka zinkasuje ZOPI od Dlžníka akúkoľvek sumu, je ZOPI povinné do 30 dní od získania týchto peňažných prostriedkov vykonať a zaslať Investorovi vyúčtovanie získaných peňažných prostriedkov a po odpočítaní dovtedy vynaložených nákladov ZOPI na vymáhanie pohľadávky uhradiť Investorovi odplatu, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto vyúčtovania Investorovi. Investor je oprávnený písomne požiadať ZOPI o zrušenie zmluvy o postúpení pohľadávky. ZOPI je tejto žiadosti povinné vyhovieť len v prípade, ak Investor uhradí všetky dovtedy vynaložené náklady ZOPI na vymáhanie tejto pohľadávky voči Dlžníkovi.

9.7 Spoločnosť iService, a.s. resp. ZOPI priebežne informujú Investorov o stave vymáhania ich pohľadávky voči Dlžníkovi.

9.8 V prípade omeškania Dlžníka s riadnou a včasnou úhradou ktorejkoľvek zo splátok pôžičky podľa Zmluvy o pôžičke o viac ako 15 dní, je Investor, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s., oprávnený vyhlásiť predčasnú splatnosť pôžičky a požadovať od Dlžníka zaplatenie celej poskytnutej pôžičky, a to vrátane dohodnutého úroku, poistného, sankčných a iných poplatkov v zmysle Sadzobníka poplatkov. V prípade uplatnenia práva vyhlásiť predčasnú splátku pôžičky je Dlžník zároveň povinný zaplatiť Investorovi zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi (i) sumou zmluvne dohodnutého úroku vypočítaného za celé pôvodne dohodnuté obdobie trvania Zmluvy o pôžičky, a (ii) sumou zmluvne dohodnutého úroku splatného ku dňu predčasnej splatnosti pôžičky. Právo vyhlásiť predčasnú splatnosť pôžičky podľa predchádzajúcej vety môže Investor, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s., použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky pôžičky. Uplatnenie práva vyhlásiť predčasnú splatnosť a dátum predčasnej splatnosti pôžičky oznámi Investor, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s., Dlžníkovi listom zaslaným na adresu trvalého pobytu Dlžníka uvedenú v Zmluve o pôžičke. Ak nie je možné doručiť oznámenie o predčasnej splatnosti pôžičky podľa predchádzajúcej vety Dlžníkovi na adresu jeho trvalého pobytu uvedenú v Zmluve o pôžičke, zásielka sa považuje po troch (3) dňoch od vrátenia zásielky ako nedoručenej, za doručenú, a to aj vtedy, ak sa Dlžník o tom nedozvie. Ustanovenia bodu 9.1 až 9.6 týchto VZP sa použijú primerane.

10. Zrušenie registrácie a Virtuálneho účtu Dlžníka a Investora

10.1 Spoločnosť iSale, v. o. s. a spoločnosť iService, a. s. sú oprávnené zrušiť registráciu a Virtuálny účet Dlžníka a/alebo Investora len v prípade:

10.1.1 ak tak ustanovujú tieto VZP, alebo

10.1.2 v prípade ukončenia Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Dlžníkom, resp. Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Investorom.

10.2 Spoločnosť iSale, v. o. s. je oprávnená od Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Dlžníkom oprávnená odstúpiť v prípade:

10.2.1 ak tak stanovuje Rámcová zmluva o spolupráci,

10.2.2 ak Dlžník poruší podstatným spôsobom Rámcovú zmluvu o spolupráci; za podstatné porušenie Rámcovej zmluvy o spolupráci sa vždy považuje najmä, no nie výlučne omeškanie Dlžníka s plnením zmluvných záväzkov alebo niektorého z nich o viac ako 15 dní a porušenie povinnosti uhradiť spoločnosti iSale, v. o. s. alebo spoločnosti iService, a. s. riadne a včas poplatok podľa Sadzobníka poplatkov,

10.2.3 omeškania Dlžníka s úhradou svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pôžičke, o viac ako 15 dní,

10.2.4 ak Investor, v mene a na účet ktorého koná spoločnosť iService, a. s., odstúpi od Zmluvy o pôžičke uzatvorenej s Dlžníkom.

10.3 Spoločnosť iService, a. s. je oprávnená od Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Investorom odstúpiť v prípade:

10.3.1 ak tak stanovuje Rámcová zmluva o spolupráci,

10.3.2 ak Investor poruší podstatným spôsobom Rámcovú zmluvu o spolupráci; za podstatné porušenie Rámcovej zmluvy o spolupráci sa vždy považuje najmä, no nie výlučne omeškanie Investora s plnením zmluvných záväzkov alebo niektorého z nich o viac ako 15 dní a porušenie povinnosti uhradiť spoločnosti iService, a. s. alebo spoločnosti iSale, v. o. s. riadne a včas poplatok podľa Sadzobníka poplatkov.

10.4 Odstúpenie spoločnosti iSale, v. o. s. alebo spoločnosti iService, a. s. od Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Dlžníkom, resp. Investorom podľa bodu 10.2 a 10.3 týchto VZP musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením spoločnosti iSale, v. o. s. alebo spoločnosti iService, a. s. Rámcová zmluva o spolupráci zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od tejto zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť odstúpenie od Rámcovej zmluvy o spolupráci Dlžníkovi, resp. Investorovi na adresu jeho trvalého pobytu uvedeného v Rámcovej zmluve o spolupráci, zásielka, obsahom ktorej je odstúpenie od Rámcovej zmluvy o spolupráci, sa považuje po troch (3) dňoch od jej vrátenia ako nedoručenej, za doručenú, a to aj vtedy, ak sa Dlžník o tom nedozvie. Skončenie platnosti Rámcovej zmluvy o spolupráci nezbavuje žiadnu zo zmluvných strán povinnosti splniť a vysporiadať všetky záväzky, ktoré z nej vyplývajú ku dňu skončenia jej platnosti.

10.5 Dlžník nie je oprávnený Rámcovú zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou iSale, v. o. s. vypovedať alebo od nej odstúpiť, a to počas celej doby jej platnosti a účinnosti; to neplatí v prípadoch, kedy mu toto právo vyplýva z príslušných kogentných ustanovení aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.6 Investor nie je oprávnený Rámcovú zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou iService, a. s. vypovedať alebo od nej odstúpiť, a to počas celej doby jej platnosti a účinnosti; to neplatí v prípadoch, kedy mu toto právo vyplýva príslušných kogentných ustanovení aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov.

11. Sadzobník poplatkov

11.1 Neoddeliteľnou súčasťou týchto VZP je aj Sadzobník poplatkov, ktorý určuje výšku a druh poplatkov ktoré je Používateľ Internetového portálu, resp. Dlžník a Investor povinný uhradiť spoločnosti iSale, v. o. s. alebo spoločnosti iService, a. s.

11.1.1 za jednotlivé služby, činnosti a úkony pri využívaní Internetového portálu,

11.1.2 v prípade porušenia povinností Dlžníka a/alebo Investora vyplývajúcich z uzatvorenej Rámcovej zmluvy o spolupráci, týchto VZP a/alebo Zmluvy o pôžičke.

11.2 Neuhradenie poplatkov podľa Sadzobníka poplatkov v stanovenej výške je podstatným porušením Rámcovej zmluvy o spolupráci a je dôvodom na odopretie vykonania konkrétnej služby, činnosti alebo úkonu zo strany spoločnosti iSale, v. o. s. alebo spoločnosti iService, a. s., resp. zrušenie registrácie a Virtuálneho účtu konkrétneho Používateľa.

11.3 Dlžník a Investor výslovne súhlasia a akceptujú, že niektoré poplatky podľa Sadzobníka poplatkov musia byť hradené z ich strany manuálne prevodom na Bankový účet spoločnosti iSale, v. o. s. alebo Bankový účet spoločnosti iService, a. s a zaväzujú sa tieto poplatky riadne a včas uhradiť. Rovnako tak výslovne súhlasia a akceptujú, že niektoré poplatky podľa Sadzobníka poplatkov budú zo strany spoločnosti iSale, v. o. s. a spoločnosti iService, a. s. inkasované automaticky, stiahnutím príslušnej peňažnej čiastky zo Zúčtovacieho účtu Dlžníka, resp. Investora; podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci a podpisom týchto VZP udeľuje Dlžník a Investor spoločnosti iSale, v. o. s. a spoločnosti iService, a. s. súhlas s takýmto automatickým inkasom príslušných poplatkov.

11.4 Investor berie na vedomie, že v poplatkoch uvedených v Sadzobníku poplatkov (bod 11.1 VZP) nie sú zahrnuté poplatky a iné náklady spojené s vymáhaním „hard-collection“ (bod 9.4.1 a 9.5 VZP), ktoré v ich skutočnej výške a v plnej miere znáša Investor. O výške týchto nákladov bude spoločnosť iService, a. s. informovať Investora osobitne a bude ich aj osobitne Investorovi účtovať, s čím Investor podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci vyjadruje svoj súhlas.

11.5 Spoločnosť iService, a.s. alebo spoločnosť iSale, v.o.s. je oprávnená rozhodnúť, že sa v individuálnych prípadoch nebudú poplatky uvedené v Sadzobníku aplikovať alebo sa budú aplikovať v zníženej výške.

12. Náhrada škody

12.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej zmluvnej strane porušením svojich povinností vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy o spolupráci a týchto VZP. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a minimalizácii vzniknutých škôd.

12.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzku druhej strany. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za škodu spôsobenú omeškaním druhej zmluvnej strany s jej vlastným plnením.

12.3 V prípade porušenia povinností Dlžníka a/alebo Investora vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy o spolupráci, týchto VZP a/alebo Zmluvy o pôžičke, je Dlžník a/alebo Investor povinný zaplatiť poplatok za každé takéto porušenie. Špecifikácia povinností, porušenie ktorých zakladá povinnosť Dlžníka a/alebo Investora zaplatiť príslušný poplatok, druh poplatkov ako aj ich výška je stanovená v Sadzobníku poplatkov, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VZP (bod 11. VZP). Dlžník je povinný tieto poplatky uhradiť na základe výzvy spoločnosti iSale, v. o. s. a/alebo iService, a. s., a to v hodnote, v termíne a na účet uvedený vo výzve, pokiaľ nebude dohodnuté inak; to neplatí v prípade, ak podľa Sadzobníka poplatkov ide o poplatok, ktorý je spoločnosť iSale, v. o. s. a/alebo iService, a. s. oprávnená inkasovať automaticky zo Zúčtovacieho účtu Dlžníka a/alebo Investora.

13. Všeobecné, spoločné a záverečné ustanovenia

13.1 Počas procesu registrácie, verifikácie, trvania Internetovej aukcie pôžičiek, Internetovej aukcie pohľadávok, ako i počas trvania platnosti Rámcovej zmluvy o spolupráci, je Dlžník a/alebo Investor povinný poskytovať spoločnosti iSale, v. o. s. a/alebo spoločnosti iService, a. s. vždy len pravdivé, správne, aktuálne a korektné informácie a dokumenty. V opačnom prípade ide o podstatné porušenie Rámcovej zmluvy o spolupráci zo strany Dlžníka a/alebo Investora.

13.2 Dlžník a Investor berú na vedomie, že niektoré úkony, činnosti alebo služby pri používaní Internetového portálu musia byť potvrdené tzv. validačným kódom. Zoznam validačných kódov spoločne so špecifikáciou úkonov, činností a služieb, ktorých vykonanie je podmienené zadaním validačného kódu, bude Používateľovi vygenerovaný Internetovým portálom.

13.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy sa spravujú ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Právomoc rozhodovať spory medzi zmluvnými stranami má rozhodca určený v bode 13.5 alebo všeobecné súdy Slovenskej republiky. Zmluvné strany súčasne vzali na vedomie, že tieto VZP a Sadzobník poplatkov sú záväzné pre úpravu vzájomných vzťahov podľa uzavretej Rámcovej zmluvy o spolupráci, pokiaľ táto zmluva neurčuje inak.

13.4 Spoločnosť iSale, v. o. s. a spoločnosť iService, a. s. sú oprávnené jednostranne meniť a/alebo dopĺňať tieto VZP vrátane Sadzobníka poplatkov, a to aj bez súhlasu Dlžníka alebo Investora, s čím Dlžník a Investor výslovne súhlasia podpisom Rámcovej zmluvy o spolupráci a týchto VZP. Spoločnosť iSale, v.o.s. a spoločnosť iService, a.s. oznámia zmenu VZP a/alebo Sadzobníka poplatkov vhodným spôsobom.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy o pôžičke, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o určenie jej platnosti, výklad, zánik tejto Zmluvy, alebo tejto rozhodcovskej doložky, rozhodne v rozhodcovskom konaní pán Mgr. Andrej Gundel, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7042, a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Marcel Máčai, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 6536 a v prípade, že sa tento z akéhokoľvek zákonného dôvodu rozhodcom nestane, tak pán JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. reg. 7045. Odmena za rozhodcovské konanie je splatná podaním žaloby a činí 55,- eur (plus príslušná DPH). Rozhodcovské konanie môže byť výlučne písomné a rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie, rozhodca však môže v prípade potreby ústne pojednávanie nariadiť. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že rozhodca môže nariadiť predbežné opatrenie v súlade s ust. § 22a zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, aj bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania.

13.6 Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 12.7.2021